Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõgeva valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2018, 50

Jõgeva valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 08.02.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Jõgeva valla 2018. a eelarve

  (1) Jõgeva valla 2018. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.

  (3) Lubada Jõgeva Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) suunata kulusid ümber eelarve valdkonna siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

  (4) Lubada vallavalitsusel suunata kulusid ümber vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

  (5) Lubada vallavalitsusel kasutada kaupade ja teenuste müügist eelarvest üle laekunud tulusid linnavalitsuse ja hallatavate asutuste eelarveaasta põhitegevuse kulude katteks.

  (6) Lubada võtta eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 2.   Alaeelarvete kinnitamine ja finantseerimine

  (1) Vallavalitsus kinnitab vallavalitsuse tegevusalade ja hallatavate asutuste alaeelarved hiljemalt ühe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest.

  (2) Tulude alalaekumise korral finantseerib vallavalitsus hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tuludele.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees

Lisa Jõgeva valla 2018. a eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json