Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Saue valla hankekord

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2019, 18

Saue valla hankekord

Vastu võetud 09.10.2019 nr 4

Määrus on kehtestatud riigihangete seaduse § 9 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 3 ja Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr 36 „Saue vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 61 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Saue valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse ja ametiasutuste hallatavate asutuste poolt korraldatavate hangete läbiviimise korda ja hangete läbiviimisel osalevate teenistujate tööjaotust.

  (2) Hangete planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse käesolevast korrast ja riigihangete seadusest.

  (3) Hanget ei või jaotada osadeks eesmärgiga eirata korras ja seaduses sätestatud korda, eriti kui lepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd. Funktsionaalselt koos toimivate või sama eesmärgi saavutamiseks vajalike asjade, teenuste või ehitustööde eeldatavad maksumused tuleb summeerida.

  (4) Korras sätestatud menetlusreegleid ei pea järgima kui:
  1) asi ostetakse, teenus tellitakse või ehitustöö tehakse riigihangete seaduses sätestatud sisetehinguna;
  2) riigihangete seaduses sätestatud juhtudel, kui hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda kinni pidada seaduses ja käesolevas korras loetletud tähtaegadest (loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud kahjude likvideerimine vms).

  (5) Korras toodud piirmäärasid rakendatakse ilma käibemaksuta summadele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Vallavara omandamine on asja ostmine ning rahaliselt hinnatavata õiguste ja kohustuste võtmine, muuhulgas teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine.

  (2) Hange on asja ostmiseks, teenuse tellimiseks, ideekavandi saamiseks, ehitustöö tellimiseks või kontsessioonilepingu sõlmimiseks läbiviidav menetlus, millele kohaldatakse riigihangete seadust ja käesolevat korda.

  (3) Riigihange on hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui riigihangete seadusest tulenev vastavale hanke liigile kehtestatud riigihanke või rahvusvaheline piirmäär.

  (4) Lihthange on hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui riigihangete seadusest tulenev vastavale hanke liigile kehtestatud lihthanke piirmäär.

  (5) Volikogu on Saue valla esinduskogu Saue Vallavolikogu.

  (6) Vallavalitsus on Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus.

  (7) Ametiasutus on Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.

  (8) Hallatav asutus on Saue valla ametiasutuse hallatav asutus.

  (9) Valla asutus või valla asutused kasutatakse mõistena juhul, kui mõeldakse korraga koos nii ametiasutust kui ka hallatavad asutusi.

  (10) Kulujuht on Saue vallavanema eelarveliste vahendite kulukohtade ja kulujuhtide kinnitamise käskkirjaga vastava valdkonna kulujuhiks kinnitatud ametikohal teenistuses olev isik.

  (11) Kulude kinnitaja on Saue vallavanema eelarveliste vahendite kulukohtade ja kulujuhtide kinnitamise käskkirjas vastava valdkonna kulude kinnitajaks märgitud vallavanem või abivallavanem.

  (12) Vastutav isik on riigihanke läbiviimise eest vastutav isik, kes on reeglina vastava valdkonna kulujuht ja märgitud vastutavaks isikuks hankeplaanis ning vallavalitsuse korralduses või väikehangete ja ostumenetluse puhul vastava valdkonna kulujuht või tema määratud isik.

  (13) Volitatud isik on ametiasutuse teenistuses olev jurist, kelle ametijuhendi järgseks ülesandeks on tagada valla riigihangete vastavus õigusaktidele.

§ 3.   Vallavara omandamine

  (1) Volikogu ja vallavalitsuse pädevus vallavara omandamisel on sätestatud Saue vallavara valitsemise korras.

  (2) Ametiasutusel on vara omandamise otsustamise õigus jooksva aasta eelarves ettenähtud vahendite piires, kui vara hind ei ületa 30 000 eurot.

  (3) Hallataval asutusel on vara omandamise otsustamise õigus jooksva aasta eelarves ettenähtud vahendite piires, kui vara hind ei ületa 10 000 eurot.

§ 4.   Hangete korraldamine

  (1) Saue valla nimel on riigihangete seaduse mõistes hankijaks valla asutus, kellel on Saue valla eelarves iseseisev eelarve ja kes iseseisvalt vastutab oma eelarve kasutamise ja riigihangete läbiviimise eest.

  (2) Valla asutused korraldavad iseseisvalt hankeid eeldatava maksumusega alla lihthanke piirmäära. Kui riigihanke eeldatav maksumus on väiksem kui lihthanke piirmäär, kuid suurem kui vastava asutuse vallavara omandamise pädevus, siis peab hanke läbiviimisele eelnema vallavalitsuse vastav nõusolek.

  (3) Lihthanke piirmäära ületava hanke korraldavad valla asutused vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Kui hangitava vallavara omandamine kuulub volikogu pädevusse või hankega võetakse kohustusi, millega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel ja sellega ei ole arvestatud Saue valla eelarvestrateegias või kohustus võetakse pikemaks perioodiks kui kehtiv eelarvestrateegia, siis peab hanke korraldamisele eelnema volikogu vastav nõusolek.

  (5) Korra § 1 lõike 4 punktis 2 sätestatud juhtudel määrab hanke läbiviimise eest vastutava isiku vallavanem vastava valdkonna kulude kinnitaja poolt koostatud kirjaliku memo alusel. Valdkonna kulude kinnitaja poolt koostatud memo peab sisaldama vähemalt põhjendust riigihangete seaduses sätestatud erandi rakendamiseks. Vastutav isik säilitab memo koos muude hankemenetluse käigustekkinud dokumentidega hanke toimikus.

§ 5.   Hangete tugiteenus

  (1) Hangete tugiteenus on hanke läbiviimist toetav tegevus, sealhulgas riigihankealane nõustamine ning riigihanke ettevalmistamine ja toimingute tegemine hankija nimel.

  (2) Ametiasutus osutab hallatavatele asutustele riigihangete läbiviimisel järgmist tugiteenust:
  1) alla lihthanke piirmäära jäävate hangete puhul riigihankealane nõustamine;
  2) üle lihthanke piirmäära jäävate hangete puhul riigihanke läbiviimise korraldamine kuni hankelepingu sõlmimiseni.

  (3) Hallatav asutus Saue Vallavarahaldus osutab oma põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise piires valla asutustele alla lihthanke piirmäära jäävate hangete puhul riigihanke läbiviimise korraldamise tugiteenust kuni hankelepingu sõlmimiseni.

  (4) Põhjendatud vajaduse korral võib valla asutus riigihanke korraldamise või tehnilise kirjelduse koostamise teenuse tellida kolmandatelt isikutelt. Hallatav asutus peab teenuse tellimise eelnevalt kooskõlastama ametiasutusega.

§ 6.   Kesksed hanked

  (1) Keskne hange on ametiasutuse korraldatav hange, mis hõlmab kõiki või mitmeid valla asutusi.

  (2) Ametiasutus on valla asutuste keskne hankija riigihangete seaduse mõttes.

  (3) Keskselt korraldatavad riigihanked kajastatakse valla hankeplaanis.

  (4) Hanke korraldamise keskse hankena otsustab ametiasutus hankeplaani kinnitamisega ja sellisel juhul ei ole keskse hankega hõlmatud hallatavatel asutustel õigust iseseisvalt või ühiselt samasisulist hanget korraldada.

  (5) Keskse hanke tulemusel sõlmib valla nimel lepingu ametiasutus.

  (6) Hallatavad asutused on kohustatud asju ostma ja ehitustöid või teenuseid tellima ametiasutuse korraldatud keskse hanke tulemusel sõlmitud lepingu alusel ning keskse hanke tulemusel sõlmitud lepingu olemasolul ei ole hallataval asutusel õigust iseseisvalt hanget korraldada.

  (7) Valla asutus võib ühineda riikliku keskse hankija korraldatava hankega, kui ametiasutus ei ole läbi viinud samasisulist keskset hanget ja valla hankeplaanis ei ole ette nähtud samasisulise keskse hanke korraldamist.

  (8) Riikliku keskse hankija korraldatava hankega ühinemisel peab asutus arvestama asutusele seatud vallavara omandamise ja hanke korraldamise otsustuspädevuse piire ning vajadusel küsima eelnevalt nõusoleku pädevalt organilt. Hallatav asutus peab enne riikliku keskse hankija korraldatava hankega ühinemist küsima nõusoleku ametiasutuselt.

§ 7.   Minikonkursid

  (1) Kui valla asutus on hankemenetluse tulemusel sõlminud raamlepingu, mille alt saab hankelepinguid sõlmida minikonkursi teel, siis minikonkursi korraldamisele kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatud korda.

  (2) Lihthanke piirmäärast suurema eeldatava maksumusega minikonkursi korraldab valla asutus vallavalitsuse korralduse alusel, milles määratakse kindlaks vastutav isik, volitatud isik ja soovi korral hankekomisjon ning nende ülesanded minikonkursi läbiviimise korraldamisel ning täpsustatakse vajadusel minikonkursi läbiviimise korda.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega minikonkursi korraldab valla asutus iseseisvalt. Sellisel juhul vastutab minikonkursi läbiviimise eest kulujuht, kes on kohustatud minikonkursi korraldamise ja minikonkursi alusdokumendid kooskõlastama kulude kinnitaja ja volitatud isikuga.

  (4) Minikonkursi korraldamisel peab Saue valla asutus arvestama §-s 3 sätestatud vallavara omandamise pädevuspiiridega ning vajadusel küsima minikonkursi korraldamiseks nõusoleku vastavalt § 4 lõigetes 2 ja 4 sätestatule.

§ 8.   Hankeplaan

  (1) Saue valla hankeplaan kinnitatakse vallavanema käskkirjaga kahe nädala jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib aasta jooksul vastavalt vajadusele muuta või täiendada.

  (2) Hankeplaanis kajastatakse Saue valla majandusaasta jooksul valla asutuste poolt korraldatavad järgmised hanked:
  1) hanked, mille eeldatav maksumus on üle lihthanke piirmäära;
  2) hanked, mille eeldatav maksumus on üle riigihanke või rahvusvahelise piirmäära;
  3) hanked, millel ei ole lihthanke piirmäära, kuid mille eeldatav maksumus on suurem kui 60 000 eurot.

  (3) Hankeplaanis näidatakse:
  1) hankija nimi;
  2) olemasolul info keskse hanke kohta;
  3) ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus;
  4) hanke eeldatav maksumus;
  5) hanke korraldamise aeg kuu täpsusega;
  6) hankelepingu liik ja tähtaeg;
  7) hanke eest vastutava isiku ametikoha nimetus;
  8) hankemenetluse liik.

  (4) Hankeplaani ja selle muudatuste koostamise korraldab volitatud isik, arvestades vallaeelarvet ning kulujuhtide ja kulude kinnitajate ettepanekuid.

  (5) Volitatud isik saadab hankeplaani eelnõu enne kinnitamist dokumendihaldussüsteemi kaudu kooskõlastamiseks kulujuhtidele ja kulude kinnitajatele, kes annavad sellele kooskõlastuse kahe nädala jooksul. Kui tähtajaks ei ole kooskõlastust antud, siis loetakse hankeplaani projekt vaikimisi kooskõlastatuks.

§ 9.   Läbirääkimiste pidamine

  (1) Läbirääkimiste pidamine on lubatud kui riigihangete seadus võimaldab läbirääkimiste pidamist ning selline võimalus ette nähtud riigihanke alusdokumentides.

  (2) Läbirääkimiste pidamiste tingimused sätestatakse riigihanke alusdokumentides, lähtudes pakkujate võrdse kohtlemise põhimõttest.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamisel on vastutaval isikul lubatud läbirääkimiste pidamine vastavalt vajadusele.

§ 10.   Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

  (1) Hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks on reeglina hanke läbiviimise eest vastutav isik või aruande esitamise kohustuseta hangete korral kulujuht.

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik sätestatakse hankelepingu projektis.

  (3) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
  1) järgib lepingus sätestatud kohustuste täitmist, koostab vajadusel järelevalve aktid ja teeb ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks;
  2) koostab lepingu muutmise lisad ning kooskõlastab need vastavalt vajadusele;
  3) on hankija kontaktisikuks, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;
  4) allkirjastab tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ning kooskõlastab arved;
  5) korraldab hankelepingu lõppemise kohta teate avaldamise riigihangete registris.

§ 11.   Huvide konflikti ennetamine riigihangete läbiviimisel

  (1) Vastutav isik, volitatud isik ja hankekomisjoni liikmed on hanke läbiviimisel ametiisikud korruptsioonivastase seaduse mõistes.

  (2) Huvide konflikti olukordade vältimiseks teavitatakse lõikes 1 nimetatud isikuid ametiseisundi tekkimisest ja sellega kaasnevatest kohustustest.

  (3) Ametiisiku kohustused korruptsiooni vältimisel tulenevad korruptsioonivastasest seadusest ning vallavalitsuse poolt kehtestatavatest täiendavatest õigusaktidest.

§ 12.   Kirjaliku hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt 10 000 eurot. Vajadusel võib hankelepingu sõlmida ka alla 10 000 eurose maksumusega hanke puhul.

  (2) Kui kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hankelepingut ei sõlmita, on vara omandamise aluseks väikehanke alusdokumendid, pakkumus, hanke tulemuste kinnitamise protokoll, tellimuse kinnitus vms.

§ 13.   Hangete korraldamise käigus tekkinud dokumentide kogumine ja säilitamine

  (1) Hanke läbiviimise käigus loodud dokumendid (riigihanke alushankedokumendid, pakkumused, küsimused-vastused, hankekomisjoni ettepanekud jne), v.a õigusaktid ja lepingud, kogutakse ja säilitatakse ühes toimikus elektroonilises dokumendihaldussüsteemis.

  (2) Kui hange viiakse läbi elektrooniliselt riigihangete registris, siis säilitatakse hankemenetluse käigus loodud dokumendid riigihangete registris, välja arvatud õigusaktid ja lepingud, mis säilitatakse dokumendihaldussüsteemis vastavates sarjades.

  (3) Kui osad hankemenetluse käigus tekkivad dokumendid on elektroonilised ja osad paberkandjal, siis elektroonilised originaaldokumendid säilitatakse riigihangete registris või elektroonilises dokumendihaldussüsteemis. Paberkandjal originaaldokumendid kogutakse ühte paberkandjal toimikusse, mille koosseisu ja asukoha kohta tehakse märge elektrooniliselt säilitatavate dokumentide juurde. Võimalusel hõlmatakse paberkandjal originaalid elektroonilise toimiku juurde skaneerimise teel.

2. peatükk Riigihanked ja lihthanked 

§ 14.   Riigihangete ja lihthangete korraldamine

  (1) Käesolevas peatükis sätestatud korda rakendatakse hangete puhul mille eeldatav maksumus on suurem kui vastavat liiki hanke lihthanke, riigihanke või rahvusvaheline piirmäär.

  (2) Hanked viiakse läbi täielikult elektroonsena riigihangete registris. Kui see ei ole hanke objektist tulenevalt võimalik, siis viiakse hange elektroonsena läbi maksimaalses võimalikus mahus.

  (3) Hanke korraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega, mis sisaldab vähemalt järgmist:
  1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
  2) hankemenetluse liigi valiku põhjendus;
  3) info, kas hanke tulemusel sõlmitakse hankeleping või raamleping ja lepingu tähtaeg;
  4) vastutav isik;
  5) volitatud isik;
  6) vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon ja selle koosseis;
  7) viide Saue valla eelarve reale, millelt hanke tulemusel kulutusi tehakse;
  8) olemasolul viide Saue valla eelarvestrateegiale ja/või arengukavale, mille täitmiseks hange korraldatakse;
  9) teavitus, et vastutav isik, volitatud isik ja hankekomisjoni liikmed on seoses riigihanke läbiviimisega ametiseisundit omandavad isikud korruptsioonivastase seaduse mõistes ning on kohustatud järgima vastavast seadusest tulenevaid nõudeid ning vältima huvide konflikti olukordi.

  (4) Vastutav isik informeerib vallavalitsust hanke väljakuulutamise korralduse eelnõu menetlemisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil nii hanke eeldatavast maksumusest kokku kui ka hankes sisalduvate objektide kaupa.

  (5) Kui hanke eeldatav maksumus ühe hankes sisalduva objekti kohta on Saue vallavara valitsemise korraga määratud vallavalitsuse otsustuspädevusse jääva piirmäära lähedane, siis kooskõlastatakse hanke korraldamine eelnevalt volikogus või korraldatakse objekti kohta eraldi hange, et vajadusel oleks võimalik hange piirmäära ületamise korral tühistada.

  (6) Kui vallavalitsuse korraldusega nimetatud vastutav isik, volitatud isik või hankekomisjoni liige on vallaga teenistussuhtes ning teenistussuhe peatub või lõpeb, siis täidab hankemenetluse raames tema ülesandeid talle määratud asendaja või samale teenistuskohale võetud uus teenistuja. Sama kehtib palgaliste valitsusliikmete ja vallavanema kohta.

§ 15.   Hankemenetluse läbiviimine

  (1) Hanke läbiviimine algab hanke ettevalmistamisega, milleks vastutav isik koostab hanke tehnilise kirjelduse. Vajadusel kaasab vastutav isik tehnilise kirjelduse koostamisse teisi valdkonna teenistujaid või kolmandatest isikutest eksperte.

  (2) Tehnilise kirjelduse alusel arvestab vastutav isik välja hanke eeldatava maksumuse, teeb ettepaneku hankemenetluse ja -lepingu tähtaegade ning sisuliste tingimuste osas ning esitab nimetatud andmed volitatud isikule riigihankemenetluse alustamise korraldamiseks.

  (3) Volitatud isik koostab vastutava isiku käest saadud andmete alusel vallavalitsuse korralduse eelnõu riigihanke korraldamise kohta ning esitab selle vallavalitsuse istungi päevakorda vallavalitsuse töökorraldust reguleerivate õigusaktide kohaselt.

  (4) Volitatud isik koostab lisaks vastutavalt isikult saadud tehnilisele kirjeldusele ülejäänud riigihanke läbiviimiseks vajalike riigihanke alusdokumentide projektid ning edastab need koos tehnilise kirjeldusega hankekomisjonile, vastutavale isikule ja välisrahastuse olemasolul vajadusel rahastajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastamiseks.

  (5) Volitatud isik avalikustab hanke riigihangete registris pärast riigihanke alusdokumentide kooskõlastamist.

  (6) Vastutav isik vastab iseseisvalt hanke objekti ja tehnilist kirjeldust puudutavatele selgituste küsimistele. Volitatud isik vastab iseseisvalt muid hanke tingimusi puudutavatele selgituste küsimistele. Vajadusel kooskõlastavad vastutav isik ja volitatud isik vastused omavahel ja/või hankekomisjoniga.

  (7) Riigihanke alusdokumentide muutmine tuleb kooskõlastada vastutava isiku, volitatud isiku ja hankekomisjoniga ning välisrahastuse olemasolul vajadusel ka rahastajaga.

  (8) Volitatud isik või kokkuleppel volitatud isikuga vastutav isik avab esitatud pakkumused pakkumuste esitamise tähtpäeva saabudes. Täiselektroonsete pakkumuste korral pakkumuste avamise kohta protokolli ei koostata. Kui hanke objektist tulenevalt on pakkumuste esitamine osaliselt paberkandjal, siis avab pakkumused hankekomisjon pakkumuste avamise koosolekul ja volitatud isik koostab pakkumiste avamise protokolli, mille kõik kohal viibivad hankekomisjoni liikmed allkirjastavad.

  (9) Volitatud isik korraldab pakkumuste vastavuse kontrollimise, pakkujate kvalifikatsiooni ja kõrvaldamise aluste puudumise kontrollimise, pakkumuste hindamise ja eduka pakkuja valimise hankekomisjoni poolt ning teeb selleks vajalikud toimingud riigihangete registris.

  (10) Vastutav isik kontrollib pakkumuste sisulist vastavust tehnilisele kirjeldusele ja teeb vajalikud märked riigihangete registris. Seejärel kontrollib pakkumuste vastavust hankekomisjon.

  (11) Pakkumuste menetlemise tulemusena koostab volitatud isik riigihangete registris hankekomisjoni ettepaneku vallavalitsusele riigihanke tulemuste kinnitamiseks. Hankekomisjoni ettepaneku allkirjastavad vähemalt pooled hankekomisjoni liikmed, sh komisjoni esimees.

  (12) Vallavalitsus kinnitab hankekomisjoni ettepanekul hanke tulemused ja otsustab oma korraldusega:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
  4) pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
  6) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
  7) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise.

  (13) Volitatud isik teeb vallavalitsuse korralduse pakkujatele teatavaks läbi riigihangete registri.

  (14) Volitatud isik korraldab hankelepingu sõlmimise ja avaldab riigihangete registris teate hankemenetluse lõppemise kohta.

§ 16.   Hankekomisjon

  (1) Hankekomisjoni moodustamisel lähtub vallavalitsus järgmisest:
  1) hankekomisjoni esimees on reeglina volitatud isik;
  2) hankekomisjoni liikmeteks määratakse ametiasutuse teenistujad või vallavalitsuse liikmed, kelle teenistusülesannete või valdkonnaga on riigihanke objekt kõige rohkem seotud;
  3) kui hange korraldatakse hallatavale asutuse valitsemisel oleva vallavara omandamiseks, siis nimetatakse hallatava asutuse soovil hankekomisjoni liikmeks vähemalt üks hallatava asutuse esindaja;
  4) vajadusel kaastakse hankekomisjoni vastava valdkonnaga tegeleva volikogu komisjoni esimees või tema ettepanekul volikogu liikmest volikogu komisjoni liige;
  5) vajadusel, eelkõige eriteadmisi vajavate või keerukate hangete korral, kaasatakse hankekomisjoni kolmandatest isikutest eksperte.

  (2) Hankekomisjoni pädevusse kuulub riigihanke läbiviimisel järgmiste toimingute tegemine:
  1) kooskõlastab riigihanke alusdokumendid ja vajadusel nende muutmise;
  2) otsustab ja korraldab pakkujate ja taotlejatega läbirääkimiste pidamise seaduses lubatud juhtudel ja hankedokumentides sätestatud tingimustel, sh kooskõlastab läbirääkimise pidamise toimingud (pakkumuse esitamise ettepaneku vms);
  3) kui pakkumusi ei esitata täiselektroonselt, siis avab pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollib nõutud dokumentide olemasolu ja allkirjastab pakkumuste avamise protokolli;
  4) kontrollib pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni ning kõrvaldamise aluste puudumist;
  5) kontrollib esitatud pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele;
  6) kontrollib põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse maksumuse põhjendatust;
  7) võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse;
  8) teeb ettepaneku üksiku või kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks või hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

  (3) Hankekomisjoni liikmed on kohustatud tagama pakkumuste konfidentsiaalsuse.

  (4) Otsustamist vajavates küsimustes teeb hankekomisjon otsused lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav komisjoni esimehe hääl.

  (5) Hankekomisjoni otsused, ettepanekud ja protokollid allkirjastab vaid komisjoni esimees, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.   Volitatud isik

  (1) Volitatud isik osutab hangete läbiviimise tugiteenust ja tagab koostöös vastutava isikuga hanke läbiviimise õiguspärasuse.

  (2) Volitatud isiku pädevusse kuulub riigihanke läbiviimisel järgmiste toimingute tegemine:
  1) täidab vallavalitsuse korralduse alusel hankekomisjoni esimehe ülesandeid;
  2) korraldab hankekomisjoni ülesannete täitmise;
  3) koostab hanke läbiviimiseks vajalike vallavalitsuse korralduste eelnõud;
  4) teeb riigihangete registris hanke läbiviimiseks vajalikud toimingud;
  5) koostab riigihanke alusdokumentide projektid, v.a tehniline kirjeldus;
  6) kooskõlastab riigihanke alusdokumendid ja nende muutmise;
  7) korraldab põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise;
  8) peab hankija nimel läbirääkimisi pakkujate ja taotlejatega seaduses lubatud juhtudel ning riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel, kooskõlastades eelnevalt läbirääkimise pidamise toimingud (pakkumise esitamise ettepaneku vms) vastutava isiku ja hankekomisjoniga ning koostab läbirääkimiste protokolli;
  9) korraldab hankemenetluse lõppemisel pakkujatele pakkumuste tagatiste tagastamise või tagatiste realiseerimise;
  10) korraldab hankelepingu sõlmimise ja hankemenetluse lõppemise teate avaldamise riigihangete registris;
  11) tagab hanke läbiviimise nõuetekohase dokumenteerimise ja kogub vastavalt §-le 13 kokku ühte toimikusse kõik hanke käigus tekkinud dokumendid ning vastutab toimiku ja selle koosseisus olevate dokumentide säilimise eest vastavalt vallavalitsuse dokumendihaldust reguleerivatele kordadele.

§ 18.   Vastutav isik

  (1) Vastutav isik vastutab hanke õigeaegse läbiviimise ja hanke objekti sisulise vastavuse eest valla vajadustele ja õigusaktidele.

  (2) Vastutava isiku pädevusse kuulub riigihanke läbiviimisel järgmiste toimingute tegemine:
  1) tagab hanke õigeaegse ja hankeplaani kohase algatamise, ettevalmistamise ja läbiviimise;
  2) koostab riigihanke alusdokumendiks oleva hanke objekti kirjelduse ehk tehnilise kirjelduse kooskõlas riigihangete seadusega;
  3) arvestab välja hanke eeldatava maksumuse kooskõlas riigihangete seadusega;
  4) edastab hanke läbiviimiseks vajalikud andmed volitatud isikule;
  5) teeb hankekomisjonile ettepanekuid hanke ja hankelepingu tähtaegade ning riigihanke alusdokumentide sisu osas;
  6) kooskõlastab riigihanke alusdokumendid ja nende muutmise;
  7) vastab hankemenetluse jooksul hanke objekti ja tehnilist kirjeldust puudutavatele selgituste küsimistele;
  8) annab seisukoha pakkuja põhjendusele pakkumuse põhjendamatult madala maksumuse kohta;
  9) kontrollib pakkumuste vastavust tehnilisele kirjeldusele ja teeb vastavad märked riigihangete registris;
  10) täidab hankelepingu täitmise eest vastutava isiku ülesandeid, kui hankelepingus ei ole sätestatud teist vastutavat isikut.

3. peatükk Väikehanked ja ostumenetlus 

§ 19.   Väikehanke korraldamine

  (1) Väikehange on:
  1) asjade ostmine või teenuste tellimine, mille maksumus väiksem kui lihthanke piirmäär, kuid kõrgem kui 10 000 eurot;
  2) ehitustöö tellimine, mille maksumus on väiksem kui lihthanke piirmäär kuid kõrgem kui 20 000 eurot;
  3) ehitustöö kontessiooni andmine, mille maksumus on väiksem kui riigihanke piirmäär;
  4) sotsiaalteenuse tellimine või sotsiaalteenuse kontsessiooni andmine, eriteenuste tellimine või eriteenuste kontsessiooni andmine või ideekonkursi korras ideekavandi tellimine, mille maksumus on väiksem kui vastavat liiki hanke riigihanke piirmäär, kuid kõrgem kui 10 000 eurot.

  (2) Väikehanke korraldamisele kohaldatakse järgnevat korda:
  1) hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid;
  2) hanke korraldamise eest vastutab vallavanema käskkirjaga määratud vastava valdkonna kulujuht või kulujuhile alluv teenistuja kulujuhi ülesandel;
  3) hallavatava asutuse poolt iseseisvalt hanke korraldamisel vastutab hanke korraldamise eest asutuse juht või tema poolt käskkirjaga määratud isik;
  4) hanke läbiviimiseks koostab vastutav isik väikehanke alusdokumendi, milles tuuakse ära vähemalt hanke nimetus, väikehanke läbiviimise tingimused (näiteks pakkumuse esitamise tähtaeg ja viis, läbirääkimiste pidamine, pakkumuse vastavustingimused, pakkujate kvalifitseerimisnõuded, eduka pakkuja väljaselgitamise kord ja tingimused), hanke objekti kirjeldus ja hanke täitmise tingimused (näiteks teostamise tähtaeg, maksetingimused, vajadusel hankelepingu projekt);
  5) vastutav isik kooskõlastab väikehanke alusdokumendi enne pakkumuste küsimist kulude kinnitaja ja soovi korral volitatud isikuga;
  6) vastutav isik korraldab pakkumuse esitamise kutse ja väikehanke alusdokumendi avaldamise valla veebilehel;
  7) lisaks pakkumuse esitamise kutse veebilehel avaldamisele võtab vastutav isik hanke läbiviimiseks võimalusel ja konkurentsi olemasolul võrdlevad (vähemalt kaks) pakkumused;
  8) kui pakkumuse esitab vähem kui kaks pakkujat või pakkumus küsiti vaid ühelt pakkujalt, siis põhjendab vastutav isik väiksemat pakkumuste arvu hanke tulemuste kinnitamise protokollis, lisades protokollile põhjendavad lisadokumendid (pakkujate poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kirjad vms) ning kooskõlastab hanke tulemuste kinnitamise vallavanemaga;
  9) hanke tulemused kinnitatakse protokolliga, mille allkirjastab vastutav isik, valdkonna kulujuht ja kulude kinnitaja ning punktis 8 sätestatud juhul ka vallavanem.

§ 20.   Ostumenetluse korraldamine

  (1) Ostumenetlus on:
  1) asjade ostmine, teenuste tellimine, sotsiaalteenuse tellimine või sotsiaalteenuse kontsessiooni andmine, eriteenuse tellimine või eriteenuse kontsessiooni andmine või ideekavandi tellimine, mille maksumus on väiksem kui 10 000 eurot;
  2) ehitustöö tellimine, mille maksumus on väiksem kui 20 000 eurot;

  (2) Ostumenetluse korraldamise eest vastutab vallavanema käskkirjaga määratud vastava valdkonna kulujuht, sh hallatava asutuse juht või kulujuhile alluv teenistuja kulujuhi ülesandel.

  (3) Ostumenetluse, mille maksumus on 5000 kuni lõike 1 punkti 1 piirmäär või 10 000 kuni lõike 1 punkti 2 piirmäär, läbiviimisel arvestab vastutav isik riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid ja lähtub vähemalt kahe pakkuja esitatud kirjalikust pakkumisest või turu-uuringust või avalikust hinnakirjast vms. Ostumenetluse tulemuste kinnitamiseks koostab vastutav isik ostumenetluse tulemuste kinnitamise protokolli, mille allkirjastab lisaks kulujuhile ka kulude kinnitaja.

  (4) Kui kulujuht, kes ei ole hallatava asutuse juht, soovib lõikes 3 sätestatud juhul viia ostumenetluse läbi ilma võrdlevate (vähemalt kaks) pakkumuste küsimiseta, siis otsustab ostumenetluse tulemuste kinnitamise vallavanem. Sellisel juhul kajastab vastutav isik võrdlevate pakkumiste mittevõtmise või nende puudumise põhjused ostumenetluse tulemuste kinnitamise protokollis, mille allkirjastab lisaks kulujuhile ja kulude kinnitajale ka vallavanem.

  (5) Vähem kui 5000 eurot maksva asja ostmise, ideekavandi tellimise, teenuse, sotsiaalteenuse või eriteenuse tellimise või vähem kui 10 000 eurot maksva ehitustöö tellimise ostumenetluste läbiviimisel arvestab vastutav isik riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et ostumenetluse korraldamisel kaasneks asutusele võimalikult väike halduskoormus ning aja- ja rahakulu ning lähtub näiteks turu-uuringust või pakkuja poolt esitatud kirjalikust või suulisest pakkumisest või avalikust hinnakirjast vms.

§ 21.   Vastutav isik

  Hanke läbiviimise eest vastutav isik:
  1) viib väikehanke või ostumenetluse läbi käesolevas korras sätestatud nõudeid järgides;
  2) tagab riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtetest kinnipidamise;
  3) vajadusel peab pakkujatega läbirääkimisi;
  4) vajadusel valmistab ette hankelepingu projekti ja kooskõlastab selle ametiasutuse juristiga ning vastava valdkonna kulujuhi, kulude kinnitaja või hallatava asutuse juhiga;
  5) tagab hanke läbiviimise nõuetekohase dokumenteerimise ja kogub vastavalt §-le 13 kokku ühte toimikusse kõik hanke läbiviimise käigus tekkinud dokumendid (väikehanke alusdokument, pakkumuse kutsed, pakkumused, protokoll, väljavõtted hinnakirjast vms) ning vastutab toimiku ja selle koosseisus olevate dokumentide säilimise eest vastavalt vallavalitsuse dokumendihaldust reguleerivatele kordadele.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Korra rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavalitsus 3. jaanuari 2018. aasta määrus nr 1 „Saue valla hankekord“.

  (2) Rakendada korra §-i 3 tagasiulatuvalt alates 7. oktoobrist 2019.

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

Andres Laisk
vallavanem

Kirsti Saar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json