EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2014, 7

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 08.01.2014 nr 3
jõustumine 01.02.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ja kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ning § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse reklaamimaks Põlva valla haldusterritooriumil, selle üle arvestuse pidamine ja maksmise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses on kasutatud mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) mobiilne konstruktsioon – sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  3) maksudeklaratsioon – maksumaksja poolt esitatav maksuaruanne tasumisele kuuluva reklaamimaksu suuruse arvutamise kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata termini kasutamisel lähtutakse reklaamiseaduses, kohalike maksude seaduses ja maksukorralduse seaduses sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Reklaamimaks

  Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel Põlva valla kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks.

§ 4.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjektiks on reklaam, mida eksponeeritakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumides või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
  3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

  (2) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

§ 5.   Maksu mittekohaldamine

  Reklaamimaksuga ei maksustata:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta, ning käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet;
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks. Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses;
  6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;
  7) riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutusi;
  8) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutusi ja reklaami;
  9) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, haridus- ning heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaami, mis paigaldatakse Põlva Vallavalitsuse poolt kindlaks määratud reklaampindadele;
  10) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teavet (vastavalt Eesti Standardi EVS 613-2001 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine");
  11) seadustega nõutud korras paigaldatud infotahvel, sh ehituse ja kaevetööde ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punkti 3 alusel ning detailplaneeringualale paigaldatud informatsioonitahvli teave planeerimisseaduse § 12 lõike 3¹ alusel;
  12) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) siseruumides ning jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
  13) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
  14) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
  15) reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja temale registreeritud kaubamärgi eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;
  16) sotsiaalreklaami s.o reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.

§ 6.   Maksuhaldur ja maksuhalduri ülesanded

  (1) Maksuhalduriks on Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Maksuhalduri volitused on ehitus- ja planeerimisosakonna juhatajal, juristil ja raamatupidajal.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ametiisikud täidavad reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduse paragrahvis 10 sätestatud maksuhalduri ülesandeid.

§ 7.   Maksukohustuse tekkimise periood

  (1) Maksukohustuse tekkimise periood on ajavahemik (paigaldamisest kuni mahavõtmiseni), mille jooksul reklaami eksponeeritakse.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise ja avalikustamise päevast ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

  (3) Reklaamimaksu tasutakse iga reklaami eksponeerimise päeva eest maksustamisperioodil.

§ 8.   Maksumäär

  (1) Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest kalendripäevas on 0,2 eurot.

  (2) Kui reklaamipinna suurus on täisruutmeetritest erinev, ümardatakse reklaamipinna suurus ruutmeetrites ühe komakohani. Kahe- ja enamapoolse reklaamipinna korral arvestatakse reklaamipinnana kõik pooled.

  (3) Alkohoolse joogi etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti (kaasa arvatud) reklaamile rakendatakse kümnekordset diferentseeritud maksumäära.

  (4) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale laenu ning mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aastas, rakendatakse kümnekordset diferentseeritud maksumäära.

  (5) Reklaamile, mida eksponeeritakse mobiilse konstruktsiooni vahendusel, rakendatakse kahekordset diferentseeritud maksumäära. Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud reklaam, rakendatakse kahekümnekordset diferentseeritud maksumäära.

§ 9.   Reklaamimaksu maksudeklaratsioon

  (1) Maksukohustuslane on kohustatud esitama vallavalitsusele maksudeklaratsiooni hiljemalt maksustamisperioodile eelneval tööpäeval.

  (2) Maksudeklaratsioon esitatakse kas paberikandjal või elektrooniliselt. Paberkandjal maksudeklaratsioon esitatakse vallavalitsuse postiaadressile, digitaalselt allkirjastatud maksudeklaratsioon esitatakse elektronposti aadressile [email protected].

  (3) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon lõikes 1 kehtestatud korras.

  (4) Ühe maksustamisperioodi kohta saab esitada ainult ühe maksudeklaratsiooni.

  (5) Maksukohustuslane esitab maksudeklaratsiooni elektrooniliselt, kui sellel näidatakse rohkem kui kümme maksuobjekti.

  (6) Maksudeklaratsioon tuleb koostada määruse lisana kehtestatud vormi kohaselt. Maksudeklaratsioonile lisatakse eksponeeritava(te) reklaami(de) näidis(ed). Maksudeklaratsiooni allkirjastab maksukohustuslase esindusõiguslik isik.

§ 10.   Reklaamimaksu tasumise kord

  (1) Maksuteate koostamise aluseks on reklaami avalikustaja poolt esitatud maksudeklaratsioon. Tasumisele kuuluv summa ümardatakse ühe eurosendi täpsusega.

  (2) Reklaamimaks tasutakse Põlva valla eelarvesse maksuteates näidatud arveldusarvele.

  (3) Reklaami paigaldamisel pikemaks perioodiks kui kolm kuud võib maksumaksja taotleda maksuperioodi jaotamist kvartalipikkusteks (kolmekuulisteks) osadeks.

  (4) Deklaratsiooni esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel maksusumma suuruse kohta, määrab tasumisele kuuluva summa maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui käesoleva määruse paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud maksuperioodi ei ole võimalik määrata, eeldatakse, et see on 3 kuud.

  (5) Maksuteates määratud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 11.   Maksusoodustused

  (1) Reklaamimaksu soodustuse andmise, selle suuruse igal konkreetsel juhul, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus.

  (2) Maksusoodustuse saamiseks esitab maksukohustuslane vallavalitsusele põhjendatud taotluse.

  (3) Vallavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid, kellel on Põlva valla kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on esitamata reklaamimaksu maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaami eest.

§ 12.   Maksu tagastamine

  (1) Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on tal õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ettenähtud suurusest suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Tagastusnõue edastatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval tööpäeval paberkandjal või elektronposti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

  (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksustamisperiood, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (4) Enam tasutud maksu ei tagastata, kui maksumaksjal on maksuobjekti osas maksuvõlg või on esitamata maksudeklaratsioonid.

§ 13.   Vaidemenetlus

  (1) Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

  (2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:
  1) viivitust;
  2) tegevusetust;
  3) muid maksuhalduri toiminguid.

  (3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse vallavalitsusele.

  (4) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast.

  (5) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai vaidlustatavast toimingust teada või pidi teada saama.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Põlva Vallavolikogu 28. veebruari 1996. a määrus nr 25 "Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine" ja Põlva Linnavolikogu 9. märtsi 2011. a määrus nr 10 "Reklaamimaksu kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust, reklaamiseadust ja teisi õigusakte.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. veebruaril.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla reklaamimaksu deklaratsioon esitamiseks Põlva Vallavalitsusele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json