Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2012, 7

Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.12.2011 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Are valla (edaspidi vald) poolt eraõiguslike juriidiliste isikute (aktsiaselts, osaühing, mittetulundusühing, sihtasutus) asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord.

  (2) Vald võib asutada äriühingu ja olla aktsionär või osanik või omandada osaluse valla arengu seisukohast olulises äriühingus. Valla arengu seisukohalt oluline on äriühing, milles osalemine on vajalik valla ülesannete täitmiseks ning mis osutab avalikke teenuseid.

  (3) Valla ja valla osalusega äriühingu, valla asutatud sihtasutuse ja valla osalusega mittetulundusühingu asutamise ja selles osalemise suhtes kohaldatakse äriseadustikus, sihtasutuste seaduses, mittetulundusühingute seaduses, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, käesolevas korras ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatut.

  (4) Vallal on keelatud omandada aktsiaid, osi, muid mittelikviidseid omakapitaliinstrumente ja väärtpabereid vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le 36, kui see ei ole vajalik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud või muudest seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 2.   Vallavolikogu pädevus

  (1) Are Vallavolikogu (edaspidi volikogu) pädevusse kuulub valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemisega seotud järgmiste küsimuste otsustamine:
  1) sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja muutmine;
  2) asutatavas valla osalusega äriühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus valla osalemise otsustamine;
  3) tegutsevas äriühingus aktsionäri või osanikuna või tegutsevas mittetulundusühingus liikmena osalemise otsustamine;
  4) osade ja aktsiate omandamine ja võõrandamine;
  5) osaühingu osakapitali või aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine ning valla osalusega osaühingu osakapitali suurendamisel osa suurendamise eesõigusest loobumine või eesõiguse kasutamine võimalikust väiksemas mahus või aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel uute aktsiate omandamine;
  6) valla äriühingu ja valla sihtasutuse lõpetamise otsustamine;
  7) valla osalusega äriühingus, valla osalusel asutatud sihtasutuses ja valla osalusega mittetulundusühingus osalemise lõpetamise otsustamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud otsused võtab volikogu vastu koosseisu häälteenamusega.

§ 3.   Vallavalitsuse pädevus

  Are Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pädevusse kuulub valla poolt asutatud või valla osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute järgmiste küsimuste otsustamine ja õiguste teostamine:
  1) sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, nõukogu liikmete nimetamine, samuti muude asutaja, osaniku või aktsionäri õiguste teostamine. Kui osaühingul ei ole nõukogu, nimetab vallavalitsus osaühingu juhatuse liikmed;
  2) osaühingus, milles osaleb ka teisi osanikke, aktsiaseltsis, milles osaleb ka teisi aktsionäre, sihtasutuses, millel on veel teisi asutajaid, mittetulundusühingus liikmena osalemisel osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.

§ 4.   Eraõigusliku juriidilise isiku asutamine

  (1) Eraõigusliku juriidilise isiku asutamise otsuse eelnõu ettevalmistaja esitab otsuse eelnõu koos asutamiseks vajalike dokumentide eelnõudega vallavalitsusele seisukoha andmiseks. Eelnõu ja seletuskiri peavad kajastama asutamise eesmärki ning vastama valla põhimäärusega eelnõule ja selle seletuskirjale kehtestatud nõuetele, arvestades vastava eraõigusliku juriidilise isiku tegevust reguleerivat seadusandlust.

  (2) Osaühingu asutamisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale:
  1) asutatava osaühingu põhikirja eelnõu;
  2) asutamislepingu eelnõu, kui asutajaks on lisaks vallale veel teisi osanikke.

  (3) Aktsiaseltsi asutamisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale:
  1) asutatava aktsiaseltsi põhikirja ja eelnõu;
  2) asutamislepingu eelnõu, kui asutajaks on lisaks vallale veel teisi aktsionäre.

  (4) Mittetulundusühingu asutamisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale:
  1) asutatava mittetulundusühingu põhikirja eelnõu;
  2) asutamislepingu eelnõu.

  (5) Sihtasutuse asutamisel esitab eelnõu ettevalmistaja otsuse eelnõu, milles on määratletud valla osalemise eesmärk sihtasutuses, seletuskirja ja asutatava sihtasutuse põhikirja eelnõu.

§ 5.   Eraõiguslikus juriidilises isikus osalemine

  (1) Eraõiguslikus juriidilises isikus osalemise otsuse eelnõu ettevalmistaja esitab otsuse eelnõu koos osalemiseks vajalike dokumentide eelnõudega vallvalitsusele seisukoha andmiseks. Eelnõu ja selle seletuskiri peavad kajastama valla osalemise eesmärki ning vastama valla põhimäärusega eelnõule ja selle seletuskirjale kehtestatud nõuetele, arvestades vastava eraõigusliku juriidilise isiku tegevust reguleerivat seadusandlust.

  (2) Osaühingus osanikuna osalemisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale ka osaühingu, mille osanikuks soovitakse saada, põhikirja väljatrüki.

  (3) Aktsiaseltsis aktsionärina osalemisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale ka aktsiaseltsi, mille aktsionäriks soovitakse saada, põhikirja väljatrüki.

  (4) Mittetulundusühingu liikmeks astumisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule, milles on määratletud valla osalemise eesmärk mittetulundusühingus ja seletuskirjale ka mittetulundusühingu, mille liikmeks soovitakse astuda, põhikirja väljatrüki.

§ 6.   Nõuded eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikme kandidaatidele

  (1) Vallavalitsus nimetab eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikmeks isiku, kes vastab järgmistele nõuetele:
  1) omab ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi, arvestades juriidilise isiku tegevus- ning finantsvaldkonda;
  2) on võimeline tegutsema oodatava hoolsusega ning tema ametikohale esitatavate nõuete kohaselt, lähtudes juriidilise isiku eesmärkidest ja huvidest ning tagama valla kui aktsionäri, osaniku, asutaja või liikme huvide tõhusa kaitse.

  (2) Vallavalitsus peab oma asutaja-, osaniku- või aktsionäriõiguste teostamisel hoolitsema, et äriühingu ja sihtasutuse põhikirjas oleks sätestatud keeld olla nimetatud juhtorgani liikmeks isikul:
  1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
  2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
  3) kellel on ärikeeld;
  4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
  5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
  6) kellel on eraõigusliku juriidilise isikuga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on selle eraõigusliku juriidilise isiku oluline kaupade müüja või ostja, teenuste ostja või tellija.

  (3) Volikogu peab oma asutaja-, osaniku- või aktsionäriõiguste teostamisel hoolitsema, et äriühingu ja valla asutatud sihtasutuse põhikirjas oleks sätestatud, et:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

§ 7.   Valla esindajad eraõigusliku juriidilise isiku juhtorganis

  (1) Vallavalitsuse poolt nimetatud isik, kes teostab eraõiguslikus juriidilises isikus osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi, on kohustatud täitma vallavalitsuse antud kirjalikke suuniseid, kui need ei ole vastuolus eraõigusliku juriidilise isiku huvidega ning andma vallavalitsusele aru oma tegevusest vähemalt üks kord aastas.

  (2) Valla esindajaks äriühingu nõukogus loetakse isikut, kes on nimetatud valla äriühingu nõukogu liikmeks vallavalitsuse poolt.

  (3) Valla esindaja valla osalusega osaühingu, aktsiaseltsi ja sihtasutuse nõukogus on kohustatud täitma nõukogu töös osalemisel vallavalitsuse antud suuniseid üldkoosoleku otsusena, kui need ei ole vastuolus osaühingu, aktsiaseltsi ja sihtasutuse huvidega ning andma vallavalitsusele aru oma tegevusest nõukogu liikmena vähemalt kord aastas.

  (4) Valla äriühingu nõukogu liikmed nimetab ja kutsub tagasi vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Valla osalusega äriühingus kiidab vallavalitsus valla esindajatena nõukogusse määratavad või valitavad liikmed eelnevalt heaks vallavalitsuse istungil. Vallavalitsuse otsus vormistatakse protokolli märgitava otsusena.

  (6) Valla esindaja tagasikutsumisel valla omanduses oleva osaühingu, aktsiaseltsi ja sihtasutuse nõukogust ei maksta talle hüvitust.

§ 8.   Aruandlus

  Raamatupidamise seaduse ja selle alusel antud õigusaktide tähenduses kohaliku omavalitsusüksuse valitseva ja olulise mõju all olev osaühing, aktsiaselts, sihtasutus ja mittetulundusühing esitavad nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json