HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2015, 2

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Lüganuse vallale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab direktor.

  (3) Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema poolt kaetava osamakse suurust ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemaid kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

  (5) Vanem toob lapse lasteasutusse ja viib koju talle sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava. Kui lapse toob ja viib teine isik, esitab vanem sellekohase avalduse direktorile.

  (6) Juhul, kui lapsevanem ei ole eelnevalt lasteasutust teavitanud lapse puudumisest, läheb esimene puudutud päev toiduraha maksmise arvestamisele.

  (7) Vanem on kohustatud osa võtma lastevanemate koosolekutest ja kinni pidama laste tervisekaitse nõuetest.

§ 2.   Laste lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lüganuse valla lasteasutustesse võetakse vastu esmajärjekorras Lüganuse valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lüganuse vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Lüganuse valla haldusterritooriumi.

  (2) Järjekorra puhul võetakse eelisjärjekorras vastu:
  1) 5-7 aastaseid eelkooliealisi lapsi;
  2) lastekaitsespetsialisti ettepanekul vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi;
  3) lapsi lasterikastest peredest;
  4) eeskostel või perekonnas hooldamisel olevaid lapsi;
  5) töötavate või õppivate vanemate lapsi.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile vormikohase avalduse ja lapse sünnitõendi koopia või isikut tõendava dokumendi koopia.

  (4) Lasteasutus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteasutuse koha taotlejate järjestust.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu aastaringselt.

  (6) Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

  (7) Lasteasutuse rühm komplekteeritakse hiljemalt 21. augustiks avalduste laekumise alusel, lähtudes käesolevast korrast ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks. Muudatuse rühma nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul.

§ 3.   Laste lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest välja arvamiseks esitab vanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

  (2) Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) vanema poolt kaetav osalustasu ja/või toiduraha ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist;
  3) koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooli minekul.

  (3) Direktor võib lapse lasteasutusest ajutiselt välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
  1) vastavalt direktoriga sõlmitud kirjalikule kokkuleppele lapsevanema avalduse põhjal, kui laps ei kasuta lasteasutuse kohta järjestikku enam kui neli kuud;
  2) vanema poolt kaetav osa ei ole tasutud ühe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist

  (4) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

  (5) Lapse nimekirjast väljaarvamisest teatab direktor lapsevanemale kirjalikult kolme päeva jooksul pärast käskkirja väljaandmist.

  (6) Lapsevanemal on õigus esitada vallavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta pretensioone kümne päeva jooksul väljaarvamise päevast alates. Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Püssi Linnavalitsuse 06.12.2012 määrus nr 2 „Püssi lasteaeda Marjake vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” ja Maidla Vallavalituse 22.08.2012 määrus nr 4 „Maidla Kooli lasteasutusse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Allar Aron
Vallavanem

Aksana Pungas
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json