EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2014, 8

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 08.01.2014 nr 2
jõustumine 01.02.2014

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Välireklaami (edaspidi reklaami) paigaldamise eeskiri reguleerib reklaami paigaldamist ja likvideerimist Põlva valla haldusterritooriumil.

  (2) Reklaamina ei käsitleta:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta, ning käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet;
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks. Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses;
  6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

  (3) Käesolevale määrusele lisaks kohaldub reklaamimaksuga maksustatava reklaami paigaldamisele Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari 2014. a määrus nr 1-2/3 "Reklaamimaksu kehtestamine".

§ 2.   Mõisted

  Lisaks reklaamiseadusele kasutatakse määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;
  3) reklaamikandja – reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis (seinapannoo, konsool, transparendid jms), mis paigaldatakse hoonetele ja rajatistele ning konstruktsioon (reklaamipost, -tahvel, treiler jms), mis paigaldatakse maapinnale;
  4) mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul, kusjuures mõlema poole pind summaarselt ei ületa 1 m² ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
  5) mobiilne konstruktsioon – sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse.

§ 3.   Reklaami avalikustamise õiguslik alus

  (1) Reklaami paigaldamine on lubatud Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud ametniku (edaspidi ametnik) poolt väljastatud reklaamiloa alusel.

  (2) Vallavalitsuse reklaamikandjatele on lubatud avaldada Põlva vallas toimuvate kunstinäituste, teatrietenduste, filmide, laulu- ja tantsupidude, kultuuri-, spordi- ja teiste kultuuriürituste reklaami ja kuulutusi ilma reklaamiloata. Vallavalitsuse reklaamikandjate asukohad määrab vallavalitsus.

2. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMISE NÕUDED 

§ 4.   Reklaami paigaldamise üldnõuded

  (1) Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest, teeseadusest ja muinsuskaitseseadusest tulenevaid nõudeid.

  (2) Reklaam paigaldatakse üksnes reklaamikandjale.

  (3) Vallavalitsuse reklaamikandjatele ei ole lubatud poliitilise reklaami paigaldamine.

  (4) Reklaam peab oma välisilmelt sobima arhitektuursesse keskkonda, ajaloolisesse konteksti ja vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik.

  (5) Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

  (6) Reklaami paigaldamine olemasoleva reklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud reklaamile, samuti ei tohi reklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja tekkivaid olulisi vaateid.

  (7) Paberkandjal reklaamkuulutused ja plakatid paigutatakse ainult vallavalitsuse reklaamikandjatele.

  (8) Mobiilset konstruktsiooni, mida kasutatakse reklaamikandjana, ei paigaldata haljasalale.

  (9) Reklaami paigaldamine sõiduteele on keelatud.

  (10) Reklaam paigaldatakse kõnniteel hoonete seina äärde selliselt, et kõnnitee vabaks jääva osa laius on vähemalt 120 cm.

  (11) Vilkuvad valgusreklaamid või helireklaamid on lubatud ainult vallavalitsuse loal.

§ 5.   Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami paigaldamine

  (1) Reklaami võib teele ja tee kaitsevööndi alale paigaldada juhul, kui see:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit,
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist,
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega,
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

  (2) Teele ja tee kaitsevööndi alale ei või paigaldada reklaami, mis oma kujult, värvilt või kujunduselt on selline, et teda võidakse pidada liikluskorraldusvahendiks.

  (3) Reklaami on keelatud paigaldada liikluskorraldusvahendiga samale tugikonstruktsioonile ja teepiiretele.

  (4) Teede- ja tänavavalgustuspostidele on õigus reklaami paigaldada vallavalitsusel.

§ 6.   Reklaami paigaldamine muinsuskaitsealale

  Reklaami paigaldamisel muinsuskaitsealal asuvatele hoonetele, rajatistele, maa-aladele ning ajaloolistele hoonetele, kuhu on paigaldatud mälestustahvlid, järgitakse lisaks käesolevale eeskirjale muinsuskaitseseadusest tulenevat regulatsiooni.

3. peatükk REKLAAMILOA TAOTLEMINE JA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 7.   Reklaamiloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja vallavalitsusele vormikohase reklaamiloa taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, mittestatsionaarse reklaami puhul värvifoto;
  2) asendiskeem, millel näidatakse ära reklaami paigaldamise asukoht;
  3) hoonele või rajatisele paigaldatava reklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos reklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  4) territooriumi-, hoone- või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
  5) tehnovõrgu või -rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
  6) vormikohane maksudeklaratsioon;
  7) kasutusluba, kui reklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele;
  8) Maanteeameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui reklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
  9) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale.

  (2) Reklaami konstruktsioonist ja paigaldamisjuhistest lähtuvalt on ametnikul õigus nõuda reklaami paigaldamiseks kaevamisluba.

  (3) Kui reklaami avalikustaja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab ametnik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Viimasel juhul loetakse taotluse menetlemise algusajaks hetke, kui taotlusest on kõrvaldatud puudused või esitatud lisadokumendid. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Reklaamiloa taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 8.   Reklaamiloa väljastamine

  (1) Ametnik väljastab reklaami avalikustajale reklaamiloa 10 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (2) Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni kolm aastat.

  (3) Mittestatsionaarse reklaami reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni üks aasta.

  (4) Reklaamiloas märgitakse järgmised andmed:
  1) reklaami avalikustaja (registri- või isikukood, aadress, telefon, e-post);
  2) reklaami asukoht;
  3) reklaami mõõdud;
  4) reklaamiloa tähtaeg;
  5) likvideerimise tähtaeg;
  6) reklaami paigaldaja (aadress, telefon, e-post, registri- või isikukood) ja reklaamikandja mõõdud reklaamikandja paigaldamisel.

  (5) Reklaamiloa tähtaja möödumisel on reklaami avalikustajal eelisõigus taotleda reklaamiluba samale paigalduskohale tingimusel, et ta on varem täitnud kõik kehtestatud kohustused ja tingimused.

§ 9.   Reklaamiloa väljastamisest keeldumine

  Ametnik võib reklaamiloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) reklaamiloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) reklaam ei vasta nõuetele reklaami paigaldamiseks;
  4) reklaami avalikustaja ei ole taotluse esitamise hetkeks täitnud Põlva valla ees varem võetud kohustusi;
  5) taotluses nimetatud reklaami paigaldamise asukoht on vastuolus lepinguliste kohustustega, mille Põlva vald on varem enda kanda võtnud;
  6) on menetluses või rahuldatud reklaamiluba teise isiku varem esitatud taotlus reklaamiloa väljastamiseks samale kohale;
  7) taotluses nimetatud asukohas on lähiajal planeeritud alustada ehitustegevust;
  8) vald ei pea ehitise või maa-ala omaniku või valdajana reklaami paigaldamist antud asukohta sobilikuks;
  9) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 10.   Reklaamiloa kehtetuks tunnistamine

  Ametnikul on õigus reklaamiluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) reklaam ei ole paigaldatud ühe kuu jooksul reklaamiloa väljaandmise kuupäevast arvates;
  2) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami paigaldamise asukoha territooriumi-, hoone-, rajatise või ühissõiduki omanik või valdaja;
  3) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami avalikustaja;
  4) reklaam ei ole paigaldatud kooskõlas nõuetega reklaami paigaldamiseks;
  5) reklaami avalikustaja on jätnud täitmata vallavalitsuse poolt volitatud ametiisiku ettekirjutuse;
  6) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

4. peatükk REKLAAMI AVALIKUSTAJA KOHUSTUSED 

§ 11.   Reklaami avalikustaja kohustused

  (1) Reklaami ohutu paigaldamise ja likvideerimise eest vastutab reklaami avalikustaja.

  (2) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) tagama enne reklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu;
  2) paigaldama reklaami vastavalt reklaamiloale;
  3) paigaldama reklaami kooskõlas nõuetega reklaami paigaldamiseks;
  4) paigaldama reklaami kooskõlas teeseadusega;
  5) tagama reklaami korrektse väljanägemise reklaamiloa kehtivuse ajal;
  6) esitama vallavalitsusele teatise reklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
  7) likvideerima reklaami reklaamiloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval;
  8) ) likvideerima reklaami 5 päeva jooksul pärast reklaamiloa kehtetuks tunnistamise haldusakti kättesaamist;
  9) likvideerima omavoliliselt paigaldatud reklaami oma kulul;
  10) täitma vallavalitsuse poolt volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
  11) esitama vormikohase maksudeklaratsiooni;
  12) tagama võimaluse teehoiu- ja kaevetöödeks ning vajadusel antud tööde ajaks reklaami likvideerima;
  13) tagama reklaami korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada.

5. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Käesoleva määruse ja reklaamiseaduse järgimist Põlva valla haldusterritooriumil teostab vallavalitsus.

  (2) Avastatud puuduste korral on järelevalvet teostaval ametnikul õigus teha käesoleva eeskirja rikkujale täitmiseks kohustuslik ettekirjutus, nõudega rikkumine lõpetada. Nõude täitmata jätmisel võib ametiisik teha vallavalitsusele ettepaneku reklaami paigaldamisloa tühistamiseks.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam kuulub järelevalvet teostava ametniku ettekirjutusel mahavõtmisele. Juhul, kui reklaami avalikustajat ei ole võimalik tuvastada, kohustub reklaami mahavõtmise korraldama hoonete, rajatise või maa-alade omanik omal kulul.

  (4) Käesoleva eeskirja rikkujate suhtes kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Põlva Linnavolikogu 9. märtsi 2011. a määrus nr 9 "Välireklaami paigaldamise eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud määruse alusel väljastatud reklaamiload kehtivad kuni neis märgitud tähtajani.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. veebruaril.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json