Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2016, 19

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 09.11.2016 nr 45

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruses nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.";

3) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kool teeb ühtses veebikeskkonnas hiljemalt 11. juunil seadusliku esindaja teavituse alusel märke elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumise kohta või õppekoha vastuvõtmisest teavitamata jätmise kohta.";

4) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.";

5) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad „15. juunist" sõnadega „11. juunist".

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json