Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2013, 94

Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 20.06.2011 nr 10
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.201201.01.2013

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Hooldekodu nimi

  Asutuse ametlik nimi on Kihelkonna Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 2.  Asukoht

 (1) Hooldekodu asukoht on Ravi 1 Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald.

 (2) Hooldekodu postiaadress on Ravi 1, 93401 Kihelkonna alevik, Saare maakond.

§ 3.  Haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Hooldekodu on Kihelkonna Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

 (2) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika, eelarve

 (1) Hooldekodul võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

 (3) Hooldekodul on oma eelarve Kihelkonna valla eelarves.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.  Tegevuse eesmärk

  Hooldekodu eesmärgiks on pakkuda ööpäevaringset eale ja seisundile vastavat hooldust, põetust ja rehabilitatsiooni vanuritele ja puuetega inimestele, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ja kellel puuduvad näidustused haiglaraviks.

§ 6.  Hooldekodu ülesanded

 (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
 1) juhendab ja abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
 2) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
 3) kindlustab kliendid vajadusel esmatasandi arstiabiga;
 4) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
 5) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
 6) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist;
 7) korraldab lähedase või seadusliku esindaja puudumisel kliendi matuse.

 (2) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

 (3) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Kihelkonna vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk Hooldekodusse vastuvõtmine ja hooldekodust lahkumine 

§ 7.  Hooldekodusse vastuvõtmine

 (1) Hooldekodusse suunatakse inimesed, kes ei ole oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised iseseisvalt elama ja oma elu korraldama.

 (2) Hooldekodusse võib isiku vastu võtta ka terviseasutuse või sotsiaaltöötaja taotlusel.
[Välja jäetud Kihelkonna VV määrusega nr 15 28.12.12.]

 (3) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga või tema seadusliku esindajaga, kliendi elukohajärgse omavalitsuse või muu teenust rahastava füüsilise või juriidilise isikuga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu hooldusleping Kihelkonna Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
[ Muudetud Kihelkonna VV määrusega nr 15 28.12.12]

§ 8.  Hooldekodust lahkumine

  Hooldekodust lahkumine toimub isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel või isiku surma tõttu.

4. peatükk Hooldekodu tegevuse korraldamine 

§ 9.  Hooldekodu juhataja

 (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja:
 1) juhib hooldekodu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
 2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ettenähtud
vahendite piires;
 3) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärade projekti;
 4) töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
 5) töötab välja hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad ning esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele;
 6) sõlmib, muudab ja lõpetab hooldekodu töötajatega töölepingud;
 7) esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti;
 8) sõlmib hooldekodus klientide hooldamise lepinguid;
 9) vastutab hooldekodu valduses oleva vallavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
 10) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
 11) rakendab abinõusid hooldekodu töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
 12) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 13) esitab vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta;
 14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (4) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

5. peatükk Hooldekodu vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 10.  Hooldekodu vara

  Hooldekodu vara moodustavad tema kasutusse Kihelkonna valla poolt antud varad.

§ 11.  Rahalised vahendid

 (1) Hooldekodu eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid hooldekodu poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

 (2) Hooldekodu kohatasu suuruse ja hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

 (3) Hoolealuse kaasas oleva raha ja väärtesemete hoidmise ja kasutamise korra kehtestab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

 (4) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.  Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 13.  Järelevalve

  Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

 (1) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.  Hooldekodu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Hooldekodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

 
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013. a