Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Luunja valla korraldatud jäätmeveo kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2013, 95

Luunja valla korraldatud jäätmeveo kord

Vastu võetud 30.08.2012 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 ja jäätmeseaduse § 66 lõike 4 alusel, kooskõlas jäätmeseaduse § 66 lõikega 1, § 67 lõigetega 1-2, 5-6, § 68, § 69 lõigetega 1 ja 41 ja § 70 ning eesmärgiga rakendada Luunja vallas jäätmeseaduse ja selle rakendusaktide nõuded ning säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende tekkekohas ja soodustada jäätmete taaskasutamist.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Luunja valla korraldatud jäätmeveo kord (edaspidi kord) reguleerib korraldatud jäätmeveo korraldust Luunja valla haldusterritooriumil. Korra lisas 1 on jäätmeveo piirkonna kaart, lisas 2 on jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus ja lisas 3 on kogumismahutite tühjendamise ja jäätmeveo sagedused. Korraga sätestatakse:
 1) korraldatud jäätmeveo piirkond (edaspidi veopiirkond);
 2) korraldatud jäätmeveoga liitumise ja liitumise kohustusest vabastamise tingimused;
 3) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
 4) korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmiseks riigihanke korraldamise kord;
 5) jäätmeveo sagedus ja tingimused;
 6) jäätmeveo teenustasude suuruse määramise kord.

 (2) Korra täitmine on kohustuslik jäätmevedajale ja kõikidele Luunja valla jäätmevaldajatele. Korda kohaldatakse kooskõlas Luunja valla jäätmehoolduseeskirja ja teiste valla õigusaktidega.

 (3) Korraldatud jäätmevedu Luunja vallas korraldab ja teostab Luunja vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vastavalt oma pädevusele järgmiselt:
 1) vallavalitsus korraldab ise või volitab jäätmeseaduse § 67 lõike 2 alusel teist kohalikku omavalitsust korraldama riigihanke korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmiseks;
 2) vallavalitsus sõlmib teenuste kontsessiooni lepingu korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks ning teostab järelevalvet nimetatud lepingu täitmise üle;
 3) vallavalitsus korraldab korraldatud jäätmeveo alase teavituse, sealhulgas riigihangetega seotud informatsiooni avaldamise ning jäätmevaldajate teavitamise korraldatud jäätmeveo rakendamisest Luunja vallas;
 4) vallavalitsus peab jäätmevaldajate registrit ja arvestust jäätmevaldajate üle;
 5) vallavalitsus kontrollib korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotluse aluseks olevaid asjaolusid;
 6) vallavalitsus menetleb korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlusi, otsustab jäätmevaldaja vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest ning menetleb korraldatud jäätmeveo alaseid väärtegusid ja teostab korraldatud jäätmeveo alast haldusmenetlust.

 (4) Informatsiooni korraldatud jäätmeveo korralduse, jäätmeveoga liitumise, jäätmeveo teenustasude ja jäätmevedaja kohta Luunja vallas saab vallavalitsuse kodulehelt www.luunja.ee keskkonna- ja jäätmekäitluse rubriigist ja vallavalitsuse telefonil 7417225.

§ 2.  Mõisted

 (1) Korras on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) jäätmevedaja on jäätmekäitleja, kellele vallavalitsus on riigihanke tulemusena andnud teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks;
 2) korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon on jäätmevedajale antav õigus osutada veopiirkonnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumise ja vedamise teenust ning saada selle eest tasu;
 3) korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni leping on vallavalitsuse ja jäätmevedaja vahel sõlmitav leping, millega reguleeritakse vallavalitsuse ja jäätmevedaja õigusi ja kohustusi seoses korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooniga;
 4) jäätmeveoleping on jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitav kirjalik kokkulepe, milles sätestatakse lepingupoolte õigused ja kohustused korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumisel ja käitlemisel ning toimingud, sealhulgas korraldatud jäätmeveo teenusest lahutamatud lisateenused;
 5) mahutitüüp on standardse kogumismahuti suurusjärk: kuni 50 liitrine jäätmekott, kuni 400 liitrine ratastel kogumismahuti, 600 kuni 1 100 liitrine ratastel kogumismahuti ja 1,5 kuni 4,5 kuupmeetrine ratasteta paiknemiskohalt tühjendatav kogumismahuti, milledele rakenduvad erinevad kogumistasud;
 6) teenustasu on tasu, mida jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamise või korraldatud jäätmeveo teenusest lahutamatute lisateenuste eest jäätmevedajale;
 7) korraldatud jäätmeveo teenusest lahutamatud lisateenused on sellised jäätmevedaja poolt jäätmevaldajale osutatavad tasulised teenused, mida jäätmevaldajale ei saa osutada muu jäätmekäitleja jäätmevedajale antud teenuste kontsessiooni ulatuse tõttu, nagu kogumismahuti graafikuväline tühjendamine, kogumismahuti käsitransport jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskohani rohkem kui 10 meetri kauguselt, jäätmemaja või aiavärava või kogumismahuti luku avamine jäätmevaldaja võtmega ja mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmete äravedu;
 8) sobimatud jäätmed on jäätmehoolduseeskirja § 5 lõikes 7 nimetatud jäätmed: tule- ja plahvatusohtlikud jäätmeid, sealhulgas kuum (temperatuuriga üle 40° C) tuhk, vedelad ja mudalaadsed jäätmed, ohtlikud või erikäitlust vajavad jäätmed, sealhulgas probleemtooted, käimlajäätmed või kogumiskaevude setted, ained ja esemed, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist ning jäätmed, mille liigiti kogumine ja äravedu on samal kinnistul korraldatud;
 9) tühisõit on jäätmevedaja poolt jäätmevaldaja kinnistule tehtud sõit, mille eesmärk oli osutada jäätmeveo teenust, kuid mille käigus ei olnud võimalik jäätmeid ära vedada jäätmevaldaja poolse jäätmehoolduseeskirja või käesoleva korra nõuete mittetäitmise tõttu.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse jäätmeseaduses ja teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides ning Luunja valla jäätmehoolduseeskirjas sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.  Veopiirkond

 (1) Luunja valla haldusterritoorium moodustab tervikuna ühe veopiirkonna.

 (2) Veopiirkonna kaart on korra lisas 1.

§ 4.  Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja liitumise kohustusest vabastamise tingimused

 (1) Korraldatud jäätmeveoga liitumine Luunja valla haldusterritooriumil on kohustuslik jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskoha järgses veopiirkonnas.

 (2) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on jäätmeseaduse § 69 lõike 41 alusel vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba, või vallavalitsuse poolt sellest kohustusest vabastatud isikud.

 (3) Jäätmevaldajal on õigus sõlmida jäätmeveo tingimuste täpsustamiseks jäätmevedajaga jäätmeveoleping või tellida e-posti või telefoni teel korraldatud jäätmeveo teenuspakett. Jäätmevaldaja täpsustab tema valduses olevate kogumismahutite kogused ja suurused, neile juurdepääsu tingimused, jäätmeveo päeva ja kogumismahuti tühjendamise sagedusega seonduvad asjaolud jäätmevedaja klienditeeninduses. Kui jäätmevaldaja ei ole teenuspaketti tellinud ega jäätmeveolepingut jäätmevedajaga sõlmitud, juhinduvad jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel käesoleva korra ja jäätmehoolduseeskirja nõuetest.

 (4) Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks, kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. Taotluse vorm on korra lisas 2.

 (5) Vallavalitsus kontrollib taotluses esitatud andmete ja asjaolude tõesust. Kui taotluses ei ole esitatud nõutud andmeid või dokumente, annab vallavalitsus jäätmevaldajale tähtaja taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja selgitab, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus taotluse jätta läbi vaatamata.

 (6) Nõuetekohase taotluse korral teeb vallavalitsus hiljemalt kahe nädala jooksul alates taotluse laekumisest otsuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Vallavalitsusel on õigus vabastada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest jäätmevaldaja põhjendatud taotluse alusel kuni viieks aastaks.

 (7) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas hiljemalt 20. jaanuariks vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kinnituse. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavakssaamisest.

 (8) Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise korralduse kehtivus lõpeb automaatselt korralduses märgitud tähtaja möödumisel või vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 51. Vallavalitsus tunnistab jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise korralduse kehtetuks kui korralduse aluseks olnud jäätmevaldaja taotlus sisaldas valeandmed või kui vabastamise aluseks olnud põhjused on ära langenud.

§ 5.  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja nende jäätmete kogumiskohad

 (1) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:
 1) jäätmevaldaja kinnistul liigiti kogutud segaolmejäätmed;
 2) vanapaber.

 (2) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete kogumiskoht on jäätmevaldaja kinnistul selle jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud kogumismahuti või jäätmevaldajate kokkuleppel kasutatav segaolmejäätmete ühismahuti.

 (3) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud vanapaberi kogumiskoht on jäätmevaldaja kinnistul selle jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud kogumismahuti või jäätmevaldajate kokkuleppel kasutatav vanapaberi ühismahuti või vanapaberi avalik kogumispunkt.

§ 6.  Jäätmekäitluskoht korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemiseks

 (1) Jäätmekäitluskoht korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemiseks määratakse korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni riigihanke tulemusena.

 (2) Jäätmekäitluskoha valikul tuleb eelistada taaskasutustoiminguid kõrvaldamistoimingutele, kui see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult põhjendatud.

 (3) Jäätmevedaja on kohustatud veopiirkonnas kogutud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed andma taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks üle määratud jäätmekäitluskohta.

§ 7.  Jäätmevedaja valik korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks

 (1) Vallavalitsus korraldab ise või volitab jäätmeseaduse § 67 lõike 2 alusel teist kohalikku omavalitsust korraldama riigihanke korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks lähtudes riigihangete seadusest ja jäätmeseadusest, sealjuures võib vallavalitsus korraldada iga jäätmeliigi vedamiseks eraldi riigihanke. Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni hanke-dokumendid esitatakse enne riigihanke väljakuulutamist seisukohavõtuks Keskkonnaametile jäätmeseaduses ettenähtud korras.

 (2) Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni pakkumuste hindamiseks moodustatakse komisjon, millesse kuulub vähemalt üks esindaja igast veopiirkonda kuuluvast omavalitsusest. Komisjon võib oma töösse kaasata sõltumatuid eksperte.

 (3) Riigihanke tulemusena annab vallavalitsus jäätmevedajale kuni viieks aastaks korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni vastava jäätmeliigi vedamiseks veopiirkonnast määratud jäätmekäitluskohta ja sõlmib jäätmevedajaga korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingu hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates jäätmevedajale teenuste kontsessiooni andmise päevale järgnevast tööpäevast.

 (4) Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni riigihanke tulemusena valitud jäätmevedajast, jäätmeveo teenustasudest ning korraldatud jäätmeveo olulistest tingimustest teavitab vallavalitsus avalikkust kodulehe www.luunja.ee ja kohaliku ajalehe kaudu.

 (5) Jäätmevaldaja on kohustatud üle andma oma kinnistul tekkinud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed jäätmevedajale, kellele on antud korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon jäätmevaldaja elu või tegevuskoha järgses veopiirkonnas. Jäätmevaldajal puudub õigus anda korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid üle muule jäätmekäitlejale või vedada neid jäätmeid ise.

§ 8.  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumise ja vedamise tingimused

 (1) Kogumismahutite tühjendamine ja jäätmete vedu elamupiirkondades on keelatud ajavahemikul kell 22:00-07:00. Jäätmevedaja peab korraldama jäätmevedu elanikkonda ja liiklust vähimal häirival viisil.

 (2) Kogumismahutite tühjendamise sagedus on sätestatud jäätmehoolduseeskirjas ja käesoleva korra lisas 3.

 (3) Jäätmevedaja on kohustatud tühjendama kogumismahutid ja ära vedama mahutite ümbrusesse paigutatud mahutivälised pakendatud segaolmejäätmed ja suurjäätmed hiljemalt kolme päeva jooksul alates jäätmevaldaja esitatud tellimusest.

 (4) Kogumismahuti tühjendamise järgselt peab jäätmevedaja paigutama kogumismahuti selle endisesse asukohta selliselt, et oleks tagatud liiklusohutus.

 (5) Jäätmevedaja on kohustatud koguma kokku ja koristama kogumismahuti tühjendamisel või vedamise käigus maha kukkunud jäätmed.

 (6) Kui jäätmevedaja kahjustab jäätmete kogumise käigus kogumismahutit, siis asendab jäätmevedaja selle uue nõuetele vastava kogumismahutiga omal kulul.

 (7) Kui jäätmevaldaja kogumismahuti ei vasta jäätmehoolduseeskirjas sätestatud tingimustele või kui jäätmevaldajal ei ole kogumismahutit, on jäätmevedaja kohustatud varustama jäätmevaldaja tema tellimusel vajalikus koguses ja suuruses kogumismahutitega.

 (8) Kui jäätmevaldaja ei ole jäätmeveo päeval jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu kogumismahutile või kui kogumismahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad sobimatuid jäätmeid, on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest. Nimetatud asjaolude ilmnemisel on jäätmevedaja kohustatud teavitama jäätmevaldajat hiljemalt ühe ööpäeva jooksul asjaoludest, mis ei võimaldanud kogumismahutit tühjendada, ning kokkuleppel jäätmevaldajaga tagama tühjendamata jäänud mahuti tühjendamise hiljemalt kolme päeva jooksul.

 (9) Jäätmevaldaja poolt korraldatud jäätmeveoga seotud kohustuste rikkumisel edastab jäätmevedaja jäätmevaldaja andmed asjaomaste haldus- või väärteomenetluste algatamiseks vallavalitsusele.

§ 9.  Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord

 (1) Segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamise teenustasu arvutatakse järgmiselt:
Ts = Ks + k x m x L , kus
Ts on teenustasu vastava suurusega kogumismahutis sisalduvate segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest (eurodes);
Ks on kogumistasu vastava suurusega segaolmejäätmete kogumismahuti ühekordse tühjendamise eest (eurodes), mis sisaldab kõiki vedaja kulusid kogumisvahendi tühjendamisel ja jäätmete vedamisel, sealhulgas vedamise ette¬valmistamisega seotud kulusid;
k on mahukaalu koefitsient (segaolmejäätmete mahu ja kaalu suhe t/m3), mis sätestatakse eraldi korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni hanke¬dokumentides ning mida vallavalitsusel on õigus muuta kooskõlas hankedokumentides ja korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingus sätestatuga;
m on kogumismahuti suurus (m3);
L on segaolmejäätmete vastuvõtutasu määratud jäätmekäitluskohas (eurot tonni kohta).

 (2) Vanapaberi kogumismahuti tühjendamise teenustasu arvutatakse järgmiselt:
Tv = Kv, kus
Tv on teenustasu vastava suurusega kogumismahutis sisalduva vanapaberi käitlemise eest (eurodes);
Kv on kogumistasu vastava suurusega vanapaberi kogumismahuti ühekordse tühjendamise eest (eurodes).

 (3) Korraldatud jäätmeveoga lahutamatult seotud lisateenuste tasud on järgmised:
 1) kogumismahuti graafikuvälise tühjendamise tasu on 1,3 kordne sama mahutitüübi kogumistasu;
 2) tasu kogumismahuti käsitranspordi eest rohkem kui 10 meetri kauguselt jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast on 1,5 kordne sama mahutitüübi kogumistasu iga järgmise algava 10 meetri kohta;
 3) mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmete, mille arvestusühikuks on 100 liitrit, äraveo tasu võrdub jäätmekoti kogumistasuga, millele lisandub nende jäätmete käitluskulu käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud valemi alusel;
 4) aiavärava või kogumismahuti luku jäätmevaldaja võtmega avamise tasu on 0,5 kordne vastava mahutitüübi kogumistasu;
 5) tühisõidu tasu võrdub vastava kogumismahuti kogumistasuga.

 (4) Teenustasudele lisandub käibemaks.

 (5) Jäätmevaldajale korraldatud jäätmeveo teenuse eest arve esitajaks on jäätmevedaja. Jäätmevaldaja on kohustatud jäätmevedajale tasuma teenustasu vastavalt arveldusperioodil temale osutatud korraldatud jäätmeveo teenuse alusel esitatud arvele.

 (6) Juhul kui jäätmevaldajale esitatud arvel ilmneb ebakorrektsusi nagu reaalselt osutatud teenuse erinevus arvel kajastatud teenusest, on jäätmevaldajal õigus esitada arve maksetähtaja jooksul jäätmevedajale vaidlustus temale esitatud arve ebakorrektsuse kohta. Vaidlustuse mitteesitamisel loetakse jäätmevaldajale esitatud arve aktsepteerituks maksetähtaja möödumisel.

 (7) Vallavalitsusel on õigus korraldatud jäätmeveo teenustasusid muuta kooskõlas korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingus sätestatuga. Vallavalitsus teavitab jäätmevaldajat jäätmeveo teenustasude muutmisest vähemalt kolmkümmend päeva ette.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 25. juuni 2009 määrusega nr 41 kehtestatud “Luunja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord”.

 (2) Määrus jõustub 10. septembril 2012. a.

Heino Saar
Volikogu esimees

Lisa 1 Jäätmeveo piirkonna kaart

Lisa 2 Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Lisa 3 Kogumismahutite tühjendamise ja jäätmeveo sagedused