HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2019, 18

Riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Vastu võetud 29.01.2019 nr 2
RT IV, 26.02.2019, 65
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.2019RT IV, 15.11.2019, 1718.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 ning noorsootöö seaduse § 8 lõike 2 alusel. Häädemeeste Vallavolikogu 29. novembri 2018 määruse nr 35 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja -tegevuse toetusfondist eraldatava huvihariduse või -tegevuse (edaspidi huvitegevus) toetuse taotlemise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärgid on:

 
  1) suurendada süsteemselt ja juhendatult korraldatud huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu osalemist takistavate kitsaskohtade lahendamisega;
  2) parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust;
  3) suurendada uuenduslike huvialade ja -tegevuste arvu;
  4) pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi järgmistes valdkondades: noorsootöö, kultuur, sport, muusika, kunst, loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust saab taotleda huvitegevuses osalemistasu tasumiseks, osalemiseks vajalike vahendite soetamiseks, osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides ning selleks vajalike transpordi-kulude katmiseks.

  (2) Toetatavad tegevused peavad toimuma planeeritult ja juhendatult.

  (3) Toetusi rahastatakse huvihariduse ja huvitegevuse fondi vahendite olemasolul.

§ 4.   Toetuse saaja ja taotluse esitamine

  (1) Fondist on võimalik taotleda toetust noortele vanuses 7-19 aastat, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Häädemeeste vald.
[RT IV, 15.11.2019, 17 - jõust. 18.11.2019]

  (2) Taotluse saab esitada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud noor või tema seaduslik esindaja (edaspidi taotleja) või huvitegevust pakkuv organisatsioon/asutus.

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 1) 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks. Taotluse võib esitada ka juba toimunud huvitegevuse toetamiseks. Taotlusele lisatakse tõendid osalemise kohta ning võimalusel kuludokumendid.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuurinõunik vaatab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi esitatud taotluse, kontrollib dokumentide vastavust ja õigsust, hindab taotluse vastavust toetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele ning esitab ettepaneku toetuse määramiseks vallavalitusele.

  (2) Puuduste esinemisel taotluses informeerib kultuurinõunik sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 5 (viis) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, tagastatakse taotlejale esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (3) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 6.   Toetuse eraldamise otsus ja maksmine

  (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega ühe kalendrikuu jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Vallavalitsus teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, toetuse eraldamata jätmisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Toetus makstakse taotleja poolt taotluses märgitud arveldusarvele 10 (kümne) tööpäeva jooksul toetuse eraldamise otsuse tegemise päevast.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json