Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kohtla valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2014, 16

Kohtla valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 20.12.2013 nr 5
RT IV, 28.12.2013, 101
jõustumine 31.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.10.2014RT IV, 15.10.2014, 818.10.2014

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab heakorraalased nõuded Kohtla vallas.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Kohtla valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla avaliku korra eeskirja, jäätmehoolduseeskirja, koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjadega ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõistete kasutamine eeskirjas

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik heakorra nõuete täitmisel on ka õiguslikul alusel kinnistu kasutaja;
  2) kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  3) tiheasustusega ala - selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa;
  4) avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, avalikud veekogud, mänguväljakud, bussiootekohad vms), ehitis (ametiasutused, rahvamajad, raamatukogud, spordihooned, toitlustusettevõtted, kauplused, käimlad, lasteaiad vms);
  5) puhastusala hõlmab kinnistu piirneva territooriumi kuni avalikus kasutuses oleva tee või tänava katteni. Vallavalitsus võib määrata ka teistsuguse puhastusala, arvestades konkreetse krundi asendit;
  6) haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ja vastavafunktsioonilised rajatised;
  7) heakorratöö on tolmu, liiva, prahi, prügi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, mahalangenud puulehtede, tuulemurru vms koristamine ning kuivanud okste eemaldamine taimedelt;
  8) romusõiduk on sõiduk, mis on nähtavalt sõidukõlbmatu ja/või mittekomplektne;
  9) illegaalne graffiti on omaniku loata hoone seintele, piirdeaiale, pingile, teele, bussiootepaviljonile, kommunikatsiooniehitisele ja mujale kantud kiri või pilt;
  10) koha-aadress on territooriumi haldusjaotuse hierarhiast ja ametlikest kohanimedest lähtuv aadressiobjekti tekstilis-numbriline kirje või tunnus;
  11) põllumajandusloom on loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom, käesoleva määruse tähenduses ka hobune.

2. peatükk VALLA KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 3.   Valla kohustusead heakorra tagamisel

  (1) Heakorra tagamist korraldab Kohtla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Heakorra tagamisel vallavalitsus:
  1) korraldab heakorra töid avalikes kohtades ja haljasaladel;
  2) korraldab valla omandis ja avalikuks kasutamiseks kinnitatud teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste ja haljasalade heakorratööde teostamist teemaa piirides või 1,5 m ulatuses teemaa piirist;
  3) korraldab valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  4) korraldab valla omandis või kasutuses olevate avalike tualettide, inventari, jäätmemahutite paigaldamise ja hoolduse.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, jalgrattahoidjat, vitriini, teadetetahvlit või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (sh välireklaamikandja) paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoiu ja hooldamise eest vastutab väikevormi omanik. Ilma loata avalikku kohta paigaldatud väikevormi võib vallavalitsus teisaldada, tehtavate kulutuste eest tasub paigaldaja.

  (2) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud tagama mänguväljaku elementide hoolduse, remondi ja ohutuse ning vajadusel (vähemalt üks kord aastas) vahetama välja liivakastis liiva.

  (3) Avalikus kasutuses olevate külaplatside, palliplatside, spordirajatiste ja muude vaba aja veetmise kohtade korrashoiu ja ohutuse eest vastutab rajatiste haldaja.

  (4) Ühissõiduki peatus ja ootekoda peab olema puhastatud ning talvel libedaga liivatatud.

  (5) Veoste ja koormate vedajad ning põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile, Keskkonnaametile ja vallavalitsusele.

§ 5.   Heakorra nõuded avaliku ürituse korraldamisel

  (1) Avaliku ürituse korraldamisele kehtivad nõuded on määratud avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetes Kohtla vallas.
[RT IV, 15.10.2014, 8 - jõust. 18.10.2014]

  (2) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala koos lähiümbrusega, millel üritus läbi viidi, hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul kella 9-ks või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

4. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 6.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia (olemasolu korral), koristama prahi ja varisenud puulehed, niitma muru ja rohu õuealalt, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  2) kaitsealade (muinsuskaitse, looduskaitse) piiridesse jääval kinnistu maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
  3) tähistama ja säilitama kinnistu piiri märgid;
  4) tagama, et kinnistu oluliste osade sh. ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  5) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  6) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  7) teostama heakorratöid puhastusalal;
  8) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevad kraavid ning truubid;
  9) vältima sadevee langemise katuselt avalikus kasutuses olevale jalgteele, paigaldama vajadusel vastavad rennid;
  10) kõrvaldama liiklejatele ohutul viisil ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms., peale tööde lõpetamist heakorrastama ümbruse;
  11) taotlema tiheasustusalal kasvavate puude raieks vallavalitsuse loa;
  12) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; esitama nõudmisel heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
  13) tagama kinnistul jäätmekäitluse vastavalt Kohtla valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele;
  14) tagama tiheasustusalal vastavalt tänavanimede, hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu hoone tänavapoolsel seinal, kooskõlastades eelnevalt kujunduse ja paigutuse vallavalitsusega;
  15) tagama oma valduses olevate karjamaade ja looduslike rohumaade niitmise või karjatamise vähemalt üks kord aastas (31. augustiks) vältimaks kulu teket ja tagama tuleohutuse kõrvalasuvatele hoonetele;
  16) tagama tahke kütuse, ehitusmaterjali jms hoidmist ainult kinnistu piires. Kui kinnistu piirid ei võimalda ehitusmaterjalide, tahke kütuse jms mahalaadimist, võib selleks kasutada üldkasutatavat territooriumi lühiajaliselt nii, et ei oleks takistatud liiklus ega segataks kaasinimesi.

  (2) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse.

  (3) Tegutseva korteriühistuga või hooneühisusega kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu või ühisus.

§ 7.   Kinnistu omaniku kaasvastutus heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu reostamisel ja risustamisel, samuti ehitise kahjustamisel on reostaja, risustajavõi kahjustaja kohustatud selle viivitamatult puhastama või korda tegema. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala või ehitise korrastama selle omanik või temaga võrdsustatud sik mõistliku aja jooksul. Keskkonnanohtliku reostuse korral tuleb koheselt teavitada vallavalitsust, Päästeametit, ja Keskkonnaametit.

  (2) Kinnistul ehitustööde tegemisel ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja vastavalt Kohtla valla jäätmehoolduseeskirjale.

5. peatükk TEISTE ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 8.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikohaga külgneva ala puhtuse kuni 6 m ulatuses, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, ning teostama sellel alal vajalikke heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud prügikastid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse;
  3) korrastama müügikoha peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed (letid, kastid, pakendid, jäätmemahutid jms.).

§ 9.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) järgima ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel õigusaktidega sätestatud korda;
  2) vältima objektilt prahi, pori ning tolmu kandumist avalikult kasutatavale sõidu- ja kõnniteele;
  3) vajadusel ehitusobjekt ümbritseda kaitsepiirdega või muu tõkkega;
  4) vajadusel kaitsma ehitusobjektil kasvavat haljastust kaitsepiirdega.

  (2) Kaevetöid võib teha vallavalitsuse poolt välja antud loa alusel vastavalt kaevetööde eeskirjale. kaevetöödel tuleb kasvupinnas kõrvaldada ja vedada loaga määratud kohta. Samuti tuleb täita kaeveloaga kindlaksmääratud eritingimusi. Kaeveloal märgitud ajaks tuleb seada teed ja haljasalad endisesse seisukorda.

§ 10.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma neile kuuluvad tehnovõrgud, tagama liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku vastavalt kehtestatud nõuetele;
  2) kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja/või teekatendid;
  3) heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala. Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga.

§ 11.   Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel

  (1) Mootorsõiduki omanik ja/või kasutaja on kohustatud tagama, et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist. Koristustöid takistanud mootorsõiduki omanik või kasutaja on kohustatud koristama lume ja jää, puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses.

  (2) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) mootorsõidukit ja/või haagist parkida pargialal, avalikul haljasalal või haljasribal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  2) mootorsõidukit pesta ja/ või remontida avalikus või selleks mitteettenähtud kohas;
  3) parkida romusõidukit tänaval, avalikus parklas või muus üldkasutatavas kohas.

§ 12.   Põllumajandusloomade, kodulindude ja mesilaste pidamisega tegeleva isiku kohustused

  (1) Põllumajandusloomade ja kodulindude pidamine on lubatud vaid looma- või linnupidamiseks ehitatud või kohandatud ehitistes.

  (2) Põllumajandusloomade ja kodulindude pidamise tagajärjel tekkivate jäätmete (nt kasutatud allapanu, virtsa ja sõnniku) hoiustamisel, käitlemisel ja kasutamisel tuleb järgida head põllumajandustava ning välistada reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (3) Põllumajandusloomi tuleb karjatada ketis, aia või elektrikarjusega piiratud alal viisil, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise, nende sattumise sõiduteele või loomaomanikule mittekuuluvale kinnistule ilma selle omaniku nõusolekuta.

  (4) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade ja kodulindude poolt ning kohustub loomapidamisega tekkinud reostuse viivitamatult likvideerima.

  (5) Tiheasustusalal kohustub loomapidaja korraldama oma loomade, kodulindude ja mesilasi pidav isik mesilaste pidamist selliselt, et see ei häiriks naabreid ja teisi inimesi.

  (6) Põllumajandusliku tootmisega tegelev isik on kohustatud:
  1) kooskõlastama sõnniku välihoidla asukoha vallavalitsusega ja ladustamistingimused vastava ametkonnaga;
  2) asfalteeritud alusega hoidlates välistama virtsa väljavalgumise;
  3) juhtima katustele koguneva vihmavee sõnnikuhoidlast, virtsakaevust ja sõnnikuveoga seotud pindadelt eemale;
  4) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele.

  (7) Loomapidaja on kohustatud täitma loomatauditõrjeseadusest, veterinaarkorralduseseadusest ja loomakaitseseadusest tulenevaid nõudeid ning kohustusi ning kandma vastutust talle kuulvate loomade poolt tekitatud kahju hüvitamisel.

  (8) Lemmikloomade pidamise nõuded sätestatakse Kohtla valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjas.

6. peatükk HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE 

§ 13.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, närimiskummi, päevalilleseemneid jms, tegeleda illegaalse graffitiga;
  2) kahjustada või lõhkuda ning vallavalitsuse loata ümber paigutada avalikku kohta paigaldatud inventari ja väikevorme (prügikasti, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, samuti vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma heakorratööde teostamise eest vastutava vallavalitsuse ametniku kooskõlastuseta;
  5) pesta liiklusvahendeid, mahuteid, ennast, pesu või muid esemeid avalikes veekogudes jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada looduslikke ja tehislikke veekogusid muul moel;
  6) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil;
  7) sademetevee kraavi kinniajamine ja/või selle viimine torusse ja kinnistuga piirneva maa-ala täitmine ilma eelneva vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  8) kasutada tuhka või kloriide libedustõrjeks kõnni- või pargiteel, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  9) paigutada lund, puulehti vm. prahti kinnistult avalikus kasutuses olevale sõiduteele;
  10) telkida ja/või ööbida avalikus kohas (haljasalal, pargis või muul selleks mitteettenähtud territooriumil);
  11) hoida ja ladustada kütte-, ehitus- või muu materjali väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara.
  12) omavoliliselt püstitada ehitisi;
  13) maha panna jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;
  14) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine pinnasesse;
  15) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  16) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi vastuolus õigusaktidega;
  17) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  18) sõita ja parkida mootorsõidukitega parkides, haljasaladel, laste mänguväljakutel ja teistes selleks mitteettenähtud kohtades;
  19) purgida selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  20) kütta kasvuhooneid keskkonda saastava küttega;
  21) väetada aiamaad kompostimata fekaalidega;
  22) hävitada linnupesi ja pesakaste.

7. peatükk NÕUDED KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMISEL 

§ 14.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  (1) Lõkke ja muu küttekoldevälise tule (edaspidi tule) tegemisel tuleb järgida järgmisi tuleohutusnõudeid:
  1) lõkkekoht peab paiknema mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast:
-alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel vähemalt 8 m kaugusel ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10 m kaugusel metsast;
-üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avalikku lõkke tegemisel vähemalt 15 m kaugusel ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 m kaugusel metsast;
  2) üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel kooskõlastatakse lõkkekoha asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed päästekeskusega;
  3) tahkekütusel või küttegaasil töötava grillseadme või muu samalaadse välitingimustes kasutamiseks mõeldud seadme kasutamise koht (grillimise koht) peab paiknema tasasel pinnal väljaspool hoonet;
  4) grillseadme ohutu kaugus hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist peab olema:
-tahkeütusel töötaval seadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, vähemalt 5 meetrit;
-tahkekütusel töötaval seadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsütt või hõõguvat materjali, vähemalt 2 meetrit;
  5) lõkkekoha ja grillimise koha ettevalmistamisel puhastatakse selle vahetu ümbrus vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest;
  6) tuleohu vältimiseks:
-peab tule tegemisel ja grillimisel jälgima tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile;
- kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis tehakse tuld, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis;
-piiratakse lõkkekoht vajadusel kivide või pinnasevalliga ja kastetakse vajadusel lõkkekohta ja grillimise kohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks;
  7) tule üle järelvalvet teostav täiskasvanud isik ei tohi tule juurest lahkuda enne, kui tuli on kustunud või kustutatud;
  8) pärast tule tegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada need liiva või muu sobiva vahendiga;
  9) avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel Päästekeskusega;
  10) tulekustutusvahendid peavad paiknema lõkkekohas, neid peab olema võimalik koheselt kasutada;
  11) tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on sobivaks tulekustutusvahendiks alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul vähemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga üks või mitu tulekustutit, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 10 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem, üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul vähemalt kaks 2 kg või üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.

  (2) Metsa ja muu taimestikuga kaetud aladel on tuleohtlikul ajal keelatud:
  1) kulu ja raiejäätmete põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu ja põhu põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ette valmistatud ja tähistatud kohas;
  5) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahjuohtu.

  (3) Päästeamet määrab suure tuleohuga aja ja piirkonna, kus on metsas keelatud küttekoldevälise tule tegemine, grillseadme kasutamine, suitsetamine või võõras metsas viibimine.

8. peatükk VASTUTUS 

§ 15.   Vastutus

  (1) Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Punktis 1 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõike 2 alusel vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, päästeameti kohalik päästeasutus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json