ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2018, 9

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 06.11.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.04.2018 määrus nr 34 “Küsimuste lahendamise volitamine” § 3 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluse planeerimise, ehitamise ja kasutamisega, sealhulgas reovee äraveoga.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

  (4) Eeskirja ei kohaldata, kui maa-ala omanikul või valdajal peab veeseaduse kohaselt olema heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  2) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks;
  3) kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  4) kohtkäitlussüsteem – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  5) omapuhasti ehk kohtpuhasti – rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
  6) kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  7) septik – pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  8) purgimisteenus – reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või -sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  9) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;
  10) purgimiskoht – koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (2) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemide, kogumismahutite rajamine ja kasutamine on Põhja-Sakala vallas lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis kehtivate üldplaneeringute ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavade kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (4) Põhja-Sakala valla reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud immutada vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett, kui veeseaduse alusel kehtestatud nõuded seda võimaldavad.

  (5) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui selleks on vee-ettevõtja välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi.

  (6) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele;
  2) kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10-200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust);
  3) kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi;
  4) mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  5) reovee omapuhasti peab olema ventileeritav;
  6) kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

§ 5.   Reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Septiku kuja peab olema vähemalt 5 meetrit.

  (2) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kogumismahuti või septiku ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (3) Olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamine või asendamine toimub ehitusseadustikus sätestatu kohaselt.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

  (5) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ning 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimused.

§ 6.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine, hooldamine, tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist. Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (3) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 1 kord aasta jooksul. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

  (4) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

  (6) Kuivkäimlat ja reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Reovee immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (7) Ettevõtja peab teenuse osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on õigus nõuda ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.

  (8) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta.

  (9) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maasse kaevamine on valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule komposteerida vaid hajaasustuses;
  3) komposteeritud kuivkäimla sisu tohib väetiseks kasutada vaid vegetatsiooniperioodil, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) komposteeritud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 7.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus ning selleks tuleb järgida ehitusseadustikus sätestatut.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada ettevõtja poolt;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigus tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks ehitisregistrist tuleb 5 tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada Põhja-Sakala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (4) Ehitisregistri kande puudumisel tuleb reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimisel järgida käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudeid ning esitada vallavalitsusele lihtkirjalik avaldus koos tõendusmaterjaliga (fotod) tehtud tööde kohta.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel – hiljemalt 3 kuud peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ettekirjutusi.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale. Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (4) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (5) Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teatama vallavalitsust igast sellega seonduvast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (6) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 9.   Rakendussäte

  (1) Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 25.02.2011 määrus nr 43 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnu Aavasalu
Vallavanem

Veronika Ling
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json