EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2012, 35

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Vastu võetud 16.06.2009 nr 90
jõustumine 20.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.201001.01.2011

Määrus antakse reklaamiseaduse § 13 lõike 1 ja lõike 2, teeseaduse § 34 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega “Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks” (edaspidi eeskiri) kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale, tingimused välireklaami ja välireklaamikandja paigaldamisele ja mahavõtmisele ning reguleeritakse reklaamimaksu tingimused ja maksmise kord Põltsamaa linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirjaga kehtestatakse reklaamimaks Põltsamaa linna haldusterritooriumil.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kuulutus on lühiajaliseks perioodiks ühekordselt paigaldatav reklaamiplakat;
  2) liiklusväline teabevahend on teeseaduse § 34 lõikes 1 nimetatud kuulutus, teadaanne või märgis;
  3) maksudeklaratsioon on reklaamimaksudeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksuhaldurile esitatav maksu arvutamise dokument, mille esitamise kohustus tuleneb kohalike maksude seaduse § 10 lõike 5 punktist 1;
  4) reklaamimaks on Põltsamaa linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamise ja linnapildi kujundamise eesmärgil reklaamimaksu maksja poolt eeskirjas sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
  5) reklaamimaksuperiood on ajavahemik, mille jooksul välireklaam on paigaldatud;
  6) välireklaam on reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punktis 8 nimetatud reklaam, samuti kuulutus või liiklusväline teabevahend, kui nad on suunatud avalikkusele, asuvad avalikus kohas või avalikust kohast jälgitavad;
  7) välireklaami paigaldamine on välireklaami avalikustamise eesmärgil selle eksponeerimine avalikus kohas ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatel kinnistutel, territooriumil, ehitisel või selle osal ja sõidukil, kui see on suunatud avalikkusele;
  8) välireklaamikandja on välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis, ühistranspordivahend või muu objekt;
  9) välireklaami paigaldaja on reklaami tellija, teostaja või avalikustaja;
  10) välireklaami paigaldusluba on linnavalitsuse poolt antud luba välireklaami paigaldamiseks ja mahavõtmiseks Põltsamaa linna haldusterritooriumil, mis sisaldab reklaamimaksu tingimusi ja maksmise korda;
  11) ühistranspordivahend on Põltsamaa linna haldusterritooriumil taksoveoteenust osutav takso, mis kuulub linnavalitsuselt taksoveoloa saanud ettevõtjale.

  (2) Eeskirja tähenduses linnavalitsust määratletakse kui ametiasutust. Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse linnapea käskkirjaga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse reklaamiseaduses ja teistes välireklaami, sealhulgas kuulutuse või liiklusvälise teabevahendi avalikustamist, paigaldamist ja mahavõtmist, samuti reklaamimaksu tingimusi ja maksmise korda reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

2. peatükk VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMINE 

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid.

  (2) Reklaami paigaldamine on lubatud linnavalitsuse väljastatud välireklaami paigaldusloa (edaspidi paigaldusluba) alusel.

§ 4.   Välireklaami kujundus

  (1) Välireklaamikandja (edaspidi reklaamikandja) ja reklaami kujundus peab sobima linnaruumi ilmega arvestades konkreetse tänava, väljaku või hooneansambli eripära.

  (2) Reklaam hoonel peab sobima värvilt ja proportsioonilt antud hoonega. Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

  (3) Kõnniteedele ei paigaldata välireklaami kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 meetrit.

  (4) Teele ja tänavale kavandatava reklaami, eriti liiklusvälise teabevahendi, paigaldamine peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle.

§ 5.   Paigaldusluba ja paigaldusloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja linnavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), millele lisatakse:
  1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühistranspordivahendi omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
  2) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlatus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele, reklaami paigaldamiseks;
  3) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  4) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse;
  5) maapinnale ja territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaami asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
  6) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 5 nimetatud juhul;
  7) reklaamikandja joonis, kus näidatakse paigaldatava reklaamikandja kinnitusviis ja ülesehitus.

  (2) Reklaami paigaldusloa taotluses märgib reklaami paigaldaja, kas ta soovib jagada reklaamimaksuperioodi (edaspidi maksuperiood) igakuisteks või kvartaalseteks maksuperioodideks.

  (3) Paigaldusloa taotlemist ei nõuta käesoleva määruse § 13 lõikes 3 nimetatud maksuvaba reklaami paigaldamiseks.

§ 6.   Paigaldusloa taotluse läbivaatamine ja paigaldusloa väljastamine

  (1) Linnavalitsus väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud paigaldusloa taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab linnavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

§ 7.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui reklaami paigaldaja:
  1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
  3) on vähemalt kahel korral rikkunud eeskirjas sätestatud nõudeid ja tingimusi;
  4) on jätnud tähtaegselt esitamata maksudeklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon);
  5) ei ole täitnud ettekirjutusi;
  6) ei ole tähtaegselt tasunud reklaamimaksu vähemalt kolmel järjestikusel korral;
  7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 8.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Linnavalitsusel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda, kui:
  1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduses, teeseaduses ja käesolevas eeskirjas sätestatud nõuetele;
  2) kavandatud reklaam ei sobi linnaruumi ilme, hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva keskkonnaga või reklaamialune pind (hoone fassaad, välisseinad, ühistranspordivahendite sise- ja välisküljed vms) on korrastamata;
  3) reklaami paigaldamise taotleja on esitanud valeandmeid;
  4) puuduvad käesoleva eeskirja § 5 lõikes 1 nimetatud kooskõlastused;
  5) reklaami paigaldamise taotleja omab varasemaid reklaamimaksu võlgasid või on eelnevalt rikkunud eeskirja;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 9.   Kuulutuse paigaldamine

  (1) Kuulutus paigaldatakse ainult selleks ettenähtud kuulutuste stendidele, alustele või pindadele.

  (2) Kuulutuse paigaldamiseks ettenähtud asukohad on:
  1) Lossi tänaval (linnavalitsuse ja muusikakooli vahel) kuulutuste stend;
  2) Kesk tn 3 hoone kõrval kuulutuste stend;
  3) kuulutuste tulp vana tuletõrjemaja (Lossi tn 5) parkla kõrval haljasalal;
  4) kuulutuste tulp bussijaamaplatsil.

  (3) Kuulutuse paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu kuulutuse kõrvaldama.

§ 10.   Liiklusvälise teabevahendi paigaldamine

  Liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel tuleb järgida teeseaduse §-s 34 sätestatud nõudeid.

3. peatükk REKLAAMI PAIGALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Reklaami paigaldaja õigused

  Reklaami paigaldajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest linnavalitsusele, kui reklaami avalikustamise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse ja deklaratsiooni vähemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 12.   Reklaami paigaldaja kohustused

  Reklaami paigaldaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavalt reklaamiseaduse, teeseaduse ja eeskirja nõuetele ning lähtudes esitatud dokumentidest ja paigaldusloas sätestatud tingimustest;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
  3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama linnavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  4) informeerima linnavalitsust paigaldusloas sätestatud tähtajast reklaami lühemal avalikustamisel;
  5) reklaami maha võtma paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 20 kalendripäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva eeskirja §-s 5 sätestatud korras;
  6) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;
  7) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaamiga (purunemise, allakukkumise jms tagajärjel) isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

4. peatükk REKLAAMIMAKS 

§ 13.   Maksuobjekt ja reklaamimaksu maksja

  (1) Maksuobjektiks on Põltsamaa linna haldusterritooriumile füüsilistest ja juriidilistest isikutest reklaami paigaldajate poolt paigaldatud ja avalikustatud reklaam, samuti ühissõidukitele paigaldatud ja ühissõidukitel avalikustatud reklaam.

  (2) Reklaamimaksu maksja (edaspidi maksumaksja) on reklaami paigaldaja.

  (3) Igasugune paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud kohalike maksude seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud reklaam, ning:
  1) Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;
  2) kirikute ja koguduste, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam ja kuulutused;
  3) kuulutused, mis on paigaldatud eeskirja § 9 lõikes 2 nimetatud kohtades;
  4) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutava toitlustusteenuse hinnakiri;
  5) ehitise või ühistranspordi sees paigaldatud reklaam;
  6) liiklusmärgi 636 Eesti Standardi EVS 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine» kohaselt paigaldatud teave;
  7) planeerimisseaduse § 12 lõike 31 alusel pärast detailplaneeringu algatamise otsuse tegemist paigaldatud informatsioonitahvel või -teatis;
  8) ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
  9) reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnistu territooriumi.

§ 14.   Maksuperiood ja maksumäär

  (1) Maksukohustus tekib maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

  (2) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna 1 m² kuumaksumus.

  (3) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
  1) avalikkusele suunatud tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (4) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on 3,20 eurot kuus.
(muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 21.12.2010 määrusega nr 16, jõustunud 01.01.2011)

  (5) Alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kolmekordset maksumäära.

§ 15.   Maksu arvutamine ja tasumine

  (1) Maksumaksja arvutab deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja esitab deklaratsiooni linnavalitsusele. Linnavalitsuse raamatupidamisosakond väljastab deklaratsiooni alusel arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks. Üldjuhul maksumaksja tasub maksusumma Põltsamaa linna eelarvesse hiljemalt 15. päeval arvates maksuperioodi alguskuupäevast.
(muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 21.12.2010 määrusega nr 16, jõustunud 01.01.2011)

  (2) Maksumaksja esitab eeskirja §-s 17 nimetatud deklaratsiooni igakuiselt või kvartaalselt, s.o kolme kuu kohta korraga, arvestades eeskirja § 5 lõike 2 alusel määratud maksuperioodi. Iga järgneva maksuperioodi kohta esitatakse deklaratsioon maksuperioodi esimeseks tööpäevaks. Maksusumma esimese maksuperioodi eest ja viimase maksuperioodi eest arvestatakse vastavalt tegelikule päevade arvule.

  (3) Deklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud maksuperioodi ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 3 kuud.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 16.   Maksusoodustus ja maksusoodustuse taotluse esitamine

  (1) Maksusoodustust võib anda isikule, kes on toetanud Põltsamaa linna haldusterritooriumil asuva ja haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, ning sellise reklaami avalikustamiseks, mis on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas.

  (2) Maksusoodustust ei anta isikule, kes on:
  1) esitanud maksusoodustuse või –vabastuse taotlemisel valeandmeid;
  2) reklaamimaksu võlglane.

  (3) Maksusoodustuse andmise ning selle suuruse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus.

  (4) Maksusoodustuse suurus ei tohi ületada antud isiku poolt objektile antud toetuse suurust.

  (5) Maksusoodustuse saamiseks esitab isik linnavalitsusele maksusoodustuse taotluse, kuhu on märgitud järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi või ärinimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite numbrid;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud objekti nimi ja aadress, objekti ehitamiseks antud toetuse suurus;
  3) paigaldatava reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega.

  (6) Maksusoodustuse taotlusele lisatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud objekti ehitamiseks toetuse andmist ja selle suurust tõendavad dokumendid.

  (7) Maksusoodustuse andmise või sellest keeldumise üle otsustab linnavalitsus 20 päeva jooksul arvates nõuetekohase maksusoodustuse taotluse esitamisest.

§ 17.   Deklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama linnavalitsusele nõuetekohase deklaratsiooni (lisa 2) hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

  (2) Deklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus deklaratsioon käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud korras.

§ 18.   Maksuhaldur ja reklaamimaksu kogumine

  (1) Reklaamimaksu maksuhalduriks on linnavalitsus või volikogu poolt volitatud ametiisik.

  (2) Reklaamimaksu kogumist korraldab linnavalitsuse raamatupidamisosakond.

  (3) Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhaldurile antud õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

5. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 19.   Järelevalve

  (1) Käesoleva määruse 2. peatüki ja 3. peatüki nõuete järgimise üle teostab järelevalvet reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punktist 5 ja teeseaduse § 409 lõike 2 punktist 2 tulenevalt linnavalitsus.

  (2) Käesoleva määruse 4. peatüki nõuete järgimise üle teostab järelevalvet maksukorralduse seaduse § 162 lõike 2 punktist 2 tulenevalt maksuhaldur või tema poolt volitatud isik.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuse õigused ja kohustused järelevalve teostamisel tulenevad reklaamiseadusest ja teeseadusest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku õigused ja kohustused järelevalve teostamisel tulenevad maksukorralduse seadusest.

  (5) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhaldur või tema poolt volitatud isik reklaami paigaldanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (6) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise linnavalitsus reklaami paigaldaja kulul.

  (7) Kui reklaami paigaldaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

§ 20.   Vastutus

  (1) Käesoleva määruses sätestatud reklaami paigaldamise nõuete ja reklaami paigaldaja õiguste ja kohustuste rikkumise eest karistatakse reklaamiseaduse ja teeseaduse alusel.

  (2) Käesoleva määruses sätestatud reklaamimaksu tingimuste ja maksmise korra rikkumise eest karistatakse maksukorralduse seaduse alusel.

§ 21.   Menetleja

  Käesolevas peatükis sätestatud rikkumiste kohtuväline menetleja on linnavalitsus.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Määruse rakendamine

  (1) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub eeskirja alusel nõutav paigaldusluba, tuleb maha võtta või taotleda paigaldusluba eeskirja kohaselt kahe kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud reklaami paigaldamise lepingutes arvestatud tasumäärad kehtivad kuni lepingute lõppemiseni.

  (3) Kinnitada välireklaami paigaldusloa vorm vastavalt lisale 1.

  (4) Kinnitada välireklaami paigaldamise reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.

  (5) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Lisa 1 Välireklaami paigaldusloa taotlus

Lisa 2 Välireklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json