HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2012, 23

Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, §22 lõike 1 punkti 34, § 22 lõike 2 ja § 35 lõike 2 ning huvikooli seaduse § 7, haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Kuusalu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, kooli ümberkorraldamise ja lõpetamise tingimused ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli nimi on Kuusalu Kunstide Kool. Ametlik lühend puudub.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kooli asub aadressil - Kuusalu tee 22, Kuusalu alevik Kuusalu vald 74601, Harjumaa

§ 4.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on Kuusalu valla hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev kunstide kool.

  (3) Kooli kõrgemalseisev asutus on Kuusalu Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vallavalitsus, ka kooli pidaja).

  (4) Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Õppekavade registreeringu taotleb huvikooli seaduses sätestatud korras vallavalitsus.

  (5) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kujunduse ja kasutuse korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 6.   Õppekeel ja asjaajamine

  (1) Kooli õppekeel ja asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille vallavalitsuse asjaajamiskorra alusel kehtestab Kooli direktor käskkirjaga.

§ 7.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Kuusalu vald.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse kooli õpilasi tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsusüksus, sõlmib vallavalitsus temaga kulude katmiseks lepingu.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tegevuse eesmärgid ja arengu tagamine

  (1) Kooli tegevuse eesmärgid on anda õpilastele muusikalist ning kunstilist põhiharidust ning valmistada neid ette professionaalse muusika- või kunstihariduse omandamiseks.

  (2) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib kool anda vabahariduslikku muusika- ja kunstiharidust, arendada kontserditegevust, välja üürida muusikainstrumente ja ruume ning osutada muid tasulisi teenuseid.

  (3) Järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga arengukava, mis on kooskõlas valla arengukavaga.

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUS 

§ 9.   Kooli struktuur

  (1) Kool jaguneb muusikaosakonnaks ja kunstiosakonnaks.

  (2) Kooli struktuuriüksused on järgmised õppeastmed:
  1) eelõpe 1-2 aastat;
  2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta(d).

  (3) Kooli ametikohtade loetelu kinnitab volikogu.

§ 10.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelkooli ülesandeks on laste loomevõimete avastamine, muusika-ja kunstitaju arendamine, muusika- ja kunstiõpinguteks ettevalmistamine.

  (2) Põhikooli nooremas astmes antakse õpilasele muusikaline ja/või kunstiline algharidus, mis, võimaldab neil õpinguid jätkata järgmises astmes.

  (3) Põhikooli vanemas astmes toimub õpilaste muusikaliste ja kunstiliste võimete mitmekülgne arendamine ning muusikalise ja/või kunstilise põhihariduse omandamine, mis loob aluse lisa-aastate õppeks või edasiõppimiseks kõrgemas muusikaõppeasutuses.

  (4) Lisa-aasta(d) annavad õpilastele võimaluse oma muusikalisi ja/või kunstilisi põhioskusi lihvida ja täiustada.

§ 11.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri tööst põhi-, üld-, kesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud huvialade õppekavad.

  (3) Õpe toimub õpperühmades ja individuaalselt.

§ 12.   Õppekava sisu

  (1) Iga koolis õpetatava õppeaine kohta koostatakse õppekava.

  (2) Nii muusika- kui kunstiosakonnas võib rakendada järgmisi õppekavasid:
  1) eelõpe;
  2) põhiõpe;
  3) üldkultuuriline;
  4) vabaõpe.

  (3) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestvus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (4) Õppekavad on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 13.   Õppekavade registreerimine, kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli õppekavad ja nende muudatused esitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul läbivaatamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile ning registreerib Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Õppekavad kinnitab kooli direktor käskkirjaga, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (3) Kooli õppekavasid muuta, uusi lisada või olemasolevaid sulgeda võib pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 14.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa võimalikult õpilase vanuse ja taseme järgi.

  (2) Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundidena.

  (3) Õpperühmad moodustatakse muusikaloo, solfedžo, muusikateoreetiliste õppeainete, ansamblitundide ning kunstitundide läbiviimiseks.

§ 15.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

§ 16.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperioodid ja -vaheajad kattuvad haridus-ja teadusministri kinnitatud üldhariduskooli õppeperioodide ja koolivaheaegadega.

§ 17.   Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine

  Kooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ning korra kehtestab kooli pidaja.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 18.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kes kinnitatakse ametisse Huvikooli seaduse paragrahvis 15 sätestatud nõuete kohaselt.

  (2) Direktor tagab kooli tulemusliku toimimise ning vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktor annab oma tegevusest aru kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule ja hoolekogule.

  (4) Direktor:
  1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhib kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab kooli asjaajamis- ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekavad ja nende muudatused;
  7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks;
  8) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) lahendab muid seadustega, kooli põhimäärusega, töölepinguga ning ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

  (5) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor oma pädevuse piires käskkirju.

§ 19.   Õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on kõik õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (3) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 20.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool õppenõukogu liikmetest ja direktor.

  (5) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 21.   Kooli hoolekogu

  Hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, mille ülesandeks on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja vallavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 22.   Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

  (1) Hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja, vähemalt 2 õppetegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v.a. kooli direktor), vähemalt 2 lastevanemate esindajat ja soovitavalt ka õppurite ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.
  1) koolitöötajate esindajad valitakse õppenõukogu koosolekul lihthääletamise teel;
  2) lastevanemate esindajad valitakse lastevanemate üldkoosolekul lihthääletuse teel;
  3) õppurid võivad enda seast valida ja esitada kirjalikult oma kandidaadi kooli hoolekogusse.

  (2) Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu esimehe valimised korraldab kooli direktor.

§ 23.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Kooli hoolekogu
  1) võtab vastu otsuseid;
  2) teeb vajadusel kooli pidajale ettepanekuid järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  3) kuulab ära Kooli direktori aruande Kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta, annab omapoolseid soovitusi ning edastab selle koos hinnanguga vallavalitsusele;
  4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks ning edastab eelarveprojekti koos omapoolsete hinnangutega vallavalitsusele;

  (2) teeb ettepanekuid kooli õppekava või -korralduse muutmiseks;

  (3) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;

  (4) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja lastevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;

  (5) teeb ettepanekuid kooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 24.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek. Koosolekud protokollitakse.

  (2) Hoolekogu töökoosolekud toimuvad vähemalt kord poolaastas.

  (3) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees. Hoolekogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt esimese veerandi lõpuks kokku direktor.

  (4) Päevakorras märgitud otsuseid võtab hoolekogu vastu hääletamise teel poolthäälte enamusega.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 25.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetajad, kontsertmeistrid) ja kooli teenindav personal.

  (2) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, kohustused ja vastutuse määrab kooli direktor iga töötaja ametijuhendis, mis on töölepingu kohustuslik lisa.

  (3) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösisekorra eeskirjaga (edaspidi kodukord), mille kinnitab õppenõukogu.

§ 26.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  3) täitma huvikooli seaduses ja Kooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

6. peatükk KOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 27.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavalitsuselt või teistelt isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu.

  (2) Kooli valduses olev vara on Kuusalu valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub valla põhimäärusega kehtestatud korras.

§ 28.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantstegevust juhib kooli direktor koostöös hoolekoguga.

  (2) Koolil on Kuusalu valla eelarves iseseisev eelarve ja oma arvelduskonto. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (3) Kooli finantseeritakse Kuusalu valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (4) Muudeks allikateks ja vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanematelt või õpilastelt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuvad vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

  (5) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul volikogu.

§ 29.   Õppetasust vabastamine ja soodustuste andmine

  Vallavalitsusel on direktori ja sotsiaalkomisjoni ettepanekul õigus vabastada õpilasi õppetasu maksmise kohustusest või teha õppetasu maksmisel soodustusi.

7. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 30.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustöö üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium seadusega ettenähtud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kooli pidaja.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist riigikontroll.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

8. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 31.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Kooli ümberkorraldamine seisneb kooli ühinemises või jagunemises.

  (3) Kooli ümberkujundamine on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalve hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik otstarbekalt finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (6) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult õppuritele, lastevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötajatele vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 32.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 33.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 27. 05. 2009 määrus nr. 18 „Kuusalu Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“.

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2010.

Andres Paomees
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json