Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihanke piirmäärast väiksema maksumusega hangete korraldamise kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2012, 3

Riigihanke piirmäärast väiksema maksumusega hangete korraldamise kord

Vastu võetud 10.09.2009 nr 15
jõustumine 01.10.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Riigihanke piirmäärast väiksema maksumusega hangete korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib Sindi Linnavalitsuse ja Sindi Linnavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hankijad) poolt riigihangete seaduse (edaspidi RHS) paragrahvis 15 sätestatud piirmääradest eeldatavalt väiksema maksumusega riigihangete (edaspidi hangete) hankemenetlusega seotud toimingute tegemist.

  (2) Korraga määratakse täiendavad hanke piirmäärad, millele lisandub käibemaks ja nendest igaühest tulenev menetluskord.

§ 2.   Hangete korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hankijad, kelle eelarves on ette nähtud vahendid vastava asja ostmiseks või teenuse või ehitustöö tellimiseks, valmistavad ette kõik hanke korraldamise otsustamiseks vajalikud dokumendid, koguvad vajalikud andmed ja teevad muud vajalikud toimingud.

  (2) Hangete korraldamisel tuleb lisaks käesolevale korrale järgida ka RHS paragrahvis 3 sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid.

  (3) Hankija ei või jaotada hanget osadeks käesolevas korras kehtestatud nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd.

§ 3.   Hanke piirmäärad

  (1) Käesoleva korra alusel rakendatakse hankemenetlusele erinevaid vormi- ja protsessinõudeid,
lähtudes järgmistest piirmääradest:

  (2) asjade ostmisel või teenuse tellimisel eeldatava maksumusega alla 6 391,16 eurot või ehitustöö tellimisel eeldatav maksumusega alla 12 782,33 eurot;

  (3) asjade ostmisel või teenuse tellimisel eeldatava maksumusega 6 391,16 eurot kuni 40 000 eurot või ehitustöö tellimisel eeldatava maksumusega 12 782,33 eurot kuni 250 000 eurot (jõustunud 01.01.2011).

§ 4.   Hanke piirmääradest tulenev menetluskord

  (1) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud piirmääradega hangete puhul tuleb:
  1) kasutada rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutada hanke eesmärk parima hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
  2) tagada hanke läbipaistvus ja kontrollitavus võimalusel kolme hinnapakkumise küsimise ja säilitamise teel;
  3) sõlmida kirjalikus vormis hankeleping vähemalt 3 195,58 euroste hangete korral (jõustunud 01.01.2011);
  4) hankemenetluse viib läbi isik, kelle ametiülesannete hulka see kuulub.

  (2) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud piirmääradega hangete puhul tuleb korraldada avatud või vähemalt kolme osalemisele kutsutuga piiratud osalusega konkurss, lähtuvalt järgmistest põhimõtetest:
  1) piiratud osalusega konkursil saadetakse konkursile kutsututele hankedokumendid üheaegselt või toimetatakse hankedokumendid kutsutud osalejatele kätte samal päeval;
  2) pakkumuse tegemiseks jäetakse pakkujatele aega soovitatavalt vähemalt 10 päeva;
  3) pakkumused esitatakse kinnises ümbrikus ja avatakse üheaegselt;
  4) hankeleping sõlmitakse kirjalikult;
  5) läbiviidud hankemenetluse tulemused kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud põhimõtteid ei pea tingimata järgima:
  1) hangete puhul, mille eeldatav maksumus asjade ostmisel on alla 3 195,58 eurot ja ehitustööde või teenuste tellimisel alla 6 391,16 eurot (jõustunud 01.01.2011);
  2) tehnilistel, kunstilistel või ainuõiguse kaitsega seotud põhjustel, mis võimaldavad hankelepingu sõlmida üksnes ühe pakkujaga;
  3) hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste (force majoure) tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu;
  4) kui asju ostetakse eriti soodsatel tingimustel või lühikese aja jooksul pakutud eriti soodsat võimalust ära kasutades tavalisest turuhinnast oluliselt madalama hinnaga;
  5) kui korraldatud hankemenetluse käigus ei ole esitatud ühtegi pakkumust või kui esitatud pakkumused ükski ei vastanud hanke teatises või hinnapäringus esitatud nõuetele;
  6) seadusest otseselt tulenevatel juhtudel.

  (4) Hankest, mille eeldatav maksumus on suurem kui 20 000 eurot asjade ostmisel või teenuse tellimisel või mille eeldatav maksumus on suurem 130 000 eurot ehitustöö tellimisel, tuleb avaldada teatis Sindi linna veebileheküljel (jõustunud 01.01.2011).

§ 5.   Riigihanke aruanne

  Kümne päeva jooksul pärast hankelepingu sõlmimist tuleb esitada riigihangete registrile riigihanke aruanne:
  1) asjade ostmisel või teenuse tellimisel, kui hanke maksumus on vähemalt 10 000 eurot;
  2) ehitustöö tellimisel, mille maksumus on vähemalt 30 000 eurot (jõustunud 01.01.2011).

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. oktoobril 2009.

/otsingu_soovitused.json