Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2015, 10

Võru linna 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 14.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.  Võru linna 2015. aasta eelarve

 (1) Kinnitada Võru linna 2015. aasta eelarve.

 (2) Kinnitada eelarve järgmises vormingus:
 1) koondeelarve (lisa 1);
 2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
 3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
 4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).

§ 2.  Reservfond

  Kinnitada valitsuse reservfond summas 96 500 eurot.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 19. jaanuaril 2015.

Anneli Ott
Volikogu esimees

Lisa Lisad 1-4