Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2014, 19

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 08.10.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse Tõlliste Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) ametnike värbamisel ja valikul.

§ 2.  Vaba ametikoha täitmise põhimõtted

 (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

 (2) Avaliku konkursi väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita ametiasutuse sisekonkursi (edaspidi sisekonkurss) korraldamisega, ametniku tähtajalise üleviimisega või puuduva ametniku ülesannete üleandmisega teisele ametnikule.

 (3) Vaba ametikoha täitmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast määrusest.

§ 3.  Konkursi väljakuulutamine ja läbiviimine

 (1) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse Tõlliste valla ja avaliku teenistuse veebilehel. Sisekonkursi kuulutus avaldatakse ametiasutusesisese infovahetuskanali kaudu.

 (2) Konkursikuulutus (edaspidi kuulutus) koostatakse vaba ametikoha ametijuhendi ja/või ametikohale kehtestatud nõuete alusel.

 (3) Kuulutus sisaldab:
 1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
 2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
 3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
 4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
 5) osalise koormuse korral koormust;
 6) määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaega;
 7) ametikoha asukohta;
 8) kontaktisiku kontaktandmeid.

 (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursitingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning avaliku konkursi korral Tõlliste valla ja avaliku teenistuse veebilehel ning sisekonkursi korral ametiasutusesisese infovahetuskanali kaudu.

 (5) Kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

 (6) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavanem käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise konkursikomisjoni.

 (7) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle dokumendid on laekunud ametiasutusse kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

 (8) Dokumendid registreerib ning kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele kontrollib personaliga tegelev töötaja. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab personaliga tegelev töötaja vastavasisulise teate.

 (9) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele ning otsustatakse kandidaatide vestlusele kutsumine.

 (10) Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi tulemustest. Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

§ 4.  Valiku tegemine

 (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt ametikoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata teenistusülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

 (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
 1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
 2) vestlus.

 (3) Valiku tegemisel võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemust ja konkursi käigus kandidaadi kohta saadud lisateavet.

 (4) Kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati koostatakse nendest kirjalik paremusjärjestus. Paremusjärjestuse kandidaatide arvu ja pingerea otsustab konkursikomisjon.

 (5) Ametikohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

 (6) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul konkursi võitnud isikule ametikohale ettepaneku tegemisest arvates ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise või ametnik vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 5.  Värbamise ja valiku dokumendid

  Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 kalendripäeva otsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, välja arvatud juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

§ 6.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
 1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
 2) vallavanem loobub ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vasta teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks neid täita parimal võimalikul viisil.

 (2) Konkursi luhtumise otsustab vallavanem kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

 (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada ametikohale ametiülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb ametikoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 7.  Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi tulemustest teavitab personaliga tegelev töötaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

Madis Gross
Vallavanem

Eve Eisen
Vallasekretär