Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetuse maksmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2018, 5

Matusetoetuse maksmise kord

Vastu võetud 11.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Matusetoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab Kohtla-Järve linna (edaspidi linn) eelarvest eraldatud matusetoetuse määramise tingimused ja maksmise korra.

§ 2.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus on linna eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus (edaspidi matusetoetus) matusekulude osaliseks kompenseerimiseks. Matusekulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise kulud.

 (2) Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Kohtla-Järve linn.

 (3) Matusetoetust ei maksta:
 1) kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral;
 2) kui matuse korraldajaks on kohalik omavalitsus;
 3) matusekorraldajal on õigus riiklikule matusetoetusele;
 4) kui inimene on surnud enne 2018. aasta 1. jaanuari.

 (4) Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

§ 3.  Matusetoetuse taotlemine

 (1) Matusetoetust võib taotleda surnu abikaasa, sugulane või muu füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud (edaspidi matusekorraldaja).

 (2) Matusetoetuse taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) elektrooniliselt aadressile linnavalitsus@kjlv.ee või paberkandjal vastavalt kinnitatud vormile (lisatud).

 (3) Matusekorraldaja on kohustatud lisaks taotlusele esitama linnavalitsusele järgmised dokumendid:
 1) surmatõendi koopia;
 2) matuse korraldamist tõendavaid kuludokumente;
 3) muid asjakohaseid dokumente.

§ 4.  Matusetoetuse määramine

 (1) Matusetoetuse taotluse vaatab läbi Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistus (edaspidi sotsiaalteenistus).

 (2) Kui taotluses on puudusi, määrab sotsiaalteenistus taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (3) Matusetoetus määratakse, kui taotlus on esitatud kahe kuu jooksul isiku surmapäevast.

§ 5.  Matusetoetuse määramise otsus

 (1) Linnavalitsuse poolt määratud ametiisik teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale matusetoetuse taotlemiseks vajalike andmete saamist.

 (2) Matusetoetuse määramise või määramata jätmise otsus tehakse matusetoetuse taotlejale teatavaks tema poolt taotluses märgitud viisil.

 (3) Sotsiaalteenistus teavitab otsusest matusetoetuse taotlejat 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.  Matusetoetuse määramata jätmise alused

  Matusetoetust ei määrata, kui:
 1) käesoleva korraga matusetoetuse saamiseks kehtestatud nõudeid ei ole täidetud;
 2) toetuse taotleja esitab valeandmeid;
 3) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud;
 4) toetuse taotleja ei kõrvalda puudusi ega esita täiendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks.

§ 7.  Matusetoetuse maksmine

  Matusetoetus kantakse üle taotlejale taotluses määratud pangakontole 5 tööpäeva jooksul, arvates matusetoetuse määramise otsuse tegemisest.

§ 8.  Matusetoetuse tagasinõudmine

 (1) Linnavalitsusel on õigus makstud matusetoetus tagasi nõuda matuse- korraldajalt, kui matusetoetuse taotlemisel taotleja on teadvalt esitanud valeandmeid.

 (2) Alusetult makstud matusetoetus nõutakse tagasi sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

§ 9.  Vaidemenetlus

  Vaie tehtud otsuse või toimingu peale esitatakse linnavalitsusele. Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest vaiet läbivaatavale linnavalitsusele, kui seadus ei sätesta pikemat tähtaega. Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 10.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Lisa