Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Alutaguse Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.12.2017, 14

Alutaguse Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 13.12.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Alutaguse Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord reguleerib Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike värbamise ja valiku põhimõtteid ja korraldust.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada ametikohale vastava kvalifikatsiooni ja kogemustega personali olemasolu.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Värbamine ja valik peavad põhinema eelnevalt avalikustatud tingimustel ja kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

  (2) Ametikoha vabanemisel analüüsib vallavanem koostöös vallasekretäriga ametnike koormust, töökorraldust, ametnike kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali, otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning võimalikud hindamismeetodid.

  (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava pädevusega isikuid kandideerima vabale ametikohale.

  (4) Valiku käigus valitakse ametikohale kandideerivate isikute hulgast sobivaim.

  (5) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab vallasekretär.

§ 3.   Vaba ametikoha täitmine

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Avaliku konkursi võib jätta korraldamata, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või ametniku tähtajalise üleviimisega.

  (3) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui sisekonkursiga hõlmatud ametiasutuse ametnike haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini, kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (4) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

§ 4.   Konkursikuulutus

  (1) Konkursikuulutuse koostab vallasekretär koostöös vallavanemaga vaba ametikoha ametijuhendi või ametikohale kehtestatud nõuete alusel.

  (2) Konkursikuulutus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaega;
  7) kontaktisiku kontaktandmeid.

§ 5.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Avaliku konkursi korral avaldatakse konkursikuulutus avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja Alutaguse valla kodulehel. Lisaks võib konkursikuulutuse avaldada ajalehes, tööotsinguportaalides ja mujal. Konkursikuulutuse sõnastus kõikides värbamiskanalites peab olema identne.

  (2) Konkursikuulutuse avaldamise korraldab vallasekretär.

  (3) Konkurss loetaks väljakuulutatuks konkursikuulutuse avaliku teenistuse kesksel veebilehel avaldamise kuupäevast.

  (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 6.   Konkursikomisjon

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide hindamiseks moodustatakse vallavanema käskkirjaga vähemalt kolmeliikmeline konkursikomisjon. Komisjoni esimees on vallavanem, komisjoni kuulub vallasekretär. Komisjoni esimees otsustab teiste ametnike või ekspertide kaasamise vajaduse.

  (2) Konkursikomisjoni töövorm on kinnine koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja vähemalt pooled liikmetest.

  (3) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees.

§ 7.   Konkursi läbiviimise korraldus

  (1) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud vallavalitsusse kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid registreerib ning kandidaatide vastavust ametikohale ja kuulutuses esitatud nõuetele kontrollib vallasekretär. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab vallasekretär vastavasisulise teate.

  (3) Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore.

  (4) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele ning otsustatakse kandidaatide vestlusele kutsumine.

  (5) Vestlusvooru lubatud kandidaadile saadetakse kirjalik teade, milles märgitakse vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt nädal aega enne vestluse toimumist.

  (6) Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus, hinnatakse teenistusülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest teenistusülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (7) Vajadusel võib viia pärast vestlust läbi praktilise ülesande ja teha taustauuringu.

  (8) Taustauuringut võib teha kandidaadi nõusolekul või kandidaadi CV-s esitatud soovitajatega vesteldes. Taustauuringu viib läbi konkursikomisjoni poolt määratud komisjoni liige.

§ 8.   Valiku tegemine

  (1) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vestlus;
  3) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, käitumisülesanne vms);
  4) taustauuring.

  (2) Valiku tegemisel kandidaatide ametikohale sobivuse kohta võetakse arvesse kandidaadi haridus, teadmised, oskused, töökogemus ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateave.

  (3) Kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati, koostatakse kandidaatidest paremusjärjestus. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ning pingerea otsustab konkursikomisjon.

  (4) Konkursikomisjon esitab vallavanemale ametisse nimetamise otsustamiseks ühe või mitu kandidaati või loobuvad kandidaadi esitamisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldanuks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (5) Lõpliku otsuse kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks teeb vallavanem. Vallavanem võib põhjendatud juhul loobuda ametikohale asumise ettepaneku tegemisest.

  (6) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest arvates teha ilma uut konkurssi välja kuulutamata ettepaneku ametikohale asumiseks konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub ametikohale asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku ametikohale nimetamise, või ametnik vabastatakse teenistusest katseaja jooksul. Enne kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemist konsulteerib vallavanem konkursikomisjoniga.

§ 9.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Värbamise ja valiku protsessis laekunud dokumendid registreeritakse vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis.

  (2) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 kalendripäeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

  (3) Kandidaadil on õigus saada teavet värbamise ja valiku käigus tema kohta kogutud andmete ning teda puudutavate otsuste tegemise kohta.

  (4) Konkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ega isikutele, kes värbamis- ja valikuprotsessis ei osale.

§ 10.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) vallavanem loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada ametikohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära ametikoha vahetu juhi ja vallasekretäri arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb ametikoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 11.   Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi lõpptulemusest teavitab vallasekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrust ei rakendata volikogu poolt ametisse nimetavate või valitavate ametnike suhtes.

  (2) Kui vaba töökoha täitmiseks otsustatakse korraldada konkurss, toimub see käesoleva korra kohaselt ja alustel, v.a konkursikuulutuse avaldamise kohustus avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Heli Ferschel
Alajõe vallasekretär

Lia Teeväli
Iisaku vallasekretär

Tairi Hütt
Illuka vallasekretär

Lehti Targijainen
Mäetaguse vallasekretär

Evi Harkmann
Tudulinna vallasekretär

/otsingu_soovitused.json