SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolekandeasutuses hooldusteenuse eest tasumisel osalemise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2016, 26

Hoolekandeasutuses hooldusteenuse eest tasumisel osalemise kord

Vastu võetud 14.03.2016 nr 6
RT IV, 22.03.2016, 23
jõustumine 25.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.11.2016RT IV, 15.11.2016, 2318.11.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. oktoobrist

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord reguleerib Tõlliste valla eelarvest hoolekandeasutuse kulude tasumisel osalemist isiku suhtes, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel asub Tõlliste vallas ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste, -toetuste või muu abi osutamisega.

 (2) Tõlliste vald (edaspidi vald) osaleb hoolekandeasutuse poolt osutatava hooldusteenuse (edaspidi teenus) kulude tasumisel ainult juhul, kui hooldusvajadusega isik (edaspidi isik) ja talle ülalpidamist andma kohustatud isikud (edaspidi ülalpidamiskohustuslased) ei suuda varandusliku seisundi tõttu tasuda teenuse kogu maksumust.

§ 2.  Taotluse esitamine

 (1) Isik esitab Tõlliste Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) vormikohase taotluse.

 (2) Taotluse vorm kinnitatakse Tõlliste Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

 (3) Taotluses märgitakse:
 1) isiku nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed;
 2) isiku kontaktisiku olemasolul tema andmed;
 3) teenuse vajaduse põhjendus, nimetades asjaolud, mis tingivad pideva kõrvalabi, hooldamise, põetamise ja/või järelevalve vajaduse ning selgitatakse, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 4) taotlus tasuda valla eelarvest osa, mida ei suuda tasuda isik ja/või ülalpidamiskohustuslased;
 5) isiku kinnitus tasuda teenuse eest 85%-95% oma igakuisest sissetulekust;
[RT IV, 15.11.2016, 23 - jõust. 18.11.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1.oktoobrist]
 6) isiku kinnitus, et tema omandis ei ole kinnisasju, väärtpabereid ja muud väärtuslikku vallasvara, mille võõrandamisest on võimalik saada raha teenuse eest tasumiseks;
 7) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul, nende nimed ja kontaktandmed või kinnitus nende puudumise kohta;
 8) isiku kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 9) isiku nõusolek isikuandmete töötlemise kohta.

 (4) Taotlusele lisatakse:
 1) dokumendid isiku terviseseisundi ja hooldusvajaduse kohta;
 2) muud teenuse vajalikkust tõendavad dokumendid;
 3) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul dokument, näiteks kohtumäärus, mis tõendab, et isik ei saa või ei ole õigustatud ülalpidamist saama või saadav ülalpidamine ei võimalda hoolekandeteenuse eest tasuda.

§ 3.  Taotluse menetlemine

 (1) Ametiasutuse vastava valdkonna ametnik (edaspidi sotsiaaltöötaja) külastab taotlejat tema elu- või viibimiskohas. Kui taotleja viibib ravil haiglas või hooldusel hoolekandeasutuses, võib teenuse vajaduse hindamisel aluseks võtta eelnimetatud asutuste arvamuse.

 (2) Sotsiaaltöötaja selgitab välja taotlejale sobiva hoolekandeasutuse, arvestades valla eelarve säästlikku kasutamist.

 (3) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente, sh pangakonto väljavõtteid. Lisaandmete ja –dokumentide nõue esitatakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Sotsiaaltöötajal on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust.

§ 4.  Ülalpidamiskohustuslase nõusolek

 (1) Kui taotlejal on ülalpidamiskohustuslasi, selgitab sotsiaaltöötaja välja nende võimalused teenuse eest tasumiseks. Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda ülalpidamiskohustuslastelt:
 1) viimase kuue kuu sissetulekut tõendavaid dokumente;
 2) andmeid nende omandis olevate kinnisasjade, väärtpaberite ja muu väärtusliku vallasvara kohta, kui vara võõrandamisest on võimalik saada raha teenuse eest tasumiseks.

 (2) Ülalpidamiskohustuslane, kes on oma varalisest seisundist tulenevalt võimeline täitma ülalpidamiskohustust, annab selleks kirjaliku nõusoleku, milles märgitakse:
 1) osalustasu suurus;
 2) kohustus tasuda osalustasu iga kuu kuni teenuse saamise lõpuni;
 3) kohustus tasuda osalustasu suuremas summas, kui suureneb teenuse hind ja/või paraneb suutlikkus täita ülalpidamiskohutust;
 4) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 5) nõusolek isikuandmete töötlemise kohta.

 (3) Ülalpidamiskohustuslane, kes ei ole oma varandusliku seisundi tõttu võimeline ülalpidamiskohustust täitma, annab kirjaliku kinnituse kohutuse täitmise võimatuse kohta.

§ 5.  Varandusliku seisundi arvestamine

  Teenuse eest tasutakse osaliselt valla eelarvest, kui:
 1) isiku igakuine sissetulek ei kata teenuse eeldatavat hinda ja/või;
 2) isiku kasutuses ei ole vahendeid teenuse eest tasumiseks ja/või;
 3) isikule ei kuulu vara, mille võõrandamisest saadud raha saaks kasutada teenuse eest tasumiseks või eelnimetatud vara on vajalik isiku perekonnaliikmete toimetulekuks ja/või isikul ei ole ülalpidamiskohustuslasi või nad ei suuda oma kohustust täita.

§ 6.  Teenuse eest osalise tasumise otsustamine

 (1) Vald tasub hoolekandeasutusele isikule osutatava teenuse eest ulatuses, mida ei kata isiku enda ja/või tema ülalpidamiskohustuslaste makstav summa.

 (2) Sotsiaaltöötaja koostab 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse ja kõikide nõutud lisadokumentide või –andmete esitamist või nende esitamise tähtaja möödumist teenuse eest osalise tasumise otsuse eelnõu või taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse eelnõu.

 (3) Otsus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (4) Otsus tehakse tähtajaline, kui isikul, kes vajab teenust viivitamatult, on vara, mille võõrandamisest saadava rahaga on võimalik teenuse eest tasuda ja isik on andnud kirjaliku kinnituse talle kuuluva vara viivitamatuks võõrandamiseks ning vara võõrandamisest saadud raha kasutamiseks teenuse eest tasumiseks.

 (5) Kui isik ei ole võõrandanud talle kuuluvat vara otsuses märgitud tähtajaks, võib vallavalitsus tähtaega pikendada.

§ 7.  Tasu suuruse muutmine

 (1) Kui teenuse saaja ja/või tema ülalpidamiskohustuslaste varanduslik seisund ei võimalda teenuse hinna suurenemisel varasemast rohkem maksta, võib teenuse saaja ja/või tema ülalpidamiskohustuslane taotleda valla eelarvest makstava summa suurendamist.

 (2) Sotsiaaltöötaja kontrollib isiku ja tema ülalpidamiskohustuslaste võimalusi tasuda teenuse eest selle suurenemisel, võttes aluseks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud tingimused. Vajadusel teeb sotsiaaltöötaja vallavalitsusele ettepaneku suurendada valla eelarvest makstava summa suurust.

 (3) Kui vallavalitsusele saab teatavaks, et isik ja/või ülalpidamiskohustuslased on võimelised teenuse eest täies määras ise tasuma, lõpetab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest tasumise.

 (4) Kui vallavalitsus otsustab muuta valla eelarvest makstava tasu suurust või lõpetada selle maksmine, teavitab ta sellest hoolekandeasutust, teenuse saajat ja neid ülalpidamiskohustuslasi, kes osalevad teenuse eest tasumisel.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.