Teksti suurus:

Mustvee valla munitsipaalharidusasutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2018, 2

Mustvee valla munitsipaalharidusasutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused

Vastu võetud 31.10.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja § 82 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mustvee valla munitsipaalharidusasutuste juhtide ja töötajate koosseisu kinnitamise ja muutmise kord ning töötasustamise üldised alused.

§ 2.   Haridusasutuste töötajate koosseis

  (1) Töötajate koosseisus määratakse kindlaks vähemalt töökohtade nimetused, töökoha töötasu katmise allikas (riigi- või vallaeelarve), töökoha tähtaegsus ja koormus.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab asutuse direktor hiljemalt 1. oktoobriks käskkirjaga, arvestades Mustvee Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvet.

  (3) Lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitab asutuse direktor hiljemalt 1. oktoobriks käskkirjaga, arvestades valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja Mustvee Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvet.

  (4) Huvikooli töötajate koosseisu kinnitab asutuse direktor hiljemalt 1. oktoobriks käskkirjaga arvestades Mustvee Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvet.

  (5) Asutuse direktor kooskõlastab töötajate koosseisu enne kinnitamist Mustvee Vallavalitsusega.

§ 3.   Haridusasutuste töötajate koosseisu muutmine

  Töötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul esitab asutuse direktor koos taotlusega seletuskirja vähemalt kaks kuud enne muudatuse sisseviimist, näidates töötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu. Põhjendatud taotluse korral esitab vallavalitsus vallavolikogule eelnõu eelarve muutmiseks.

§ 4.   Asutuste juhtide töötasustamine

  Töölepingu asutuse juhiga sõlmib, muudab ning lõpetab, määrab töötasu, lisatasud ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

§ 5.   Asutuse palgajuhend

  (1) Üldhariduskooli, koolieelsete lasteasutuste ja huvikooli töötajate töö tasustamise täpsemad tingimused sätestatakse asutuse palgakorralduse põhimõtetes (palgajuhendis).

  (2) Palgakorralduse põhimõtted kehtestab direktor, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks Mustvee Vallavalitsusele.

§ 6.   Haridusasutuste töötajate töötasustamise üldised põhimõtted

  (1) Töötajate töö tasustamine toimub valla eelarves asutuse töötasudeks ettenähtud summa piires.

  (2) Asutuse töötasufondi planeerimisel võetakse aluseks kinnitatud töötajate koosseisud ja töötasumäärad. Töötajate koosseisude ja töötasumäärade vahemike muutmine otsustatakse üldjuhul samaaegselt järgmise aasta valla eelarve koostamisega.

  (3) Töötaja töötasu määr määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisega lähtudes käesolevas määruses sätestatud töötasu määradest.

  (4) Lisatasud määratakse asutuse juhi käskkirjaga.

  (5) Haigushüvitist makstakse haigestumise või vigastuse korral vähemalt kolm kalendripäeva kestva töövõimetuslehe alusel seadusega mittehüvitatavate teise ja kolmanda kalendripäeva eest 70% töötaja keskmisest palgast.

§ 7.   Töötasu määr

  (1) Töötasu määramisel lähtutakse töötaja kvalifikatsiooninõuetele vastavusest, töötingimuste erisusest, teadmiste ja oskuste tasemest ning vastutuse määrast.

  (2) Üldhariduskoolide klassiõpetaja ja aineõpetaja kuupalga alammäär täistööajaga töötamise korral on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäär.

  (3) Tugispetsialistide palga alammäär on võrdsustatud õpetaja palga alammääraga.

  (4) Alates 1. jaanuarist 2019 on koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammääraks vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

  (5) Huvikoolis töötavate õpetajate töötasu alammäär vastavalt erialasele kvalifikatsioonile on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammääraga. Õpetajate töötasu alammäärad:
  1) kõrgharidusega õpetaja – 80% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast;
  2) keskeriharidusega õpetaja – 70% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast;
  3) vastava hariduseta õpetaja – 60% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast.

  (6) Mustvee valla munitsipaalharidusasutustes rakendatavad töökohad on jagatud palgagruppidesse:
  1) I palgagrupp, kuhu kuuluvad lihttöötajad ja abipersonal;
  2) II palgagrupp, kuhu kuuluvad oskustöötajad, teenindustöötajad, keskharidusega spetsialistid, keskastmespetsialistid, kantseleitöötajad;
  3) III palgagrupp, kuhu kuuluvad kõrgharidusega erialaspetsialistid;
  4) IV palgagrupp, kuhu kuuluvad asutuste juhid ja tippspetsialistid.

  (7) Igale palgagrupile vastab palgavahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate ametikohtade palga miinimum- ja maksimummäära. Palga vahemikud on järgmised:
  1) I palgagrupp palgaalammäär– 700 eurot;
  2) II palgagrupp 620 – 1100 eurot;
  3) III palgagrupp 900 – 1500 eurot;
  4) IV palgagrupp 1150 – 1900 eurot.

§ 8.   Lisatasud, ühekordsed toetused, preemiad ja nende määramine

  (1) Haridusasutuse juht võib õpetaja kvalifikatsiooni säilitamiseks tegeleda vahetu õppetööga vastavalt töölepingus sätestatule. Õppetöö eest tasutakse vastavalt õpetaja alampalgamäärale.

  (2) Asendustundide andmine arvatakse juhi nädala tööaja hulka ja eraldi tasustamisele ei kuulu.

  (3) Haridusasutuse juhil on õigus määrata personalile aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest ning ühekordseid toetusi ja preemiaid vastavalt kollektiivlepingus või haridusasutuses kehtestatud lisatasude maksmise korrale.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Kui asutuse töötajate koosseisude kinnitamisel enne käesoleva määruse jõustumist on olnud erisus määrusega sätestatud osas, siis kehtivad need õigusaktid niikaua, kui on vajadus koosseisu muutmiseks.

  (2) Tunnistada kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
  1) Avinurme Vallavolikogu 19.03.2015 määrus nr 25 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  2) Saare Vallavolikogu 29.04.2015 määrus nr 3 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  3) Lohusuu Vallavolikogu 09.03.2017 määrus nr 4 „Lohusuu Kooli direktori ja õpetajate töötasustamise aluste kinnitamine“;
  4) Kasepää Vallavolikogu 18.08.2017 määrus nr 11 „Tiheda Lasteaia direktori ja õpetajate palgatingimused“.

  (3) Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json