Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Tervishoid

Teksti suurus:

Tallinna tervisenõukogu põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2019, 8

Tallinna tervisenõukogu põhimäärus

Vastu võetud 09.10.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-te 2 ja 51 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna tervisenõukogu (edaspidi nõukogu) moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina, mis korraldab Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava ja riikliku rahvastiku tervise arengukava eesmärkide ja tegevuste ning AIDSi levikut ja uimastite tarvitamist ennetavate tegevuste sihipärast elluviimist Tallinnas.

  (2) Nõukogu põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  (3) Nõukogu juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Nõukogu ülesanded

  Nõukogu ülesanded on:
  1) osaleda Tallinna rahvastiku tervise edendamise ja riikliku rahvastiku tervise arengukava ning HIVsse nakatumist ja uimastite tarvitamist ennetavate tegevuskavade rakendamisel Tallinnas;
  2) koordineerida HIVsse nakatumist ja AIDSi levikut ning uimastite tarvitamist ennetavate programmide väljatöötamist ja elluviimist, kaasates linnavalitsuse ameteid, riigiasutusi, mittetulundusühinguid, teisi organisatsioone ja elanikkonda koostöösse, mille eesmärk on piirata uimastite tarvitamist;
  3) vaadata läbi taotlused, mis on esitatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarves oleva tervisefondi ning HIV/AIDSi ja uimastiennetuse raha kasutamiseks, ning teha ameti juhatajale ettepanekuid raha eraldamiseks Tallinna linna elanikele mõeldud tegevusteks haiguste ennetamise, tervisedenduse ja uimastite tarvitamise vähendamise valdkonnas;
  4) teha linnavalitsuse teiste komisjonidega koostööd Tallinna rahvastiku tervisega seonduvate probleemide lahendamisel;
  5) toetada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Haridusameti ning Tallinna linnaosade valitsuste tervisedenduse spetsialistide tervisedenduslikku, haigusi ja HIVsse nakatumist ennetavat koostööd.

§ 3.   Nõukogu koosseis

  (1) Nõukogu koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus korraldusega.

  (2) Nõukogu esimees on Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriv abilinnapea. Nõukogu aseesimees valitakse nõukogu liikmete hulgast.

  (3) Nõukogu koosseisu kuuluvad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Haridusameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid, Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla laste vaimse tervise keskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ja Tallinna Perearstide Seltsi esindajad, linnaosade tervisedendajad, Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja.

  (4) Nõukogu koosseisu kuulub kuni 20 liiget.

§ 4.   Nõukogu töökorraldus

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Nõukogu esimehe äraolekul või tema ülesandel täidab esimehe ülesandeid nõukogu aseesimees.

  (3) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (4) Nõukogu koosoleku päevakorda võib muuta või täiendada, kui seda toetab vähemalt pool kohalviibivatest nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või aseesimees.

  (5) Nõukogu otsused võetakse vastu kohalviibivate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega, häälte võrdsuse korral on otsustav nõukogu esimehe või aseesimehe hääl.

§ 5.   Nõukogu esimehe õigused

  Nõukogu esimehel on õigus:
  1) kutsuda kokku koosolek ja kinnitada koosoleku päevakord;
  2) kutsuda koosolekule eksperte, kes ei kuulu nõukogu koosseisu;
  3) kiireloomulistes üksikküsimustes korraldada liikmete elektrooniline hääletamine ilma koosolekut kokku kutsumata.

§ 6.   Nõukogu koosolekute ettevalmistamine ja asjaajamine

  (1) Nõukogu koosoleku toimumisaeg ja -koht teatatakse ning päevakord edastatakse nõukogu liikmetele hiljemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Nõukogu koosoleku materjalid edastatakse nõukogu liikmetele hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:
  1) toimumise aeg ja koht;
  2) osalenud nõukogu liikmete ja kutsutute nimed;
  3) arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused;
  4) hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel;
  5) otsustajate või küsimuse algatajate eriarvamused.

  (4) Koosoleku protokolli vormistab nõukogu sekretär kolme tööpäeva jooksul arvates nõukogu koosoleku toimumisest, protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või aseesimees ja sekretär.

  (5) Koosoleku protokoll edastatakse nõukogu liikmetele järgmisel tööpäeval pärast selle allkirjastamist.

  (6) Nõukogu tehnilist tööd korraldab nõukogu sekretär, kelle nimetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja.

§ 7.   Nõukogu õigused

  Nõukogul on õigus:
  1) saada linna asutustelt tööks vajalikku teavet ja dokumente;
  2) kaasata oma töösse sõltumatuid eksperte;
  3) moodustada töörühmi probleemsete küsimuste läbitöötamiseks;
  4) esitada ettepanekuid linnavalitsusele ja Tallinna Tervisekoalitsioonile Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava ja riikliku rahvastiku tervise arengukava eesmärkide ning AIDSi levikut ja uimastite tarvitamist ennetavate tegevuste elluviimiseks Tallinnas.

§ 8.   Nõukogu tegevuse lõpetamine

  Nõukogu tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.   AIDS-i ja uimastiennetuse komisjoni tegevuse lõpetamine

  Lõpetada AIDSi- ja uimastiennetuse komisjoni tegevus.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:
  1) 20. veebruari 2013 määrus nr 13 "Tallinna tervisenõukogu põhimäärus".
  2) 12. juuni 2013 määrus nr 108 "AIDSi- ja uimastiennetuse komisjoni põhimäärus".

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json