Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kose valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord

Kose valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2013, 15

Kose valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord

Vastu võetud 07.06.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Kose Vallavolikogu 20. mai 2010. a määruse nr 24 «Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine» § 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga (edaspidi kord) sätestatakse Kose valla üldkasutatava ja teederegistris oleva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, parkla, puhkeala (edaspidi ka territoorium) ajutise sulgemise või osalise sulgemise üldised tingimused, selleks vajalikele dokumentidele esitatavad nõuded.

  (2) Füüsiline isik, juriidiline isik (edaspidi sulgeja) on kohustatud taotlema teede ja tänavate sulgemise loa (edaspidi sulgemisluba) ehitus- ja remontööde või avalike ürituste (laadad, näitused, spordivõistlused, reklaamüritused, filmivõtted ja muud sellised üritused) korraldamisel, kui sellega kaasneb teede ja tänavate sulgemine või osaline sulgemine avalikuks kasutamiseks.

  (3) Territooriumi sulgemine avaliku koosoleku (koosolek, demonstratsioon, miiting, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus avalikus kohas) korraldamisel toimub avaliku koosoleku seaduses sätestatud korras.

  (4) Täielik sulgemine ─ teede ja tänavate täieliku sulgemise korral pole võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud.

  (5) Teede ja tänavate osaline sulgemine ─ liiklemine on takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud. Juhul kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui kolm meetrit, jalgtee või jalgrattatee puhul alla poole tee laiusest, loetakse tee täielikult suletuks.

  (6) Üldkasutatavate väljakute, parkide, parklate ja puhkealade sulgemiseks või osaliseks sulgemiseks loetakse, kui puudub võimalus nende täielikuks või osaliseks avalikuks tavapäraseks kasutamiseks sulgeja tegevuse tõttu.

  (7) Sulgeja on kohustatud tasuma Kose Vallavolikogu 20. mai 2010. a määruse nr 24 alusel kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu vastavalt vallavalitsuse esitatud arvele ettemaksuna 14 päeva jooksul arvates maksuotsuse väljastamise kuupäevast.

  (8) Arve väljastamise aluseks on:
  1) Kose Vallavalitsuse ehitusnõuniku poolt väljastatud sulgemisluba;
  2) või territooriumi omavolilise sulgemise kohta koostatud akt.

§ 2.   Territooriumi sulgemiseks loa taotlemine ja sulgemisloa andmine

  (1) Sulgeja esitab vormikohase taotluse (lisa 1) territooriumi ajutiseks sulgemiseks Kose Vallavalitsusele:
  1) ehitus- ja remonttööde teostamiseks vähemalt 7 päeva enne territooriumi sulgemist;
  2) avalike ürituste korraldamiseks vähemalt 7 päeva enne ürituse korraldamist.

  (2) Territooriumi sulgemise taotlusele lisatakse:
  1) ehitus- ja remonttööde teostamisel:
- suletava territooriumi asendiskeem;
- koopia ehitusloast;
- kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, siis täiendavalt ka uus liikluskorralduse skeem ja andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta.
  2) avalike ürituste korraldamisel:
- suletava territooriumi asendiskeem.
- kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, siis täiendavalt ka uus liikluskorralduse skeem ja andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta.

  (3) Territooriumi sulgemise loa väljastajal on õigus nõuda nimetatule lisaks täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi tagamaks ohutust.

  (4) Territooriumi sulgemise aluseks on:
  1) ehitus- ja remonttööde teostamisel ehitusnõuniku poolt väljastatud sulgemisluba (lisa 2);
  2) avalike ürituste korraldamisel, Kose Vallavalitsuse poolt korraldusega väljastatud avaliku ürituse luba.

  (5) Taotlus territooriumi sulgemiseks jäetakse rahuldamata kui:
  1) taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) sulgejal on maksuvõlg teede ja tänavate sulgemise maksu osas Kose vallas või muude maksete võlgnevused Kose valla ees;
  3) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (6) Taotluse territooriumi sulgemiseks rahuldamata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult ja koheselt.

  (7) Territooriumi sulgemisel üle sulgemisloas märgitud tähtaja pikendatakse sulgemisluba sulgeja põhjendatud taotluse esitamisel ja maksustatakse kõrgendatud kolmekordse maksumääraga. Sulgemisloa pikendab sulgemisloa väljaandja.
Sulgemisloa pikendamiseks esitab sulgeja sulgemisloa väljaandjale põhjendatud taotluse vähemalt üks tööpäev enne sulgemisloal märgitud tähtaja lõppemist. Kui sulgemisluba on väljaantud üheks päevaks, siis esitab sulgeja taotluse sulgemisloa pikendamiseks hiljemalt järgneval tööpäeval. Sulgemisloa pikendamise taotlusele lisatakse sulgemisluba.

  (8) Territooriumi omavolilise sulgemise kohta vormistatakse ehitusnõuniku poolt akt. Akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse territooriumi omavolilisele sulgejale.

  (9) Sulgemisloa väljastamisega koos väljastatakse sulgejale viivituseta ka arve.

§ 3.   Sulgeja kohustused

  (1) Sulgeja kohustub kirjalikult teavitama vähemalt 3 päeva enne territooriumi sulgemist vallale ühistransporditeenust osutavaid ettevõtteid territooriumi sulgemisest tingitud bussi/marsruuttakso liikluse takistamisest või liinide ümbersuunamise vajadusest.

  (2) Kui territooriumi sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, peab sulgeja teavitama kirjalikult muudatustest liikluskorralduses päästeteenistuse häirekeskust, politseiprefektuuri korrapidajat ja suletavat territooriumi juurdepääsuna kasutavaid kõigi kruntide omanikke/valdajaid.

  (3) Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud tänava sulgemisest peab sulgeja koheselt teavitama valla ehitusnõuniku ning liikluse ümberkorraldamisel päästeteenistuse häirekeskust, politseiprefektuuri korrapidajat ja vallale ühistransporditeenust osutavaid ettevõtteid.

  (4) Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud territooriumi sulgemisel, mis kestab üle 1 (ühe) ööpäeva, on sulgeja kohustatud esitama taotluse territooriumi sulgemiseks ja täitma sulgeja kõiki kohustusi kooskõlas määruse paragrahviga 3.

  (5) Sulgeja on kohustatud välja panema liikluskorralduse skeemi kohaselt liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid EV ST 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine», ajutised teemärgised, foorid, vilkurid, ohutuslambid tõkestus- ja hoiatusvahendid) ja tagama pimedal ajal liikluskorraldus-vahendite valgustuse. Territooriumi sulgemise lõpetamisel on sulgeja kohustatud ajutised liikluskorraldusvahendid kõrvaldama ja maa-ala heakorrastama.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kose Vallavalitsus teavitab territooriumi sulgemisest Kose valla koduleheküljel www.kose.ee.

  (2) Sulgeja kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab sulgeja faktilises ulatuses vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Vello Jõgisoo
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

Lisa 1 Tee/tänava ajutise sulgemise taotlus

Lisa 2 Tänava (territooriumi) ajutise sulgemise luba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json