Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2016, 8

Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Vastu võetud 13.10.2016 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja jäätmeseaduse § 71 1lõike 1 alusel.

§ 1.  Registri asutamine ja pidamise eesmärk

 (1) Asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Kambja valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise kord.

 (2) Register asutatakse ja seda peetakse jäätmeseadusega kohalikule omavalitsusele jäätmehoolduse korraldamiseks sätestatud ülesannete täitmiseks.Registrisse kantakse ning registrist väljastatakse andmed, mis on seotud olmejäätmete kogumise ja veo korraldamisega, s.o korraldatud jäätmeveoga Kambja valla territooriumil.

 (3) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille kasutuselevõtmise eesmärgid on:
 1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
 2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
 3) arvestuse pidamine jäätmemahutite, jäätmeliikide ja jäätmetekkekohtade kohta;
 4) Kambja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Kambja Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab ja juhib registri pidamist;
 3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
 4) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
 5) täidab muidb seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (3) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

 (4) Registri volitatud töötleja on isik, kellele vastutav töötleja on andnud õiguse registris andmeid töödelda (edaspidi volitatud töötleja).

 (5) Volitatud töötleja registri pidamisel:
 1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
 2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
 3) teeb registris muudatused ja parandused;
 4) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
 5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
 6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
 7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
 8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

 (6) Volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad isikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga, ametnike ametijuhenditega või lepinguga.

§ 3.  Registri pidamine ja koosseis

 (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressiandmed koostatakse olemasolevate valla ja riigi registrite baasil.

 (2) Registri koosseisu kuuluvad:
 1) infotehnoloogiline andmekogu;
 2) alusdokumendid.

§ 4.  Registrisse kantavad andmed

 (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) kliendi tüüp;
 2) nimi;
 3) isikukood või registreerimisnumber;
 4) elukoht;
 5) telefon;
 6) e-mail;
 7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

 (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
 1) üldandmed;
 2) aadress;
 3) piirkond;
 4) katastritunnus;
 5) jäätmetekkekoha tüüp;
 6) elanike arv;
 7) lisainfo;
 8) liitumise staatus;
 9) ajutine vabastus;
 10) vabastuse ajavahemik;
 11) otsuse kuupäev ja number;
 12) otsuse link;
 13) otsuse fail(id);
 14) muutmise kuupäev;
 15) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
 16) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

 (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
 1) leping;
 2) vedu;
 3) lepingu sõlmija;
 4) sõlmija aadress;
 5) sõlmija telefon;
 6) viimane andmete muutmise kuupäev;
 7) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

 (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
 1) konteinerid;
 2) teenindusperiood;
 3) konteineri tüüp;
 4) jäätmeliik;
 5) teenindussagedus päevades;
 6) omandistaatus;
 7) maht liitrites;
 8) arv.

 (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
 1) maaüksuse nimi;
 2) tänav;
 3) majanumber;
 4) täpsustav aadress;
 5) postiindeks;
 6) asum.

 (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on märgitav kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 5.  Registrisse andmete esitamine

 (1) Jäätmevaldaja ja jäätmetekkekoha andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

 (2) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetus­standardile jäätmevaldajate kaupa andmed jäätmevedaja poolt prügilasse üle antud jäätmekoguste kohta.

 (3) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 6.  Registrisse kantud andmete muutmine

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
 2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
 3) vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

 (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

 (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 7.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse ametnikele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

 (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

 (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

 (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 8.  Registri pidamise üle järelevalve teostamine

 (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

 (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 9.  Andmete säilimise tagamine

 (1) Registri turvaklass on K1T1S1.

 (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

§ 10.  Registri likvideerimine

 (1) Registri likvideerimise otsustab Kambja Vallavolikogu.

 (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

 (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 11.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Irma Drenkhan
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json