Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Jõgeva valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.01.2020, 2

Jõgeva valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 09.01.2020 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 361 ja § 36 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Heakorraeeskirja eesmärgiks on puhtuse ja korra tagamine Jõgeva vallas ning selle saavutamiseks vajalike nõuete kehtestamine.

§ 2.   Heakorranõuded

  (1) Jõgeva vallas asuvad kinnistud peavad olema järgmises seisukorras:
  1) kinnistul asuva ehitise fassaad ja selle juurde kuuluvad elemendid on korrastatud;
  2) kinnistu ja sellega vahetult piirnev puhastusala on puhas ning korrastatud. Puhastusala on avalikult kasutatava tee (sõidu- või kergliiklustee) ja kinnistu vahel asuv haljasala, välja arvatud teemaal asuv haljasala;
  3) kinnistul asuvad puud ja põõsad või nende oksad ei varja liikluskorraldusvahendeid, ei piira nähtavust ning ei takista liiklemist teel;
  4) hajaasustusalal asuvatel hoonestatud kinnistutel ja hoonetega piirnevatel kinnistutel on rohi niidetud ja koristatud või purustatud minimaalselt üks kord aastas hiljemalt 1. septembriks selliselt, et oleks tagatud kinnistu esteetiline väljanägemine;
  5) avalikult kasutatavale hoonele on ohutu juurdepääs.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule on linnas ja aleviku ning küla selgelt piiritletava kompaktse asustusega alal täidetud järgmised nõuded:
  1) kinnistu piirdeaed või hekk ja kinnistu piirides asuvad rajatised on korras;
  2) avatud vaatega alalt, välja arvatud põllu-, heina- ja metsamaalt, on rohi niidetud (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm);
  3) puude ja põõsaste mahalangenud lehed ning jäätmed ja praht on koristatud;
  4) kinnistul asuvad ehitised, sealhulgas neil olev lumi, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja muu, ei ohusta kinnistuga piirneva üldkasutatava territooriumi kasutajat ega risusta üldkasutatavat territooriumi.

§ 3.   Koormise kehtestamine

  (1) Kinnistu kasutaja peab tegema kinnistul ja sellega vahetult piirneval puhastusalal töid, mis tagavad heakorranõuete täitmise.

  (2) Kohustuslikud tööd puhastusalal on:
  1) jäätmete koristamine;
  2) rohu niitmine nii, et selle kõrgus ei ületa 15 cm;
  3) lehtede riisumine.

  (3) Varisemisohtliku lume ja jää korral tuleb liiklemine ohtlikul alal esimesel võimalusel piirata ja oht likvideerida. Kui ala piiramisega kaasneb kõnnitee või sõidutee liiklemiseks sulgemine, tuleb sellest teavitada Jõgeva Vallavalitsuse majandusosakonda esimesel võimalusel. Juhul, kui kõnnitee või sõidutee suletakse pikemaks ajaks, kui see on vajalik ohu viivitamatuks likvideerimiseks, tuleb esitada tee sulgemisloa taotlus.

§ 4.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse nõuete täitmise üle korraldab vallavalitsus. Vallavalitsuse teenistujate järelevalvealane pädevus määratakse ametijuhenditega.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Jõgeva Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määrus nr 12 „Jõgeva linna avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“;
  2) Palamuse Vallavolikogu 16. aprilli 2003 määrus nr 12 „Palamuse valla avaliku korra eeskirja ja heakorraeeskirja kinnitamine“;
  3) Torma Vallavolikogu 18. juuni 2014 määrus nr 16 „Torma valla heakorra eeskiri“;
  4) Jõgeva Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määrus nr 11 „Jõgeva valla heakorra eeskiri“.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json