HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2023, 28

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 09.11.2023 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 15¹ alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas elavate ja õppivate või Väike-Maarja vallavalitsuse eeskostel olevate 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ning huvitegevuses osalemise toetamise kord Väike-Maarja vallale eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetusvahendite jaotamiseks.

  (2) Toetuse eesmärgiks on süsteemne ja juhendatud huvihariduse ning huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, inventari ja juhendajate puudus jms).

§ 2.   Põhimõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huvikool on huvihariduse omandamist pakkuv haridusasutus;
  2) huvitegevus on süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huvikoolides, huviringides, klubides, stuudiotes vms;
  3) huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkujad) on kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, kes võimaldavad Väike-Maarja valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega;
  4) õppurid on rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas elavad ja õppivad 7–19-aastased lapsed ja noored, kes osalevad huvitegevuses.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste liigid

  Väike-Maarja vallas makstakse eelarveliste vahendite olemasolul noore huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks järgmisi toetusi:
  1) teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite ja transpordikulude katmiseks;
  2) õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses osalustasudeks, vajalike õppevahendite ja varustuse soetamiseks, võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel, transpordikuludeks jms osalemiseks vajalike kulude katmiseks.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused ja taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda huviharidust ja huvitegevust pakkuvad teenuse pakkujad, toetust vajava noore seaduslikud esindajad või toetust vajav noor ise.

  (2) Toetuse taotlus tuleb esitada nõuetekohasel vormil. Vastava vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Teenuse pakkuja toetus

  (1) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Väike-Maarja valla territooriumil Väike-Maarja valla õppuritele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas valla huvihariduse ning huvitegevuse kavaga.

  (2) Teenuse pakkujal ei tohi olla riiklike ja kohalike maksude võlgnevusi või võlgnevusi Väike-Maarja vallavalitsuse ees ning ta peab olema esitanud nõuetekohaselt Väike-Maarja vallalt varem saadud toetuste aruanded.

  (3) Juhul kui teenuse pakkuja ei ole vallavalitsuse allasutus, siis sõlmitakse temaga toetusleping.

  (4) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda:
  1) üks kord järgnevaks kalendriaastaks 6-12 kuu kestvusega huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks, taotluse esitamise tähtaeg on tegevusele eelneva kalendriaasta 1. november.
  2) erandjuhul jooksvalt eelarveaasta jooksul 3-6 kuud kestva huvitegevuse korraldamiseks, esitades taotluse vähemalt 1 kuu enne tegevuse algust.

§ 6.   Õppuri toetus

  (1) Õppuri toetust saab taotleda õppuri seaduslik esindaja ja alates 18. eluaastast õppur ise, esitades taotluse vallavalitsusele.

  (2) Õppuri toetust makstakse õppuri osalemiseks ühes huvitegevuses, kuid mitte rohkem kui vallavalitsuse poolt kehtestatud määras ühe õppuri kohta. Erandiks on Väike-Maarja valla eestkostel olevad õpilased.

  (3) Õppuri toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus õppeaasta alguses, hiljemalt 15. septembriks või esimesel tööpäeval pärast 15. septembrit juhul, kui 15. september langeb nädalavahetusele.

  (4) Erandkorras ja põhjendatud asjaoludel saab taotluse esitada jooksva kalendriaasta jooksul. Taotlus tuleb esitada enne kulude tasumist.

  (5) Väike-Maarja vald toetab üldjuhul õppuri huvihariduse omandamist teiste koolipidajate huvikoolides juhul, kui antud huvitegevust ei ole võimalik teostada Väike-Maarja vallas.

  (6) Õppuri toetuse saajaga sõlmitakse toetusleping.

§ 7.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määramine

  (1) Toetuse määramisel arvestatakse:
  1) valla huvihariduse ja- tegevuse kava;
  2) nõudlust pakutava huviala järgi;
  3) kulude põhjendatust;
  4) vallale eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse suurust;
  5) eelnevalt toetust saanud ja toimiva huviringi jätkusuutlikkust;
  6) valikute mitmekesisust LTT (loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia), kultuuri ja spordi valdkonnas;
  7) uuenduslike metoodikate kasutusele võtmist olemasolevates huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades;
  8) olemasolevates huviringides osalejate või huvikooli õppe- või ainekavade alusel õppijate arvu;
  9) erivajadustega õpilaste, lasterikaste, toimetulekuraskustes või riskirühma perede noorte huvitegevuses osalemist takistavate kitsaskohtade lahendamist.

  (2) Toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Korra tingimustele vastava taotluse puhul teeb Väike-Maarja vallavalitsuse poolt moodustatud huvihariduse toetamise komisjon ettepanekud toetuste eraldamiseks või osaliseks toetamiseks või toetuse eraldamata jätmiseks. Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Taotluse menetlemiseks on aega 30 päeva.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  Teenuse pakkuja toetuse saaja kohustub:
  1) teostama toetuse taotlemisel nimetatud tegevuse(d);
  2) andma esimesel võimalusel vallavalitsusele teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  3) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  4) esitama toetuse kasutamise kohta aruande.

§ 9.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Korra § 5 lõikes 4 nimetatud taotluste esitamise tähtaeg 2023. aastal on 1. detsember.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json