HaridusKool

Teksti suurus:

Haapsalu munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord

Haapsalu munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord - sisukord
Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2013, 10

Haapsalu munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord

Vastu võetud 21.12.2007 nr 49
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.201101.12.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 alusel.
(Haapsalu Linnavolikogu 25.11.2011 - jõust. 01.12.2011)

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

  (2) Käesolev kord sätestab Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogusse liikmete valimise.

  (3) Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad valla- või linnavolikogu esindaja, õpilaste esindaja, kaks õpetajate esindajat ning viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Põhikooli hoolekogusse kuuluvad valla- või linnavolikogu esindaja, õpetajate esindaja ning viis vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat Algkooli hoolekogusse kuuluvad valla- või linnavolikogu esindaja, õpetajate esindaja ning kolm vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Kooli puhul, kus ei toimu õpet päevases õppevormis, kuuluvad hoolekogusse valla- või linnavolikogu esindaja, kaks õpetajate esindajat ning kuus õpilaste, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat.

  (4) Kui kandidaat leiab, et valimise läbiviimise käigus on rikutud käesoleva määrusega sätestatud protseduurireegleid, on tal õigus pöörduda kohtusse seadusega ettenähtud tingimustel ja korras.

  (5) Hoolekogu moodustatakse Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega kooli direktori kirjaliku taotluse alusel, millele on lisatud esindajate nimekiri, kes on käesoleva korra kohaselt valitud hoolekogu koosseisu. Taotlus esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele.
(Haapsalu Linnavolikogu 25.11.2011 - jõust. 01.12.2011)

  (6) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.

§ 2.   Hoolekogu liikmete valimine

  (1) Linnavolikogu esindaja valimine hoolekogusse.
  1) Linnavolikogu esindaja hoolekogusse seatakse üles koolidirektori poolt volikogu esindaja kandidaadiga läbirääkimiste tulemusena. Kandidaat peab esitama kirjaliku nõusoleku kooli hoolekogusse kuulumise kohta.

  (2) Õpilaste esindaja valimine hoolekogusse.
  1) Õpilaste esindaja valimine toimub õpilasomavalitsuse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasomavalitsuse esimees koostöös huvijuhiga. Õpilaste esindaja valimise koosoleku juhatajaks on huvijuht.
  2) Õpilaste esindaja valimise koosolek protokollitakse ning tehakse vastavasisuline otsus. Suuliselt esitatud arvamused, ettepanekud ja vastuväited protokollitakse.
  3) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasomavalitsuse liikmete poolt. Kandidaadid peavad esitama enda nõusoleku kandideerimiseks, mis protokollitakse.
  4) Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui koosolek ei otsusta teisiti.
  5) Valitav isik osutub valituks esindajaks gümnaasiumi hoolekogusse, kui tema poolt hääletab vähemalt pool õpilasomavalitsuse liikmetest. Kui kandidaate ühele kohale on enam kui üks, siis loetakse esindajaks enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Õpetajate esindajate valimine hoolekogusse.
  1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul, mille kutsub kokku koolidirektor.
  2) Õpetajate esindajate valimise koosolek protokollitakse ning tehakse vastavasisuline otsus.
  3) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad esitama enda nõusoleku kandideerimiseks, mis protokollitakse.
  4) Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui koosolek ei otsusta teisiti.
  5) Isik osutub valituks kooli hoolekogusse, kui tema poolt hääletab üle poole õppenõukogu koosolekust osavõtnud õppenõukogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks õppenõukogu koosoleku juhataja hääl.
  6) Kui kandidaate ühele kohale on enam kui üks, siis loetakse esindajaks enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine hoolekogusse.
  1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli juhtkond.
  2) Kooli juhtkond teavitab õpilaste kaudu lapsevanemaid lastevanemate üldkoosolekust hiljemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist. Samuti avalikustatakse info koosoleku kohta avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.
  3) Esindajate valimise kohta koostatakse protokoll ja vormistatakse otsus.
  4) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lastevanemate üldkoosolekul. Kandidaate võivad üles seada vanemad, vilistlased, kooli toetavad organisatsioonid ning koolidirektor. Kandidaadid peavad esitama enda nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek kandideerimiseks protokollitakse. Kandidaatidele antakse võimalus ennast tutvustada.
  5) Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel kui koosolek ei otsusta teisiti.
  6) Isik osutub valituks kooli hoolekogusse, kui tema poolt hääletab üle poole koosolekust osavõtnud isikutest. Kui kandidaate ühele kohale on enam kui üks, siis loetakse esindajaks enim hääli saanud kandidaat.

§ 3.   Järelvalve

  Käesoleva korra teostamist kontrollib Haapsalu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

§ 4.   Rakendamine

  Määrus jõustub 01.01.2008.

/otsingu_soovitused.json