Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2012, 29

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.11.2007 nr 63
jõustumine 07.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.200903.09.2009

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37 ja “Rahvaraamatukogu seaduse” § 16 ning kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi” § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud isikud, kellelt on teavikute kojulaenutamise õigus ajutiselt ära võetud. Lapsi kuni põhikooli lõpetamiseni teenindab lasteosakond.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, skaneerimine, kiletamine, andmebaaside kasutamine, ruumide rentimine jm). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Põltsamaa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib „Autoriõiguse seadus”.

 (4) Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohti avalikus Inteneti-punktis (edaspidi AIP) ja andmebaase lugejaarvutites. AIP-i tööd reguleerib „Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu avaliku Interneti-punkti kasutamise eeskiri”, mille kinnitab Põltsamaa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel lugejate andmebaasis ja registreerimiskaardil, kuhu kantakse järgmised andmed:
 1) nimi;
 2) elukoht (postiaadress);
 3) telefon;
 4) elektronposti aadress;
 5) lugejarühm (täiskasvanud või lapsed);
 6) isikukood
 7) isiku foto (jäädvustatakse veebikaameraga).

 (2) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (3) Registreerimisel saab lugeja salasõna raamatukogu elektroonilisse kataloogi (edaspidi RIKSWEB) sisselogimiseks. RIKSWEB võimaldab kasutada paragrahvi 4 lõikes 12 märgitud teenuseid.

 (4) Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning annab registreerimiskaardile allkirja, millega kinnitab, et tunneb raamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

 (5) Isikud kuni vanuseni 18 registreeritakse lugejaks lapsevanema (eestkostja) nõusolekul. Allkirja andmisega registreerimiskaardile vastutab lapsevanem (eestkostja) selle eest, et tema laps täidab raamatukogu kasutamise eeskirja.

 (6) Registreeritud lugeja saab raamatukoguteenuseid kasutada ID-kaardiga. Lugeja soovi korral väljastab raamatukogu lugejale raamatukogukaardi (lugejapilet), mis on tasuline. Tasu suuruse kinnitab linnavalitsus. Raamatukogukaart on kehtiv kõigis Jõgeva maakonna rahvaraamatukogudes.

 (7) Raamatukogukaart on nimeline ning seda ei tohi teistele isikutele edasi anda. Kaardi kaotamisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest tuleb koheselt teatada raamatukokku. Kaardi asendamine uuega on tasuline. Tasu suuruse kinnitab Linnavalitsus.

 (8) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugejaandmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

§ 4.  Teavikute laenutamine. Lugeja õigused

 (1) Raamatukogukaart annab õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid.

 (2) Koju laenutatakse teavikuid 14 päevaks. Õppe- ja uurimistöödeks vajalikku kirjandust laenutatakse vajaduse korral ka pikemaks tähtajaks, kui sellele ei ole nõudlust. Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 10 teavikut, sh uudiskirjandust kuni 5 teavikut.

 (3) Ajakirju laenutatakse koju 7 päevaks, lasteosakonnas 14 päevaks.

 (4) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Põltsamaa linn;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu;
Tagatise võtmise korra kehtestab Linnavalitsus.

 (5) Laenutus registreeritakse raamatukogukaardi esitamisel laenutuste andmebaasis. Lugeja saab kviitungi, kuhu on märgitud laenatud teavikute nimetused ja nende tagastamistähtajad.

 (6) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada raamatukogus, RIKSWEBis, telefoni või e-posti teel, juhul kui teavikutel pole nõudlust. Raamatukogu võlglastel tähtaega ei pikendata.

 (7) Koju ei laenutata lugemissaali teatmekogu raamatuid, ajalehti ning jooksva aasta ajakirju.

 (8) Teavikuid, mis on välja laenatud, saab reserveerida (v.a ilukirjandust lasteosakonnas). Lugeja soovil teavitatakse teda teaviku saabumisest e-maili teel. Lugeja soovil ja kulul võib raamatukogu teavitada lugejat ka telefoni või SMS-i teel vastavalt linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale. Reserveering kehtib 3-7 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest.
(muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 25.08.2009 määrusega nr 93, jõustunud 03.09.2009)

 (9) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest, nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

 (10) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

 (11) Lugejal on õigus kasutada lugejaarvuteid kojulaenutuse ja teatmekogu saalis andmebaaside (RIKSWEB, ESTER jt) külastamiseks.

 (12) RIKSWEB võimaldab lugejal
 1) sirvida enda aktiivseid ja eelmisi laenutusi;
 2) sirvida ja kustutada reserveeringuid;
 3) pikendada teavikute laenutusi;
 4) sirvida viiviseid ja muid talle määratud makseid;
 5) sirvida talle tehtud märkusi;
 6) vahetada antud salasõna.

 (13) Lugejal on õigus paluda raamatukogutöötajalt individuaalset koolitust infootsinguks andmebaasides.

 (14) “Avaliku teabe seaduse” alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit AIP-is. Kui teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijatele eelregistreerimise. Riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks abistab isikuid AIP-i konsultant.

 (15) Lugejal on õigusteha ettepanekuid raamatukoguteeninduse parema korralduse kohta.

§ 5.  Lugeja kohustused ja vastutus

 (1) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul. Lugeja soovil teavitatakse teda tähtaja saabumisest e-maili teel. Lugeja soovil ja kulul võib raamatukogu teavitada lugejat ka telefoni või SMS-i teel. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Enne viivise tasumist ei laenutata uusi raamatuid ega pikendata laenutustähtaega. Teavituskulude ja viivise suuruse kinnitab linnavalitsus.

 (2) Lugeja kannab vastutust iga laenutatud teaviku eest, kuni see on tagastatud raamatukogusse. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb koheselt teatada raamatukogutöötajale.

 (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu poolt antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud summade tasumiseks. Teavituskulud tasub lugeja vastavalt linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

 (5) Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (6) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks “Täitemenetluse seadustikus” sätestatud korras.

 (7) Linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

 (8) Alla 18-aastase lugeja poolt raamatukogule tekitatud kahjud või kulutused hüvitab lapsevanem (eestkostja).

 (9) Raamatukogul on õigus avalikustada RIKSWEBis oma võlglaste nimed.

§ 6.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

 (2) Kotid, mis on suuremad kui formaat A4 (30X21 cm) jäetakse kottide hoiukappi. Erandina on lubatud sülearvutikotid, mis on sülearvuti mõõtudega ja mõeldud ainult selle mahutamiseks.

 (3) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi isikuid. Keelatud on
 1) söömine, joomine ja suitsetamine;
 2) mobiiltelefonide häälekas kasutamine;
 3) loomade kaasavõtmine.

 (4) Raamatukokku ei lubata alkoholi- ja narkouimas külastajaid.

 (5) Eriteenuste osutamine lõpetatakse 15 min enne raamatukogu sulgemist.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.