HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kihelkonna Kooli arengukava 2019-2030 kinnitamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2019, 24

Kihelkonna Kooli arengukava 2019-2030 kinnitamine

Vastu võetud 08.10.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 17 lõike 4 ja § 18 ning Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine


Kinnitada Kihelkonna Kooli arengukava 2019-2030 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine


Kihelkonna Kooli direktoril korraldada arengukava avalikustamine kooli veebilehel.

§ 3.   Arengukava ülevaatamine ja muutmine


Kihelkonna Kool vaatab arengukava üle iga õppeaasta lõpuks ning vajadusel valmistab ette ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud.

§ 4.   Arengukava täitmise aruande koostamine


Kihelkonna Kool koostab ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava täitmise kohta aruande iga kolme aasta möödumisel ning koos uue arengukava eelnõuga.

§ 5.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

Lisa Kihelkonna Kooli arengukava 2019-2030

/otsingu_soovitused.json