HaridusKool

Teksti suurus:

Võnnu Keskkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Väljaandja:Kastre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2022, 24

Võnnu Keskkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Vastu võetud 10.11.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja lõike 4, Kastre Vallavolikogu 24.04.2018. a määruse nr 29 „Haridusasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli hoolekogu mõiste

  Võnnu Keskkooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate ja kooli töötajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

§ 2.   Tegutsemise alused

  (1) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest ja käesolevast korrast.

  (2) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

2. peatükk Hoolekogu moodustamise kord 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, viis õpilaste vanemate esindajat, kellest kolm esindavad põhikooli ja kaks gümnaasiumi õpilasi, üks vilistlaste (või kooli toetava organisatsiooni) esindaja ning üks õpilasesinduse esindaja.

  (2) Õpilaste vanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate üldkoosolekul põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vanemate hulgast arengukava perioodiks.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 5.   Vallavolikogu esindaja

  Vallavolikogu esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 6.   Õpetajate esindajad

  (1) Õpetajate esindajate valimised toimuvad õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev õpetaja. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.

  (4) Enim hääli saanud kandidaadid osutuvad valituks hoolekogusse.

§ 7.   Lastevanemate esindajate valimine

  (1) Lastevanemate esindajate valimine toimub lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Kooli direktor avaldab lastevanemate üldkoosoleku kohta teate vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist kooli veebilehel. Klassijuhatajad teatavad üldkoosoleku toimumisest õpilaste kaudu. Teatatakse üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Lastevanemate üldkoosolekut juhatab kooli direktor.

  (4) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lastevanemate poolt.

  (5) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad lapsevanemad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

  (6) Kandidaatide hulgas peab olema kolm põhikooliõpilaste ja kaks gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajat.

  (7) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.

  (8) Lastevanemate poolt esitatud ja enim hääli saanud kandidaadid osutuvad valituks hoolekogusse.

  (9) Lastevanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 8.   Vilistlaste esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, võivad valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (2) Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (3) Kooli organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht ja kooli tegevust toetava organisatsiooni esindaja esitavad kooli direktorile kirjalikult esindajate andmed.

§ 9.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (2) Vallavalitsus kinnitab hoolekogu koosseisu kooli direktori poolt esitatud taotluse ning volikogu otsuse alusel oma korraldusega.

  (3) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimiseks korraldatakse esimesel hoolekogu koosolekul valimised.

§ 10.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (2) Lastevanemate esindaja volitused lõpevad ennetähtaegselt lapse kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel.

  (3) Lastevanemate esindaja lahkumise korral asendab teda kuni valimisteni asendusliige, kes valitakse lastevanemate üldkoosolekul.

  (4) Vilistlaste esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja volitus lõppeb esindatavate otsuste muutmisega.

  (5) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

  (6) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel või volituste lõppemisel esitab kooli direktor vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

  (7) Muudatused hoolekogu koosseisus kinnitab vallavalitsus korraldusega kooli direktori taotluse alusel.

3. peatükk Hoolekogu tegutsemise kord 

§ 11.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 12.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek (sh elektrooniline koosolek).

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (4) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (5) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib hoolekogu protokollija.

  (6) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (7) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (8) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (9) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (10) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

  (11) Hoolekogu võib koosoleku korraldada elektroonilises vormis. Sel juhul peab see selgelt olema märgitud hoolekogu kokkukutsumise teates.

  (12) Elektroonilises vormis koosoleku korraldamisel määrab kokkukutsuja tähtaja, mille jooksul hoolekogu liige peab esitama oma seisukoha arutlusel olevate küsimuste kohta. Kui hoolekogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuste poolt või vastu, loetakse ta koosolekul mitteosalenuks.

  (13) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (14) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 13.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

  (2) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (3) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale. Hoolekogu protokollid avalikustatakse kooli kodulehel.

§ 14.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (3) Elektroonilise koosoleku puhul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole hoolekogu liikmetest.

  (4) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (5) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (6) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (7) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (8) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (9) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

  (10) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 15.   Otsusega mittenõustumine

  (1) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostav ametnik on kohustatud vastama lõikes 1 nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest.

§ 16.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määrus jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Lomp
Vallavanem

Annika Pajumaa-Murov
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json