Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna tunnustamise kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2023, 29

Saku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna tunnustamise kord

Vastu võetud 07.11.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga sätestatakse Saku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna tunnustusavalduste esitamise ja andmise alused.

§ 2.   Tunnustamise eesmärk

  (1) Tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes on Saku vallas viimasel kalendriaastal panustanud aktiivselt ja järjepidevalt kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna arengusse, elukeskkonna paremaks muutmisse või on innustavaks eeskujuks kaaskodanikele.

  (2) Tagada valdkondade jätkusuutlikkus, innustada inimesi ja organisatsioone panustama valdkondade arengusse, motiveerida töötajaid end erialaselt arendama ning toetada nende enesekindlust ja rahulolu tööga.

§ 3.   Tunnustamise kategooriad

  Saku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna tunnustusavaldused on:
  1) aasta ringijuht – kandidaadina võib esitada huviringide juhendajaid, treenereid jt spetsialiste, kes on süsteemselt juhtinud ringitegevust, viinud oma ringis osalejaid võistlustele/konkurssidele või algatanud või edendanud koostööd kohalikul tasandil;
  2) aasta kollektiivijuht – kandidaadina võib esitada kollektiivi juhti, kes on juhendanud kollektiivi Saku vallas või esindanud Saku valda üle-eestilistel sündmustel või saanud kollektiiviga auhinnalisi kohti konkurssidel;
  3) aasta kultuuritegija – kandidaadina võib esitada isikuid, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Saku vallas;
  4) aasta kollektiiv – kandidaadina võib esitada kollektiive, kes on silma paistnud kultuuri edendamisel Saku vallas ja mujal Eestis või kes on saanud konkurssidel auhinnalisi kohti;
  5) aasta noor meessportlane – kandidaadina võib esitada noori meessportlasi, kes on edukalt võistelnud noorte või juunioride vanuseklassis riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  6) aasta noor naissportlane – kandidaadina võib esitada noori naissportlasi, kes on edukalt võistelnud noorte või juunioride vanuseklassis riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  7) aasta meesportlane – kandidaadina võib esitada meessportlasi, kes on edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  8) aasta naissportlane – kandidaadina võib esitada naissportlasi, kes on edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  9) aasta veteransportlane – kandidaadina võib esitada veteransportlasi, kes on edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  10) aasta treener-spordiedendaja – kandidaadina võib esitada isikuid, kes on tulemuslikult tegutsenud ja kelle treenitavad sportlased on edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  11) aasta võistkond – kandidaadina võib esitada Saku vallas tegutseva spordiklubi võistkonna, kes on edukalt võistelnud vähemalt riiklikel tiitlivõistlustel;
  12) aasta noor kultuuritegija – kandidaadina võib esitada 7–26-aastase noore, kes on oma loominguga silma paistnud Saku vallas või kes on edukalt esinenud riiklikel või rahvusvahelistel konkurssidel;
  13) aasta noor tegija – kandidaadina võib esitada 7–26-aastase noore, kes on teinud vabatahtlikku tööd või olnud ühiskondlikult aktiivne ning eeskujuks teistele noortele või panustanud noorte heaolu arengusse või olnud aktiivne noorte omaalgatusliku tegevuse propageerimises Saku vallas;
  14) aasta noorte tegu – kandidaadina võib esitada Saku valla 7–26-aastas(t)e noor(t)e silmapaistva teo, mis on olnud noor(t)e poolt algatatud ja ellu viidud ning millel on aasta jooksul olnud oluline mõju noortele või noortevaldkonna arengule kohalikul/maakondlikul või riiklikul/rahvusvahelisel tasandil;
  15) aasta noortesõbralik tegu – kandidaadina võib esitada tähelepanuväärseid noortesõbralikke tegusid, läbi viidud uuringuid ja analüüse, arendatud või osutatud teenuseid või jätkusuutlikke tegusid, mis on oluliselt mõjutanud Saku valla noori või noortevaldkonda;
  16) aasta noorte sõber – kandidaadina võib esitada isiku või organisatsiooni, kes on silma paistnud Saku valla noorte ideede toetamisega sellest kasu saamata.

§ 4.   Kandidaatide esitamine tunnustamisele

  (1) Kandidaate esitatakse iga aasta detsembrikuu jooksul läbi vastava e-keskkonna.

  (2) Tunnustuse andmise tingimused avaldatakse 1. detsembriks Saku valla koduleheküljel, valdkondade infokanalites ja suhtlusvõrgustikes ning ajalehes Saku Sõnumid.

  (3) Kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (4) Aasta noore kultuuritegija, aasta noore tegija, aasta noore meessportlase, aasta noore naissportlase, aasta meessportlase, aasta naissportlase, aasta veteransportlase tunnustusele saab esitada isiku, kelle elukoht rahvastikuregistris on Saku vald.

  (5) Taotluses märgitakse kategooria, kuhu kandidaat esitatakse, kandidaadi andmed ning põhjendus, miks isik, organisatsioon või isikute grupp võiks tunnustuse saada.

  (6) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Tunnustamise otsustamine

  (1) Tunnustuse andmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Taotluste hindamiseks moodustab vallavalitsus vähemalt 7-liikmelised valdkondlikud komisjonid.

  (3) Komisjonide tööd koordineerib ja taotluste menetlemist jälgib Saku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistus.

  (4) Komisjonid teevad vallavalitsusele ettepanekud vastavate kategooriate tunnustatavate kinnitamiseks hiljemalt 15. jaanuaril.

  (5) Kui isik või organisatsioon on esitatud ühes valdkonnas mitmes tunnustamise kategoorias, siis on komisjonil õigus otsustada, millises tunnustamise kategoorias ta kandideerib.

  (6) Sama kategooria tunnustust ei anta isikule/organisatsioonile kahel järjestikusel aastal.

  (7) Komisjonil on õigus teha ettepanek jätta tunnustus andmata juhul, kui:
  1) antud kategoorias on kandidaate vähe või
  2) selguvad asjaolud, mille tõttu ei ole võimalik tunnustust anda.

  (8) Kõikidel komisjonidel on õigus anda üks eriauhind. Eriauhinna võib anda ükskõik millise valdkonna tunnustusele esitatud kandidaadile, kes on antud valdkonnas edukalt edendanud Saku valda, algatanud mõne uue tegevuse, saavutanud tunnustuse riiklikul või rahvusvahelisel tasandil või olnud muul viisil edukas.

§ 6.   Tunnustusavalduse üleandmine

  (1) Tunnustatavale antakse üle tänukiri ja meene.

  (2) Tunnustuse annab pidulikult üle vallavanem või teda asendav isik.

  (3) Tunnustus antakse üle valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna tänuüritusel.

  (4) Tunnustused avalikustatakse Saku valla koduleheküljel, valdkondade infokanalites ja suhtlusvõrgustikes ning ajalehes Saku Sõnumid.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
vallavanem

Siiri Raagmets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json