HaridusKool

Teksti suurus:

Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Väljaandja:Kastre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2022, 23

Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Vastu võetud 10.11.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja lõike 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 ning Kastre Vallavolikogu 24.04.2018. a määruse nr 29 „Haridusasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Sillaotsa Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) moodustamine ja hoolekogu töökord. Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord reguleerib Sillaotsa Kooli hoolekogu hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogude koosseisude kinnitamist, hoolekogude töökorralduse põhimõtteid ja aruandlust.

§ 2.   Hoolekogu

  (1) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel antud õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Hoolekogul on õigus saada oma tööks vajalikku informatsiooni Sillaotsa Kooli direktorilt ja vallavalitsuselt.

2. peatükk Hoolekogu liikmete valimine 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu esindaja, õppenõukogu esindaja, lasteaia pedagoogiliste nõukogude esindajad (1 igast lasteaia filiaalist), õpilasesinduse esindaja, kuni 4 (igast kooliastmest vähemalt üks) õpilaste vanemate ja 5 lasteaia laste vanemate esindajat (2 esindajat Roiu lasteaia majast ja 3 esindajat Haaslava lasteaia majast), kuni 2 vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate õpilaste vanemate ja lasteaia laste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Esindajate valimine

  (1) Vallavolikogu esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu otsusega.

  (2) Õppenõukogu ja pedagoogiliste nõukogude esindajate valimised toimuvad õppenõukogu ja pedagoogiliste nõukogude koosolekutel järgmiselt:
  1) kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu liige;
  2) kandidaatideks võivad olla kõik õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu liikmed, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  3) esindaja valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel;
  4) enim hääli saanud kandidaat osutub valituks hoolekogusse;
  5) õppenõukogu ja pedagoogiliste nõukogude koosolekute otsused protokollitakse.

  (3) Õpilaste lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse üldkoosolekul järgmiselt:
  1) kandidaadid seatakse üles õpilaste lastevanemate poolt;
  2) kandidaatideks võib olla iga lapsevanem, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  3) esindajate valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel;
  4) enim hääli saanud kandidaadid osutuvad valituks hoolekogusse;
  5) üldkoosolek ja otsused protokollitakse.

  (4) Lasteaiarühmade lastevanemate esindajaid hoolekogus on viis ning nad valitakse iga lasteaia filiaali vanemate kogu liikmete hulgast järgmiselt:
  1) igal lasteaia filiaali vanematekogu koosneb selle filiaali iga lasteaia rühma esindajatest;
  2) kandidaatideks võib olla iga lapsevanem, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  3) vanematekogu liikme valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel rühma koosolekul, enim hääli saanud kandidaat osutub valituks;
  4) rühma koosoleku otsus protokollitakse.
  5) hoolekogusse valitakse 2 lasteaia Roiu maja vanemate kogu esindajat ja 3 Haaslava maja vanemate kogu esindajat;
  6) kandidaatideks võib olla iga vanematekogu liige, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  7) valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel üldkoosolekul, kusjuures hoolekogu koosseisu osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid;
  8) vanematekogu koosoleku otsus protokollitakse.

  (5) Sillaotsa Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna, võib valida hoolekogusse esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (6) Õpilaste esindaja hoolekogusse valitakse vastavalt Sillaotsa Kooli Õpilasesinduse põhimäärusele.

  (7) Hoolekogu esimees ja aseesimees valitakse hoolekogu koosolekul järgmiselt:
  1) kandidaadid seatakse üles hoolekogu liikmete poolt;
  2) kandidaatideks võivad olla kõik hoolekogu liikmed, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  3) valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel, valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid;
  4) koosolek protokollitakse.

3. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 5.   Hoolekogu moodustamine ja liikmete volituste kestus

  (1) Sillaotsa Kooli direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele korraldusega kinnitamiseks.

  (2) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (3) Lastevanemate esindaja volitused lõpevad lapse kooli õpilaste või lasteaia rühma nimekirjast väljaarvamisel või Sillaotsa Kooli tööle asumisel.

  (4) Õppenõukogu ja pedagoogiliste nõukogude esindajate volitused lõpevad töösuhte lõppemisel.

  (5) Toetava organisatsiooni esindaja volitused lõpevad ennetähtaegselt esindaja Sillaotsa Kooli tööle asumisel.

  (6) Õpilaste esindaja volituste kestus on sätestatud Sillaotsa Kooli õpilasesinduse põhimääruses.

  (7) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda esitades vastava avalduse hoolekogu esimehele.

  (8) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel või volituste lõppemisel esitab
Sillaotsa Kooli direktor vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

  (9) Muudatused hoolekogu koosseisus kinnitab vallavalitsus oma korraldusega kooli direktori taotluse alusel.

4. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 6.   Tegutsemise alused

  Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, Sillaotsa Kooli põhimäärusest ja käesolevast korrast.

§ 7.   Hoolekogu koosolekud

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (3) Õppeaasta esimese hoolekogu kutsub kokku Sillaotsa Kooli direktor. Järgnevad hoolekogu koosolekud kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (4) Koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui 5 päeva enne koosoleku toimumist.

  (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide teatavakstegemist hoolekogu liikmetele korraldab koosoleku kokkukutsuja.

  (6) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või vallavanema ettepanekul kokku erakorralise koosoleku viivitamata. Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Hoolekogu võib koosoleku korraldada elektroonilises vormis. Sel juhul peab see selgelt olema märgitud hoolekogu kokkukutsumise teates.

  (8) Elektroonilises vormis koosoleku korraldamisel määrab kokkukutsuja tähtaja, mille jooksul hoolekogu liige peab esitama oma seisukoha arutlusel olevate küsimuste kohta. Kui hoolekogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuste poolt või vastu, loetakse ta koosolekul mitteosalenuks.

  (9) Elektroonilise koosoleku puhul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole hoolekogu liikmetest.

§ 8.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku § 7 lg-s 6 sätestatud korras.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa Sillaotsa Kooli direktor. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (4) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta Sillaotsa Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad isikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (5) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

§ 9.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast protokollija.

  (2) Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõna võtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (3) Hoolekogu protokolle säilitatakse ühtsetel alustel muude Sillaotsa Kooli dokumentidega.

  (4) Hoolekogu protokollid, mis ei sisalda delikaatseid isikuandmeid või eraelu puutumatust sisaldavaid andmeid, peavad olema kõigile kättesaadavad ja avalikustatud kooli dokumendiregistris.

§ 10.   Hoolekogu otsused

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused vormistatakse protokolli lisana. Hoolekogu otsused avaldatakse Sillaotsa Kooli veebilehel.

  (3) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

  (4) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega Sillaotsa Kooli hoolekogu poole või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle haldusjärelevalvet teostava asutuse poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest või sellest teadasaamisest.

§ 11.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaasta jooksul Sillaotsa Kooli lastevanemate üldkoosolekule ja see avalikustatakse Sillaotsa Kooli veebilehel. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määrus jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Lomp
Vallavanem

Annika Pajumaa-Murov
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json