Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2018, 15

Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord

Vastu võetud 31.10.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib loetletud tööde sihtotstarbelist toetamist (edaspidi toetus) linnaeelarvest.

 (2) Korras sätestatakse toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse suurus, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamine ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused.

 (3) Toetust eraldatakse Narva-Jõesuu linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

 (4) Ühele taotlejale eraldatakse toetust mitte rohkem kui üks kord eelarveaastas.

 (5) Taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni, mille koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega. Taotluse ja aruande vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 2.  Toetatavad tegevused

 (1) Korteriühistu puhul toetatavad tegevused on järgmised: uue parkla või kvartalisisese tee või sissesõidu tee rajamine/rekonstrueerimine, fassaadi-ja väliskonstruktsioonide ning katuse ehitus/rekonstrueerimistööde teostamine.

 (2) Üksikelamu puhul toetatavad tegevused on järgmised: katuste ja fassaadide, vihmaveesüsteemide, akende, välisuste, aedade ja piirete, vee-ja kanalisatsiooni süsteemide, puurkaevude, salvkaevude, kogumiskaevude, juurdepääsuteede kuni krundi piirini, elamute tuleohutusnõuetega vastavusse viimine (korstnad, elektrisüsteemid, signalisatsioon jne.), ehitus/rekonstrueerimistööde teostamine.

 (3) Toetatavad tegevused on ka ettevalmistavad tegevused nagu ehitusuuringud ja projekteerimine ning järeltegevused nagu teostusmõõdistused, juhul kui see on ehitusseadustikuga nõutav.

 (4) Toetust ei maksta uutele ehitistele (elamud ja korterelamud), mille ehitusluba on väljastatud hiljem kui 01.01.2013.a.(välja arvatud renoveerimise ehitusluba, kui hoone algne ehitusaasta on varasem kui 2013) või ehitistele, mis olid kasutusse viidud hiljem kui 01.01.2013.a. Nimetatud piirang ei kehti käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud järgmiste tegevuste puhul: aedade ja piirete, puurkaevude, salvkaevude, kogumiskaevude, parklate või kvartalisiseste ja juurdepääsuteede ja tuleohutustööde tegemiseks väljastatud ehituslubade kohta.

§ 3.  Nõuded toetuse taotlejale

 (1) Toetust võivad taotleda need korteriühistud, mille korteriomanikest vähemalt 50% on, vähemalt üks kalendriaasta toetuse taotluse esitamise hetkeks, registreerinud elukohana Eesti rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.

 (2) Toetust võivad taotleda need eramajade omanikud, kes on vähemalt üks aasta taotluse esitamise hetkeks registreerinud elukohana Eesti rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.

 (3) Ehitamise toetust taotleval korteriühistul või eramaja omanikul peab vajadusel olema kooskõlastatud projekt.

 (4) Toetust ei saa taotleda korteriühistu või eramaja omanik, kellel on ametlikult fikseeritud kehtiv ehitusseadustiku või Narva-Jõesuu linna õigusaktide rikkumine, maksmata jäetud riiklikud ja kohalikud maksud või mitmekordselt tuvastatud dokumentaalselt fikseeritud heakorraeeskirjade nõuete mittetäitmine.

§ 4.  Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärgiks on linna korterelamute ja eramajade korrastamise toetamine, mille tulemuseks on Narva-Jõesuu linna üldilme, linnaelanike turvalisuse, heaolu ja elukeskkonna paranemine.

§ 5.  Toetatava tegevuse nõuded

  Toetatavad tegevused peavad vastama järgmistele nõuetele:
 1) tegevust viiakse läbi või see on kavandatud Narva-Jõesuu linna jooksval eelarveaastal;
 2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil ja on suunatud korra §-s 4 toodud eesmärkidele;
 3) tegevuse eesmärk on selge ja tööde vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
 4) tegevuskulud peavad vastama toetuse nõuetele;

§ 6.  Taotlusele esitatavad nõuded

  Korra §-s 2 toodud toetatavateks tegevusteks toetuse taotlemisel esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) järgmised dokumendid:
 1) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia (korteriühistu puhul), mis sisaldab otsust jooksval aastal ehitus- ja remonttööde läbiviimiseks, mille toetamiseks on taotlus esitatud. Otsus peab sisaldama infot töö sisu, tööde läbiviimise tähtaja ja taotleja poolset omafinantseerimise mahtu;
 2) eramaja kaasomaniku kinnitus taotluse esitamiseks juhul kui kinnistul on mitu omanikku.
 3) eelarve ehitus- ja remonditööde tegemiseks ja/või selle aluseks võetud pakkumus;
 4) ehitusprojekt juhul kui see on vajalik;
 5) ehitusluba või kohaliku omavalitsuse poolt kooskõlastatud ehitusteatis ehitus- ja remonttööde teostamiseks, kui see on tööde tegemiseks ehitusseadustiku järgi nõutav ning omanikujärelevalve olemasolu kinnitus.

§ 7.  Taotluse menetlus

 (1) Taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai.

 (2) Komisjon arutab tähtajaks laekunud taotlused läbi 30 kalendripäeva jooksul.

 (3) Toetuse eraldamise otsustamisel eelistatakse taotlusi, millele ei ole võimalik toetust saada riiklikest toetusmeetmetest.

 (4) Vajadusel võib komisjon nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (5) Komisjon esitab linnavalitsusele ettepanekud taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks ja toetuse eraldamiseks.

 (6) Komisjoni poolt esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse linna eelarves ettenähtud vahendite piires toetuse eraldamiseks või eraldamata jätmiseks ja finantseerimislepingu sõlmimiseks.

 (7) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, annab komisjon taotlejale kuni 7 kalendripäeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja teatab, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata. Esitatud taotlust ei tagastata.

 (8) Komisjon jätab taotluse läbi vaatamata juhul, kui:
 1) taotluse esitaja ei vasta korra §-s 3 sätestatud tingimustele;
 2) taotluses sisalduvad tööd ei kuulu korra §-s 2 sätestatud toetatavate tegevuste hulka;
 3) taotleja on esitanud valeandmeid;
 4) taotleja jätab taotluses või dokumentides esinevad puudused tähtajaks kõrvaldamata.

 (9) Toetuse summa ühe taotleja kohta moodustab kuni 30% tööde üldmaksumusest.

 (10) Toetuse suurus ühe korteriühistu kohta on kuni 30% tehtud tööde kuludest, kuid mitte rohkem 5 000 eurot aastas. Maksimaalne toetuse suurus 10 aastase perioodi jooksul alates esimese toetuse saamise hetkest on kuni 15 000 eurot ühe korteriühistu kohta.

 (11) Toetuse suurus ühe üksikelamu kohta on kuni 30% tehtud tööde kuludest kuid mitte rohkem 1 000 eurot aastas. Maksimaalne toetuse suurus 10 aastase perioodi jooksul alates esimese toetuse saamise hetkest on kuni 3 000 eurot ühe üksikelamu kohta.

 (12) Kulutuste tegemine enne linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist taotluse rahuldamise kohta toimub taotleja omavastutusel.

§ 8.  Lepingu sõlmimine

 (1) Rahaliste vahendite eraldamise korralduse alusel sõlmitakse linnavalitsuse ja taotleja vahel finantseerimisleping.

 (2) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut ühe kuu jooksul linnavalitsuse korralduse kättesaamise päevast arvates, on linnavalitsusel õigustühistada korraldus toetuse andmise kohta.

 (3) Finantseerimislepinguga ettenähtud summade väljamaksmise kohustuslikuks tingimuseks on tellija ja täitja esindajate poolt allkirjastatud teostatud tööde üleandmis-vastuvõtmise akti koopia esitamine, kasutusluba (juhul, kui seda nõuab seadus), täitja poolt väljastatud arvete koopiad ja nende tasumist vähemalt 70% ulatuses kinnitavad dokumendid.

§ 9.  Kontroll toetuse kasutamise üle

 (1) Linnavalitsusel on õigus kontrollida antud toetuse sihtotstarbelist kasutamist ja finantseerimislepingu tingimuste täitmist.

 (2) Toetuse mittesihtotstarbelisel kasutamisel või finantseerimislepingu tingimuste rikkumisel on linnavalitsusel õigus eraldatud toetus tagasi nõuda.

 (3) Toetuse aruanded kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega komisjoni ettepanekul.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Toetatavate tegevuste osas, mis teostati 2018. aastal on taotluse esitamise periood 15.11-15.12.2018.a. Ehitus- ja remonditööde eelarve ja/või selle aluseks võetud pakkumuse asemel tuleb esitada kuludokumendid tööde teostamise kohta. Esitatud taotluste kontroll ning toetuste maksmine toimub perioodil 16.12.2018-16.01.2019.a.

 (2) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.03.2017.a. määrus nr 83 „Narva-Jõesuu linna korteriühistute territooriumil parklate ehitamise, kvartalisiseste teede ning sissesõiduteede remonttööde teostamise toetamise kord“.

 (3) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26. 11.2008 määrus nr 102 “Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute või korteriomanike ühenduste toetamise kord”

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees