HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Mustvee Muusika- ja Kunstikooli õppe- ja kohatasu suuruse kinnitamine ning tasumise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2018, 29

Mustvee Muusika- ja Kunstikooli õppe- ja kohatasu suuruse kinnitamine ning tasumise kord

Vastu võetud 14.02.2018 nr 4
RT IV, 22.02.2018, 12
jõustumine 25.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.2018RT IV, 15.11.2018, 2618.11.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 3 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis (edaspidi kool) õppekulu osaliseks katmiseks õppe- ja kohatasu suurus ning tasumise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Õppur käesoleva korra tähenduses on huvikooli nimekirja kantud õpilane.

  (2) Õppuri elukohana käesoleva korra tähenduses käsitletakse õppuri rahvastikuregistrijärgset elukohta.

  (3) Õppetasu käesoleva korra tähenduses on huvikooli õppekulude osaline katmine lapsevanema poolt Mustvee vallavalitsuse määratud suuruses.
[RT IV, 15.11.2018, 26 - jõust. 18.11.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2018]

  (4) Kohatasu on õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ja see saadakse Mustvee Muusika- ja Kunstikooli eelarveaastaks planeeritavate tegevuskulude summa jagamisel koolis õppivate õpilaste arvuga.
  1) Tegevuskulude hulka arvestatakse kooli majandamis- ja kommunaalkulud, personali ning õppevahendite kulu.
  2) Tegevuskulude hulka ei arvestata õppega ja õpilase huvitegevusega seotud kulusid (õppemaks), mille katab lapsevanem (eestkostja või hooldaja).

§ 3.   Õppetasu suurus

  Õppetasu suurus ühes kuus on:
  1) muusikaosakonnas 32 €;
  2) muusikaosakonnas (puhkpill) 20 €;
  3) kunstiosakonnas 32 €;
  4) muusikaosakonna eelklassis 15 €;
[RT IV, 15.11.2018, 26 - jõust. 18.11.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2018]
  5) kunstiosakonna eelklassis 10 €.
[RT IV, 15.11.2018, 26 - jõust. 18.11.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2018]

§ 4.   Õppetasu tasumine

  (1) Õppetasu tasutakse Mustvee Vallavalitsuse arve alusel arvel näidatud tähtajaks Mustvee Vallavalitsuse arveldusarvele.

  (2) Õppetasu tasutakse õppeperioodi, 1.september kuni 31.mai, eest.

  (3) Õpilase koolist väljaarvamise korral makstud õppetasu ei tagastata, väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 5.   Kohatasu suurus

  Kohatasu suurus kinnitatakse vallavalitsuse määrusega vastuvõetud eelarve alusel.

§ 6.   Kohatasu tasumine

  (1) Kohatasu tasumise kohustust kinnitab õppuri elukohajärgse omavalitsusüksuse või õppuri eestkostja ja Mustvee Vallavalitsuse vaheline huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise leping.

  (2) Kohatasu tasutakse Mustvee Vallavalitsuse väljastatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks.

  (3) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud kohatasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Kohatasu tasutakse õppeaasta, 1.september kuni 31.august, eest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json