HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse eralasteasutuse toetamise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2012, 42

Koolieelse eralasteasutuse toetamise kord

Vastu võetud 31.01.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Erakooliseaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib koolieelse eralasteasutuse (edaspidi eralasteasutus) toetamist Keila linna eelarvest.

  (2) Käesoleva määruse alusel toetatakse neid Keila linna lapsi, kellele Keila linn peaks seaduse järgi võimaldama laste alushariduse ja lapsehoiu teenust, kuid kes ei ole saanud Keila linna koolieelses lasteasutuses lasteaiakohta.

§ 2.   Toetuse maksmise alused

  (1) Eralasteasutuse toetuse (edaspidi toetuse) saamise õigus on eralasteasutusel, kus käib laps, kelle elukoht ja temaga kooselava lapsevanema või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn või kes kasvab hooldusperes ja kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn.

  (2) Eralasteasutus käesoleva korra mõistes on koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav koolieelne lasteasutus.

  (3) Toetuse suuruse kinnitab Keila Linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisega.

  (4) Toetust makstakse taotluse rahuldamise korral alates nõuetekohase taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.

  (5) Keila Linnavalitsus maksab eralasteasutusele toetust eralasteasutuse poolt esitatud arve alusel.
12.12.2012 14:07
Veaparandus – Parandatud § 2 lõike 1 sisse oli läinud lõige 2 seepärast oli § 2 lõigete arv segi läinud. Lõige 1 numbrit oli kaks korda. Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lg 3 Keila Linnavalitsus 6.12.2012 taotlus nr 3.1-1/1822-1

§ 3.   Toetusetaotlemine

  (1) Toetuse määramise aluseks on eralasteasutuse taotlus Keila Linnavalitsusele.
12.12.2012 14:10
Veaparandus – Eemaldatud § 3 lõikes 1 sama numbriga lõige (1). Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lg 3 Keila Linnavalitsus 6.12.2012 taotlus nr 3.1-1/1822-1

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) eralasteasutuse andmed (nimi, aadress, kontaktandmed, registrikood, lepingu allkirjastaja nimi jms.)
  2) toetatavate laste arv, laste ees- ja perekonnanimed, isikukoodid ja aadressid.

  (3) Eralasteasutus peab taotlusele lisama koopia koolitusloast ja maksuameti tõendi maksevõlgnevuste puudumise kohta.

  (4) Eralasteasutus esitab Keila Linnavalitsusele taotluse toetuse saamiseks jooksva kuu 15. kuupäevaks.

  (5) Keila Linnavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Puuduste esinemisel teavitab Keila Linnavalitsus sellest eralasteasutust ning annab viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse esitatud dokumendid ja menetlus eralasteasutuse toetamiseks lõpetatakse.

§ 4.   Toetusemääramine

  (1) Toetuse määramise otsustab Keila Linnavalitsus oma istungil nõuetekohaselt vormistatud taotluse alusel 30 päeva jooksul arvates taotluse saamise päevast.

  (2) Otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 5.   Lastehoiu ja alushariduse teenuse osutamise lepingusõlmimine

  (1) Taotluse rahuldamise korral sõlmib Keila Linnavalitsus eralasteasutusega lastehoiu ja alushariduse teenuse osutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Lepingu s sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) lepingu periood;
  3) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg;
  4) poolte kohustused;
  5) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  7) aruannete esitamise tähtaeg ja kord

  (3) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus selle eralasteasutuse toetamiseks lõppenuks.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Eralasteasutus, kellega on sõlmitud leping, on kohustatud esitama Keila Linnavalitsusele igakuiselt 5. kuupäevaks aruande eelneval kuul teenusel viibinud Keila linna laste arvu, laste nimede ning eralasteasutuses viibitud päevade arvuga.
12.12.2012 14:09
Veaparandus – Eemaldatud § 6 lõikes 1 sama numbriga lõige (1). Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lg 3 Keila Linnavalitsus 6.12.2012 taotlus nr 3.1-1/1822-1

  (2) Eralasteasutus on kohustatud viivitamatult informeerima Keila Linnavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (3) Keila Linnavalitsuse esindajal on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida eralasteasutusele eraldatud toetuse kasutamise sihipärasust.

§ 7.   Määruse rakendamiseks vajalike dokumendivormide kehtestamine

  Käesoleva korra rakendamiseks vajaliku taotluse, aruande ja lepingu vormi kinnitab Keila Linnavalitsus.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 20. juuni 2006 määrus nr 18 “Eralasteasutuse toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 3. veebruaril 2012.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.

Ago Kokser
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json