KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Torma valla loomapidamise eeskiri

Väljaandja:Torma Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2013, 3

Torma valla loomapidamise eeskiri

Vastu võetud 29.06.2011 nr 45

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 362alusel annab Torma Vallavolikogu m ä ä r u s e:

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Käesolev eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab loomade pidamise korra Torma valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Eeskirja täidetakse koosmõjus teiste õigusaktidega.

§ 3.   Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või halduses on koer, kass, põllumajandusloom, kodulind või lemmikloom (edaspidi loom). Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga.

§ 4.   Loomade pidamisel ei tohi halvendada naabrite elutingimusi ning tuleb täita sanitaar- ja veterinaareeskirju.

2. peatükk MÕISTED 

§ 5.   Loomapidaja on juriidiline ja füüsiline isik, kelle omandis või valduses on loom.

§ 6.   Loom:

  (1) Loom on lemmikloom, põllumajandusloom ja kodulind.

  (2) Lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

  (3) Omanikuta loom on loom, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada.

§ 7.   Avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

§ 8.   Ohustamine on inimeste vara, elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus.

§ 9.   Varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

3. peatükk ÜLDNÕUDED 

§ 10.   Loomapidamine:

  (1) Looma on lubatud pidada piiratud territooriumil või kinnises ruumis selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidaja peab välistama looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.

  (2) Ühiskorteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (3) Üürikorterites on lubatud looma pidada ainult üürileandja nõusolekul.

  (4) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi.

  (5) Loomade omanikud on kohustatud katma tema poolt loomapidamisega tekitatud keskkonnareostuse likvideerimiseks kõik vajalikud kulutused.

  (6) Loomapidaja kannab vastutust looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhud, kui looma kasutatakse õigusevastase tegevuse takistamiseks.

  (7) Põllumajandusloomade ja kodulindude pidajad on kohustatud vältima keskkonnareostust vee, pinnase või õhu kaudu ning tänavatele, teedele ning tänava- ja teeäärtele loomade poolt tekitatud sõnniku koristama.

§ 11.   Loomaomanikel on keelatud:

  (1) Lasta loomadel reostada trepikodasid, hoove, tänavaid ja muid avalikke kohti.

  (2) Ujutada looma avalikus ujumiskohas.

  (3) Loomade toitmine ning pidamine korterelamu avalikes ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga.

  (4) Looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

4. peatükk KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE NÕUDED  

§ 12.   Koerte ja kasside omanikud on kohustatud:

  (1) Varustama koerad kaelarihmaga, millel on omaniku aadress või muud kontaktandmed.

  (2) Paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatuse koera olemasolu kohta.

  (3) Kindlustama enda kinnistul postiljonidele ja operatiivtöötajatele ohutu töö- ja teenistusülesannete täitmise. Selle nõude rikkumise korral on õigus antud maja ja selles elavaid inimesi mitte teenindada, teatades sellest vallavalitsusele. Tekitatud kahju eest vastutab looma omanik.

  (4) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

  (5) Jalutusrihmata võib koeraga viibida avalikus kohas, kui see osutub vajalikuks teenistusülesannete täitmiseks.

  (6) Tagama regulaarse looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid.

  (7) Koerte või kasside poolt reostatud avalikud kohad peavad loomade omanikud korrastama ja reostuse likvideerima.

§ 13.   Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine:

  (1) Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab Torma Vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

  (2) Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise ja pidamise korraldab vallavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

  (3) Hulkuvate loomade püüdmiseks peab kasutama selleks sobivaid vahendeid. Kui hulkuv loom on ärritunud või ründav ja tema püüdmine võib ohustada inimese elu või tervist, võib veterinaararst kasutada looma rahustamiseks veterinaarravimit. Loom tuleb püüda kinni viisil, mis tekitab talle võimalikult vähe füüsilisi ja vaimseid kannatusi.

5. peatükk VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 14.   Järelevalvet teostavad Torma Vallavalitus ja politseiametnikud.

§ 15.   Kohtuvälised menetlejad on:

  (1) Lemmiklooma pidamise nõuete rikkumise puhul Torma Vallavalitsus ja politseiametnikud.

  (2) Muude loomade pidamise nõuete rikkumise puhul Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ja politseiametnikud.

§ 16.   Loomapidamiseeskirja rikkumine:

  Eeskirjas sätestatud nõuete rikkumisel kohaldatakse loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, teiste loomapidamist reguleerivate õigusaktide, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Tunnistada kehtetuks Torma Vallavolikogu 22.09.2009 määrus nr 103 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

§ 18.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Meeri Ottenson
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json