Teksti suurus:

Kodanikualgatuslike projektide toetamise kord

Väljaandja:Paide Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2013, 87

Kodanikualgatuslike projektide toetamise kord

Vastu võetud 20.12.2012 nr 26

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord sätestab kodanikualgatuse korras Paide Vallavalitusele toetuse saamiseks esitatavatele projektidele kehtestatavad nõuded, toetuste taotlemise ja hindamise kriteeriumid ning finantseerimise Paide valla eelarvest.

§ 2.  Eesmärgid

 (1) Korra kehtestamise eesmärk on toetada:
 1) omaalgatuslikku ja omavastutuslikku tegevust vallas;
 2) piirkondlikku arengut;
 3) valla elanike ettevõtlikkust projekte välja töötada ja ellu viia;
 4) külaliikumise hoogustumist ja ühistegevust vallas;
 5) olemasolevate huvialaringide, klubide, ühenduste tegevust.

 (2) Vallavalitsus võib projektikonkursi välja kuulutada ka täpsustades konkreetseid eesmärke, tingimustele vastavaid tegevusi, rahastamissummasid vm, ületamata siiski üldisi kriteeriume.

§ 3.  Kriteeriumid

 (1) Vallavalitsusele rahastamiseks esitatavad projektitaotlused peavad vastama käesolevas korras sätestatud üldistele abikõlbulikkuse kriteeriumitele:
 1) projektid peavad toetama Paide valla külade, seltside jne. arengukavasid ja prioriteete;
 2) projektid peavad olema suunatud eelkõige Paide vallas elavatele, õppivatele ja/või töötavatele inimestele.

 (2) Projekt peab vastama järgmistele nõudmistele:
 1) rahastamise tingimustele vastavad kohalikud ühistegevused, mis on oma iseloomult väikesemastaabilised ja inimestevahelised;
 2) projekti eelarve peab olema läbipaistev ja realistlik;
 3) vallavalitsuse toetus projektile on maksimaalselt 320 eurot;
 4) omaosalus peab olema vähemalt 10% projekti eelarvest, omaosaluseks loetakse peale rahalise panuse ka projektis osalemist omapoolse tegevuse, töö, teenuse või tootega;
 5) projekte mille eelarve on kuni 32 eurot, võib toetada täies ulatuses ilma omaosalust nõudmata .

§ 4.  Taotlejad

 (1) Toetust võivad taotleda kõik Paide vallas elavad füüsilised isikud või registreeritud seltsingud, klubid jt. mittetulundusorganisatsioonid.

 (2) Toetust võivad taotleda ka mujal elavad füüsilisest isikust või mujal asuvad juriidilisest isikust taotlejad, kui tegevus või sellest tulenev kasu on suunatud Paide valla elanikele.

§ 5.  Projektide esitamise tähtaeg

  Projektide vallavalitsusele esitamise tähtajad on 1. aprill ja 1. oktoober.

§ 6.  Projektide vormistamise nõuded

  Projekti peab esitama volikogu poolt kinnitatud vormil tähtaegselt ja see peab sisaldama järgmisi kohustuslikke punkte:
 1) taotleja
 2) valdkond
 3) projekti juht
 4) teostajad
 5) läbiviimise koht
 6) algus ja lõpp
 7) eesmärk
 8) eelarve
 9) taotletav summa
 10) taotleja kirjalik kinnitus selle kohta, et raha kasutatakse sihipäraselt projektis ettenähtud eesmärkidel

§ 7.  Projektide hindamine ja finantseerimine

 (1) Paide Vallavalitsuses registreeritakse kõik esitatud taotlused ja kontrollitakse eelvaliku korras taotluste vastavust projekti kriteeriumidele ja kehtestatud nõuetele.

 (2) Projekte hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku projektide rahastamiseks. Vallavalitsus eraldab projektidele toetuse oma korraldusega. Projekte läbi vaadanud komisjon võib vallavalitsusele teha ettepaneku eraldada vallalt taotletavast summast väiksem summa. Toetust saanud projektid finantseeritakse lepingu alusel.

 (3) Vallavalitsus teavitab projekti esitajat vallavalitsuse otsusest kirjalikult kuu aja jooksul peale projekti esitamise tähtaega.

 (4) Rahastamisotsuse saanud tegevuse ära jäämisel taotlejast mitte sõltuvatel asjaoludel on taotlejal kohustus sellest vallavalitsust kirjalikult teavitada ja õigus esitada samale sihtgrupile suunatud sarnase tegevusega uus taotlus kahe kuu jooksul peale tegevuse ära jäämisest teada saamist, kuid mitte suuremas mahus kui eelnev rahastamisotsus.

 (5) Paide valla eelarves projektide toetuseks ettenähtud summa jaotub kahe taotlustähtaja vahel.

§ 8.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest vastutab taotleja. Vallavalitsus võib projektis osalejate kaudu kontrollida tegevuse vastavust projektile.

 (2) Projekti lõppedes kohustub taotleja esitama lepingus märgitud tähtajaks aruande ning Vallavalitsuse nõudel kirjutama projektist ja selle tulemustest valla lehes

§ 9.  Rakendussätted

  Paide Vallavolikogu 17.09.2009 määrus nr.15 „Kodanikualgatuslike projektide toetamise kord“ ja 28.10.2010 määrus nr 28 „Paide Vallavolikogu 17.09.2009 määruse nr 15 „Kodanikualgatuslike projektide toetamise kord“ muutmine“ loetakse kehtetuks.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15.01.2013.

Raivo Raja
Volikogu esimees

Lisa: Taotluse blankett