Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Tallinna linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2013, 22

Tallinna linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 05.05.2011 nr 12
RT IV, 09.03.2013, 37
jõustumine 13.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.10.2013RT IV, 15.10.2013, 218.10.2013

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lg-te 1-3 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p-ga 1.

§ 1.   Asutamine

  Tallinna Linnavolikogu juurde moodustatakse Tallinna linna noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on Tallinna Linnavolikogule ja Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Linnavolikogu konsulteerib noortevolikoguga linna noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad linna võimupädevusse, ning teeb linnavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  3) teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
  4) esindab Tallinna noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 4.   Noortevolikogu

  (1) Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud kolmest huvirühmast: õpilaste ja üliõpilaste hulgast ja noorteühendustest (v.a õpilas- ja üliõpilasesindused). Igal huvirühmal on seitse esindajat. Noortevolikogu liikmed valitakse demokraatlikult. Hääletamine on salajane.

  (2) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad iga aasta oktoobrikuu viimasel täisnädalal. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastal toimuvad noortevolikogu valimised oktoobrikuu viimasele täisnädalale järgneval nädalal.
[RT IV, 15.10.2013, 2 - jõust. 18.10.2013]

  (3) Noortevolikogu liikmed valitakse üheks aastaks.

  (4) Valimiste korraldajaks huvirühmade seas on:
  1) Mittetulundusühing Tallinna Õpilasesindus - õpilaste esindajana;
  2) Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud - üliõpilaste esindajana;
  3) Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - noorteühenduste esindajana.

  (5) Kui § 4 lg 4 punktides 1 ja 2 nimetatud asjakohast esindusorganisatsiooni ei ole loodud või kui see on tegevuse lõpetanud või loobub valimiste korraldamisest, korraldab valimised Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

§ 5.   Valimiskord

  (1) Noortevolikogu valitakse kolme huvirühma esindajatest asjakohaste esindusorganisatsioonide korraldatavatel valimiskoosolekutel. Kõigi huvirühmade valimiskoosolekud korraldatakse esindusorganisatsioonide kehtestatud valimiskorra alusel võrdsetel põhimõtetel § 4 lõike 1 järgi.

  (2) Hääletamisõigus on Tallinnas tegutseva õpilas-, üliõpilaskondade ja noorteühenduste volitatud esindajatel, kes on 14-26-aastased ning kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn. Igal õpilas-, üliõpilaskonnal ja noorteühendusel on õigus esitada valimiskoosolekule üks esindaja.

  (3) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.

  (4) Noortevolikogu kandidaadil tuleb vastava huvirühma esindaja valimisi korraldavale esindusorganisatsioonile esitada kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri. Noortel, kes ei kuulu § 4 lõikes 1 nimetatud huvirühma, on võimalus kandideerida noorteühenduste huvirühmas.

  (5) Huvirühmade esindusorganisatsioonid kuulutavad valimised välja vähemalt neli nädalat enne valimiskoosolekute toimumist.

  (6) Huvirühmade esindusorganisatsioonid kinnitavad valimistulemused, avaldavad need oma veebilehel ning edastavad tulemused ka Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, kes avaldab need Tallinna veebilehe noortevolikogu alamlehel. Valimistulemuste kohta vormistatakse protokoll.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

  (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimehed valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel istungil. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Tallinna Spordi- ja Noorsooameti esindaja.

  (3) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul esimehe määratud aseesimees.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (5) Juhatus:
  1) kinnitab noortevolikogu töörühmade ja komisjonide koosseisud;
  2) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna linnavolikogule ja -valitsusele;
  3) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
  4) täidab teisi põhimääruse ja noortevolikogu kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid.

§ 7.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) istungi koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) juhatuse otsusega, kui ta mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
  3) isikliku avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta sama huvirühma esindajaga valimistulemuste järjestuse alusel. Kui valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, siis korraldab vastava huvirühma esindusorganisatsioon puuduva liikme leidmiseks järelvalimised.

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu istungid toimuvad linnavolikogu ruumides.

  (5) Noortevolikogu istungid protokollitakse ja avaldatakse Tallinna veebilehe noortevolikogu alamlehel. Noortevolikogu esitab veebilehel avaldatavad materjalid Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

  (6) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (7) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (8) Noortevolikogu istungid on avalikud.

  (9) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks kuni kolm komisjoni, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu. Komisjon on kuni 11-liikmeline ning vähemalt pooled liikmetest peavad olema noortevolikogu liikmed.

  (10) Kord aastas esitab noortevolikogu ülevaate oma tegevuse kohta linnavolikogule.

  (11) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu.

§ 9.   Õigused

  Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Tallinna noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid linnavolikogule ja -valitsusele;
  2) esitada ettepanekuid linnavolikogu vastavale komisjonile linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) teha ettepanek linnavolikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni esimehele, et määrata oma esindaja linnavolikogu komisjoni liikmeks;
  4) kasutada linnavolikogu ruume istungite pidamiseks;
  5) kaasata oma tegevusse eksperte;
  6) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  7) algatada noorteprojekte;
  8) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

§ 10.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab linnavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. mail 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json