Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kuusalu valla taidlusringide toetamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2012, 14

Kuusalu valla taidlusringide toetamise kord

Vastu võetud 20.12.2006 nr 47
jõustumine 01.01.2007

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punktide 1 ja 2 ning paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ning Vabariigi Valitsuse 10.07.2001 määruse nr 236 „Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavatele psühholoogidele ja logopeedidele” paragrahvi 2 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Kuusalu valla (edaspidi vald) territooriumil alaliselt tegutsevate taidlusringide (edaspidi ringid) toetamise kord.

  (2) Ringiks käesoleva määruse tähenduses loetakse järgmisi kollektiive:
  1) laulukoor (osaleb üldjuhul vähemalt 12 inimest);
  2) lauluansambel (osaleb üldjuhul vähemalt 3 inimest);
  3) rahvatantsurühm (osaleb üldjuhul vähemalt 8 inimest);
  4) näitetrupp (osaleb üldjuhul vähemalt 4 inimest);
  5) rahvamuusikaansambel ja -kapell (osaleb üldjuhul vähemalt 4 inimest);
  6) orkester (osaleb üldjuhul vähemalt 10 inimest).

  (3) Ringijuht käesoleva määruse tähenduses on dirigent, tantsujuht või juhendaja, kelle kompetentsuse tase vastab reguleeritud või ajalooliselt kujunenud nõuetele.

§ 2.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on arendada ja toetada traditsioonilise rahvakultuuri viljelemist Kuusalu valla elanike hulgas.

§ 3.   Ringide toetamine

  (1) Vallalt võib taotleda rahalist toetust:

  (2) ringijuhi töö tasustamiseks;

  (3) ringi tegevuskulude katteks, mis sisaldab ringijuhi enesetäiendust, üritustel osalemise ning ürituste korraldamise kulusid (sh transpordikulud), ringide inventari- ja tarvikute kulu ja muid kulusid.

§ 4.   Ringijuhi töö tasustamise alused

  (1) Ringijuhina võib töötada isik, kes omab juhendatava ringi iseloomule vastavat kvalifikatsiooni ning on võimeline ringi tegevust sisuliselt juhtima.

  (2) Ringijuhi kvalifikatsiooni määramise põhimõtted on ühtsed ja lähtuvad järgmistest kriteeriumitest:
  1) vastava hariduse ja/või väljaõppe omamine;
  2) töökogemuse olemasolu;
  3) juhendatava ringi esinemistegevus;
  4) juhendatava ringi konkurssidel ja ülevaatustel osalemine ning saavutused.

  (3) Ringijuhi kvalifikatsioon määratakse analoogselt haridussüsteemis kehtivale pedagoogide kvalifikatsioonisüsteemile järgmiselt:
  1) I astme ringijuht – noorempedagoog;
  2) II astme ringijuht – pedagoog;
  3) III astme ringijuht –vanempedagoog;
  4) IV astme ringijuht – pedagoog-metoodik.

  (4) I astme ringijuhile esitatavad nõuded:
  1) omab üldjuhul vähemalt kesk- või keskeriharidust;
  2) on omandanud kutsealased oskused kutsealasel väljaõppel/kursustel või töökogemuse kaudu;
  3) valmistab ette juhendatava ringi avalikke esinemisi;
  4) juhendatav ring on eelneva aasta jooksul esinenud vähemalt korra vallasisesel avalikul üritusel.

  (5) II astme ringijuhile esitatavad nõuded:
  1) omab kesk- või keskeriharidust ning vähemalt 3-aastast töökogemust ringitöö juhtimisel samal erialal või omab vähemalt erialast kõrgharidust, kuid puudub ringitöö juhtimise kogemus;
  2) valmistab ette juhendatava ringi avalikke esinemisi;
  3) juhendatav ring on eelneva aasta jooksul esinenud korduvalt vallasisestel avalikel üritustel ning vähemalt korra maakondlikul ühisüritusel.

  (6) III astme ringijuhile esitatavad nõuded
  1) omab erialast kõrgharidust;
  2) on läbinud kutsealase koolituse ning omab vähemalt 3-aastast töökogemust oma erialal;
  3) valmistab ette juhendatava ringi avalikke esinemisi, samuti juhendab sama eriala ringe/kollektiive maakondlikel ühisüritustel;
  4) juhendatav ring on eelneva aasta jooksul esinenud korduvalt vallasisestel ja/või maakondlikel ja üleriigilistel ühisüritustel.

  (7) IV astme ringijuhile esitatavad nõuded:
  1) omab erialast kõrgharidust;
  2) on läbinud mitmeid kutsealaseid koolitusi ning omab vähemalt 7-aastast töökogemust oma erialal;
  3) valmistab ette juhendatava ringi avalikke esinemisi, samuti juhendab sama eriala ringe/kollektiive maakondlikel ja üleriigilistel ühisüritustel;
  4) juhendatav ring on eelneva aasta jooksul esinenud korduvalt vallasisestel ja/või maakondlikel, üleriigilistel või rahvusvahelistel ühisüritustel;
  5) juhendatav ring on osalenud vabariigisisestel või rahvusvahelistel konkurssidel.

§ 5.   Ringile toetuse taotlemine

  (1) Vallalt toetuse taotlemiseks peab ring olema eelnevalt tegutsenud vähemalt ühe aasta.

  (2) Valla toetust ringile saab taotleda mittetulundusühing või organisatsioon, mille raames ring tegutseb (edaspidi: ringi pidaja).

  (3) Ringi pidaja esitab taotluse Kuusalu Vallavalitsusele.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) ringi pidaja põhikiri esmakordsel taotlemisel ja edaspidi põhikirja muutumisel;
  2) ettepanek ringijuhi kvalifikatsiooniastme kohta;
  3) dokumendid, mis tõendavad ringi juhendaja erialast kutseoskust ja töökogemust;
  4) ringis osalejate nimekiri;
  5) andmed ringi tegutsemiskoha ja -aegade kohta;
  6) aasta tegevuskava (planeeritud üritused, esinemised, konkursid jne);
  7) ülevaade eelmise ja jooksva aasta tegevustest ja saavutustest;

  (5) Järgmise aasta vallaeelarvesse planeeritavate toetuste taotlemise tähtajaks on eelneva aasta 15. september.

  (6) Tähtajaliselt esitatud ja korrektselt vormistatud taotlused vaatab läbi Kuusalu Vallavolikogu vabaajakomisjon hiljemalt 01. novembriks ja teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.

§ 6.   Toetuse arvestamine ja maksmine

  (1) Ringijuhile töötasu arvestamisel võetakse aluseks Kuusalu Vallavolikogu poolt 2008. aastaks kinnitatud munitsipaalharidusasutustes töötavate pedagoogide ametijärkude palga alammäärad rakendades tööaja normi 24 tundi/nädalas põhimõtet ning finantseerides ringijuhtide tööd 10 kuud aastas.
(M-27-17.12.08)

  (2) Ringi tegevuskuluks arvestatakse 40 protsenti ringijuhi töötasufondist.

  (3) Ringile eraldatav toetus arvutatakse järgmise valemi järgi:
reaalne tundide arv*pedagoogi ametijärgule vastav tunnipalk*1,333*10*1,4.

  (4) Hiljemalt 1 kuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest sõlmitakse Kuusalu valla ja ringi pidaja vahel jooksvaks eelarveaastaks sihtotstarbelise finantseerimise leping, milles määratletakse raha väljamaksmise tingimused, ringide valla üritustel osalemine, aruandluse ja kontrolli küsimused jms.

  (5) Lepingu sõlmimise aluseks on Kuusalu Vallavalitsuse korraldus, millega kinnitatakse toetuse eraldamine ringi pidajale kõigi tema halduses tegutsevatele toetustsaanud ringidele lähtuvalt käesoleva paragrahvi lõigetest 1 ja 2.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Rakendada määrust 01. jaanuarist 2007.

  (2) Ringide toetamisel 2007. aastaks ei rakendata käesoleva määruse pargrahvi 5 lõigetes 5 ja 6 nimetatud tähtaegu.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007.

/otsingu_soovitused.json