HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2017, 10

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord

Vastu võetud 12.12.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest.

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on munitsipaal- või erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus käesoleva määruse tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.

  (3) Vähekindlustatud pere käesoleva määruse tähenduses on perekond, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:
  1) huvikooli õppetasu toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS’es, osavõtutasu katmiseks;
  3) transporditoetus raske või sügava puudega lapsele või noorele, selleks et toimetada laps või noor huvikooli või huviringi.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise tingimused

  (1) Lapse või noore ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht on Viimsi vallas.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmisel peab lisaks antud määruse § 4 lg 1 tingimusele olema täidetud veel vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on pärit vähekindlustatud perest;
  2) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on pärit 4 või enamalapselisest perest;
  3) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on raske või sügava puudega.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrad

  (1) Huvikooli õppetasu ja huvitegevuse toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta aastas.

  (2) Transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele makstakse kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas.

§ 6.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või täisealiseks saanud noor vallavalitsusele taotluse.

  (2) Taotluses on märgitud järgmised andmed:
  1) lapse või noore andmed;
  2) lapse puhul tema seadusliku esindaja andmed:
  3) huvikooli andmed või huvitegevust pakkuva organisatsiooni andmed;
  4) huviharidus või huvitegevus milles laps või noor osaleb;
  5) õppetasu või osavõtutasu suurus ühes kuus.

  (3) Taotlus peab olema allkirjastatud.

  (4) Taotlusele lisatakse kulutusi tõendav dokument.

  (5) Taotlust saab esitada neli korda aastas hiljemalt 20. märtsiks (detsembri, jaanuari ja veebruari eest), 20. juuniks (märtsi, aprilli ja mai eest), 20. septembriks (juuni, juuli ja augusti eest) ja 20. detsembriks (septembri, oktoobri ja novembri eest).

  (6) Huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust määratakse Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja otsusega 4 korda aastas 15 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

§ 7.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida lapse või noore osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (2) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse vastavalt vallale riigieelarvest eraldatavast toetusest perioodil 1.09.2017 kuni 31.12.2018.

  (2) Taotlusi perioodi eest 1. septembrist kuni 30. novembrini 2017 saab erandina esitada kuni 10. jaanuarini 2018.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json