Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Valga valla ametiasutuste palgajuhend

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2017, 1

Valga valla ametiasutuste palgajuhend

Vastu võetud 01.12.2017 nr 1
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Valga valla ametiasutuste palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Valga valla ametiasutuste (edaspidi ametiasutus) teenistujate palga määramise ja maksmise korda.

 (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord, teenistujate sotsiaalsed garantiid ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) lisatasu – põhi- ja muutuvpalgale lisaks makstav täiendav tasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest;
 2) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest või lisatasuna ülesannete eest, mis ületavad kokkulepitud töömahtu, ei tulene töö sisust või ei ole seotud teenistuskoha eesmärgiga;
 3) palgavahemik – palgaklassile vastav kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära vahemik;
 4) palk - teenistuja põhipalk koos muutuvpalga ja lisatasudega;
 5) põhipalk - teenistujale määratud kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha grupile vastav palgamäär;
 6) preemia - kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest kohaldatav ergutus;
 7) sotsiaalsed garantiid – tasu, mida makstakse soorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel;
 8) teenistuja - Valga valla ametiasutuste teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
 9) tulemuspalk - muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

2. peatükk Teenistuja tasustamine 

§ 3.  Tasukomponendid

  Teenistujatele tasu maksmisel kasutatakse järgmisi tasukomponente:
 1) põhipalk;
 2) tulemiuspalk;
 3) lisatasu;
 4) preemia;
 5) toetused.

§ 4.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on fikseeritud palga osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

 (2) Teenistujale võib katseajal määrata kuni 20% vastava palgavahemiku miinimummäärast madalama põhipalga. Sama põhimõtet võib rakendada ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva teenistuja asendajale ja teisele teenistuskohale üleviidud teenistujale, kuid mitte kauem kui kuus kuud.

§ 5.  Palgagrupid

 (1) Ametiasutuste teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
 1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad koristaja, koduhooldustöötaja, remonditööline, kalmistuvaht, saunateenindaja, operaator, kassapidaja, mehhanisaator, haljastustööline, bussijuht, autojuht.
 2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad arenguspetsialist, ettevõtluse spetsialist, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist, keskkonnaspetsialist, maakorralduse spetsialist, valladisainer, ehitusspetsialist, ehitusjärelevalve spetsialist, elamuhalduse spetsialist, majandushalduse spetsialist, metsandusspetsialist, heakorraspetsialist, haljastusspetsialist, välitööde juht, teeninduskeskuste hooldusspetsialistid, raamatupidaja-dokumendihaldur, raamatupidaja, juhtivsekretär, sekretär-personalispetsialist, perekonnaseisutoimingute spetsialist, kantselei spetsialist, sekretär-arhivaar, teeninduskeskuste sekretärid, meediaspetsialist, eestkoste spetsialist, teeninduskeskuste sotsiaaltööspetsialistid, lastekaitse spetsialist, laste hoolekande spetsialist, haridusspetsialist, kultuurispetsialist, spordi- ja noorsootöö spetsialist, sotsiaalpedagoog, logopeed, vallavolikogu kantselei juhataja-referent.
 3) teenistujate III palgagrupp, kuhu kuuluvad välisprojektide juhtivspetsialist, planeeringute juhtivspetsialist, vallaarhitekt, vara valitsemise juhtivspetsialist, liiklus- ja teedespetsialist, kommunikatsiooni juht, puuetega inimeste juhtivspetsialist, sotsiaaltöö juhtivspetsialist, lastekaitse juhtivspetsialist, vanemraamatupidaja, jurist, IT-spetsialist.
 4) teenistujate IV palgagrupp, kuhu kuuluvad vallaarst, vallasekretär, teenistuse juhataja, pearaamatupidaja, jurist-sisekontrolör.

 (2) Palgagrupile vastav põhipalgavahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalgamäära miinimumi ja maksimumi:
 1) teenistujate I palgagrupp – 500 – 1200 eurot;
 2) teenistujate II palgagrupp – 900 – 1500 eurot;
 3) teenistujate III palgagrupp – 1200 – 1900 eurot;
 4) teenistujate IV palgagrupp - 1600 – 2000 eurot.

§ 6.  Tulemuspalk

 (1) Tulemuspalk on muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

 (2) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetu juhi ettepanekut ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms).

 (3) Tulemuspalga suuruse määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal ei tohi ületada 20% teenistuja aastatest põhipalgast.

§ 7.  Lisatasu

 (1) Teenistujale makstakse järgmiseid lisatasusid:
 1) ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest;
 2) äraoleva teenistuja asendamise eest;
 3) ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest.

 (2) Ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest võib maksta ühekordset või tähtaegset lisatasu. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse ära ametijuhendiväliste ülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus.

 (3) Ühes kalendrikuus võib lisatasu ametijuhendi väliste ülesannete täitmise eest maksta mitte enam kui 50% teenistuja põhipalgast. Lisatasu määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal ei tohi ületada 20% teenistuja aastatest põhipalgast.

 (4) Lisatasu ajutiselt äraoleva teenistuja ülesannete täitmise eest võib maksta mitte enam kui 50% puuduva teenistuja põhipalgast.

 (5) Ületunnitöö eest makstakse teenistujale 1,5-kordset põhipalka või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega ületunnitööga võrdses ulatuses. Kui ületunnitöö hüvitatakse rahas, peavad ületunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

 (6) Valveaja eest makstakse teenistujale lisatasu 10% teenistuja põhipalgast või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg hüvitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

 (7) Ööajal töötamise eest makstakse teenistujale 1,25-kordset põhipalka, kui nimetatud kohustus ei sisaldu tema ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema põhipalga määramisel, või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega pool ööajal töötatud aja kestusest. Kui ööajal töötamine hüvitatakse rahas, peavad töötatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

 (8) Riigipühal töötamise eest makstakse teenistujale 2-kordset põhipalka või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega riigipühal töötatud ajaga võrdses ulatuses. Kui riigipühal töötamine hüvitatakse rahas, peavad töötatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

§ 8.  Preemia erakordsete tööalaste saavutuste eest

 (1) Teenistujatele võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

 (2) Teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib ametiasutuse juht ametnikule maksta preemiat kuni kolme kuu põhipalga ulatuses.

 (3) Otsus preemia maksmiseks teenistuskohustuste või laitmatu teenistuse eest või erakordse saavutuse või projekti lõpetamise eest peab olema põhjendatud.

 (4) )Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

 (5) Samade ülesannete täitmisega seoses teenistujale lisatasu ja preemiat samaaegselt ei maksta.

 (6) Preemia määramise aluseks on teenistuja vahetu juhi poolt esitatud põhjendatud esildis, mis registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris ja kooskõlastatakse rahandusteenistuse juhatajaga.

§ 9.  Sotsiaalsed garantiid

 (1) Teenistujatele makstakse järgmisi toetusi:
 1) toetus perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral;
 2) toetus isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

 (2) Perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral makstava toetuse maksmise juhud ja suuruse määrab ametiasutuse juht.

 (3) Isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul makstava toetuse maksmise juhud ja suuruse määrab ametiasutuse juht.

 (4) Toetusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 10.  Soodustused

 (1) Ametiasutus võib rakendada soodustusi, et toetada teenistujate tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist ja tervise ning töövõime säilimist.

 (2) Ametiasutuses rakendatavate soodustuste loetelu kinnitab ja suuruse määrab ametiasutuse juht.

 (3) Soodustuste andmise põhimõtted on avalikud.

3. peatükk Palga maksmine 

§ 11.  Palga maksmise aeg ja viis

 (1) Teenistujatele makstakse palka üks kord kuus, kuu viimasel tööpäeval. Kui puhkusele minekul ei ühti puhkusetasu väljamaksmise päev palga väljamaksmise päevaga, makstakse puhkusele minekule eelnev palk välja tavalises korras.

 (2) Palk kantakse ametiasutuse kulul teenistuja poolt vastavas avalduses näidatud pangakontole.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Valga Linnavolikogu 22.03.2013 määrus nr 5 "Valga linna ametiasutuste palgajuhend", Karula Vallavolikogu 16.06.2014 määrus nr 3 "Karula Vallavalitsuse palgajuhend", Tõlliste Vallavolikogu 18.03.2013 määrus nr 8 "Palgajuhend" ja Õru Vallavolikogu 29.01.2016 määrus nr 1 "Palgajuhend" tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.jaanuaril 2018.

Külliki Siilak
Esimees