Teksti suurus:

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Väljaandja:Salme Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2016, 17

Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 29.11.2016 nr 32

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6, Salme Vallavolikogu otsustab:
1. Kinnitada otsusele lisatud Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemisleping ja selle lisad.
2. Anda volitus vallavolikogu esimehele ja vallavanemale ühinemislepingu allkirjastamiseks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1 alusel 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise päevast alates.

Andrus Raun
volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa Seletuskiri