SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2018, 48

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.08.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lg 1 p 5 alusel juhindudes „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 455 ja § 4515 sätestatust.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse (edaspidi ühiselt nimetatult teenus) korraldamise ja rahastamise tingimused ja kord.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi teenuseosutaja).

  (2) Järelhooldusteenuse osutaja on Võru Linnavalitsus (edaspidi valitsus), mis osutab teenuse osutamist sotsiaaltööosakonna vahendusel.

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenus tagatakse Võru linna poolt sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) paragrahv 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lastele. Võimaluse esinemisel tagatakse teenus ka SHS paragrahvi 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenus tagatakse Võru linna poolt SHS paragrahv 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule. Võimaluse esinemisel tagatakse teenus ka SHS paragrahvi 4516 lõikes 2 nimetatud täisealisele isikule.

§ 6.   Teenusele suunamine

  (1) Teenusele suunamise otsustab valitsus.

  (2) Teenuse osutamise faktilised andmed kannab sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse sotsiaaltööosakond.

§ 7.   Teenuse rahastamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse rahastamine toimub teenuse osutamiseks sõlmitava lepingu alusel ja kohaselt.

  (2) Asendushooldusteenuse osutajal lasub kohustus tagada SHS paragrahv 4511 lõikes 3 sätestatud nõude täitmine.

  (3) Asendushooldusteenuse osutajaga sõlmitakse leping valitsuse korralduse alusel.

  (4) Järelhooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse leping valitsuse korralduse alusel. Lepingu sõlmimisel peab teenuse saaja olema üheks lepingupooleks.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json