HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2013, 65

Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.05.2012 nr 442

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala


Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise arvestuse pidamine


Laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise arvestuse eest vastutab lasteasutuse direktor.

2. peatükk Lapse lasteasutusse vastuvõtmine 

§ 3.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1) ning lapse sünnitunnistuse koopia.

  (2) Erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtmise taotlemiseks esitab vanem lisaks punktis 1 kirjeldatud dokumentidele nõustamiskomisjoni otsuse.

  (3) Vanema poolt esitatud kirjaliku avalduse registreerib lasteasutuse direktor või direktori poolt määratud isik laekumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris. Kui vanem ei soovi kohe oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteasutuse järjekorda.

  (4) Lapse vastuvõtmisel arvestab lasteasutus võimalusel olulise asjaoluna esmajärjekorras pere teiste laste käimist samas lasteasutuses.

  (5) Vanemal on õigus saada lasteasutuselt informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, lasteasutuse komplekteerimise perioodi kohta, samuti muud seadusega sätestatud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 4.   Rühmade komplekteerimine ja lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutuse direktor komplekteerib lasteasutuse rühmad ning kinnitab rühmade nimekirjad oma käskkirjaga hiljemalt õppeaasta 5. septembriks.

  (2) Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga 5 tööpäeva jooksul, arvates muudatuste tekkimisest.

  (3) Lapse vastuvõtul lasteasutusse õppeaasta alguses teatab lasteasutuse direktor vanemale lapse lasteasutusse vastuvõtust hiljemalt 20.augustiks.

  (4) Vanem peab kinnitama lapse vastuvõtmise nõusoleku hiljemalt 25.augustiks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (paberkandjal või e-posti teel) ja teatama lapse tuleku täpset kuupäeva.

  (5) Juhul kui vanem ei ole last kinnitatud kuupäeval lasteasutusse toonud, saab lasteasutuse koha järjekorras olev järgmine laps.

  (6) Vabade kohtade olemasolul võtab lasteasutuse direktor lapsi lasteasutustesse vastu kogu aasta kestel selles korras ettenähtud vastuvõtu dokumentide alusel.

  (7) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse tegevus- ja päevakava, lasteasutuse kodukorda, lasteasutuse rühmade komplekteerimise perioodi. Lasteasutuse direktor informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest kuludest ning tasu suurusest.

  (8) Lasteaias võib moodustada osaajalist kohta, kui:
  1) laps ei vaja kohta iga päev;
  2) kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel.

  (9) Osaajalise koha kasutamiseks sõlmivad vanem ja lasteaia direktor lepingu, milles määratletakse lapse poolt lasteaiakoha kasutamise aeg ja vanema poolt kaetava osa suurus.

§ 5.   Vabadest kohtadest teavitamine

  (1) Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse direktor vanemat viie tööpäeva jooksul ja teeb teatamise viisi kohta märke vanema avaldusele.

  (2) Direktor teavitab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda e-posti teel eri-või sobitusrühmades vabanenud kohtadest

3. peatükk Lapse lasteasutusest väljaarvamine 

§ 6.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse (Lisa 2).

  (2) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

  (3) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma lasteaiatasu (toidukulu ja lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetav osa) kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

  (4) Lasteasutuse direktor võib käskkirja alusel lapse lasteasutusest välja arvata ilma vanema avalduseta alljärgnevatel juhtudel:
  1) vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja/või lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetavat osa;
  2) laps läheb kooli. Vajaduse korral võib kooliminev laps käia lasteasutuses kuni 31. juulini.
  3) kui laps on puudunud lasteasutusest mõjuvate põhjusteta rohkem kui neli kuud järjest ja vanemad ei ole puudumise põhjustest teavitanud.

  (5) Lasteasutuse direktor ei saa arvata lasteasutusest välja kooliealist last, kui lapse suhtes on tehtud nõustamiskomisjoni soovitus koolikohustuse edasilükkamise kohta.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva korra alusel tehtud toimingute üle teostab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 14.06.2006. a määrus nr 742 “Narva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

  (2) Määrus jõustub 21.05.2012. a.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Avalduse vormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json