Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2016, 3

Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine

Vastu võetud 12.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Ametikohtade loetelu

  Ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Rae Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused:
 1) keskkonnaspetsialist;
 2) keskkonna järelevalvespetsialist;
 3) ehituse järelevalvespetsialist;
 4) ehituse peaspetsialist;
 5) ehituse spetsialist;
 6) tehnovõrkude spetsialist;
 7) teehoiuspetsialist;
 8) vallasekretär.

§ 2.  Kohtuvälise menetleja tunnistuse vormi kinnitamine

  Kinnitada väärteomenetlust läbi viiva kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm vastavalt lisale 1.

§ 3.  Kohtuvälise menetleja tunnistuse väljastaja

  Rae Vallavalitsuse kantselei väljastab paragrahvis 1 loetletud ametikohti täitvatele ametnikele nende pädevust tõendavad tunnistused ja peab arvestust tunnistuste üle.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Rae Vallavalitsuse 13.02.2014 määrus nr 10 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

Lisa Lisa 1