HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2018, 31

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Vastu võetud 30.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 , koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., mille alusel jääb kuni omavalitsuste ühinemise teel moodustunud valla sümboolika kinnitamiseni kasutusse Vara valla vapp ja lipp ning kuni uue valla põhimääruse kehtestamiseni tegutseb vald Vara valla põhimääruse alusel; Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate või neid asendavate isikute (edaspidi vanemad) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist, selle tasumist ja kasutamist.

§ 2.   Osalustasu määr

  (1) Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 10 eurot kalendrikuus, olenemata laste arvust peres.

  (2) Lapsevanemal on õigus taotleda toitlustamise soodustust kui 75 % toitlustamise hinnast ühe lapse kohta, kui pere kaks või rohkem last käib valla munitsipaallasteasutuses.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Vanemal on kohustus tasuda osalustasu alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Lapse puudumisel lasteasutusest osalustasu ümber ei arvestata, osalustasu makstakse alati täiskuu eest olenemata puudutud päevade arvust.

  (3) Osalustasu makstakse 1. septembrist kuni 31. augustini, v a juulikuu eest, maksualusele kuule järgneva kuu 20.ndaks kuupäevaks vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal ( näiteks ruumide remont), mis vältab rohkem kui 2 nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

  (5) Kui osalustasu jäetakse maksmata rohkem kui kahe kuu eest, kaotab laps kooskõlas lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korrale ajutiselt lastaasutuse koha.

  (6) Osalustasu õigeaegset maksmist kontrollib lasteasutuse direktor.

  (7) Vallavalitsusel on õigus vanema põhjendatud kirjaliku avalduse alusel vabastada vanem ajutiselt osaliselt või täielikult käesoleva määruse § 2 määratud osalustasu maksmisest.

§ 4.   Vanemate poolt kaetava osa arvelt kulude katmine

  Vanema poolt kaetav osa jaotatakse:
  1) 50 % arvelt õppe- ja mänguvahendite kulud;
  2) 50 % arvelt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sellega seotud maksud;
  3) Vallavalitsus võib lasteasutuse hoolekogu ettepanekul muuta kulude katmise määrasid selles lasteasutuses.

§ 5.   Järelevalve

  Kontrolli ja järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 7 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Pala Vallavolikogu 06.12.2016 määrus nr 15 „Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Alatskivi Vallavolikogu 23.11.2012 määrus nr 15 „Alatskivi Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 01.12.2008 määrus nr 15 „Kallaste lasteaed „Vikerkaar“ lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“.

  (5) Tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 30.09.2015 määrus nr 14 „Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kallaste linna lasteasutuse kulude katmisel“.

  (6) Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 28.01.2014 otsus nr 6 „Kolkja lasteaia „PÄIKE“ toitlustamise, õppe- ja kohamaksu suurendamine“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json