ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2021, 9

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 25.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lg 6, kohaliku omavalitsuse korralduseseaduse § 30 lg 1 p 2 ja Vinni Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 6 " Sotsiaalhoolekandelise abiandmise kord" § 6 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Vinni vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² üldpinda igapereliikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta;
  2) üksi elavate pensionäride ning puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetusemääramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m²;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga;
  4) eluruumide alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüa poolt esitatud arve alusel;
  5) Eluasemekulude tasumisel tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 2.   Toimetulekutoetuse vahenditest kompenseerimisele kuuluvate eluruumi alalised kulud

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumialaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür - kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2.50 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul – kuni 4 eurot1 m² kohta kuus;
  5) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) – kuni 5 eurot 1 m² kohta kuus; kütteperioodil (kütteperiood 01.09-31.05). Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgnevaperioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavaltkehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uuekuludokumendi esitamiseni;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 21eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus - kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu ka järgnevatelkuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendiesitamiseni;
  9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,15 eurot 1m²kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu – kuni 0.50 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu - ühes kuus kuni 5 eurot ühe pereliikme kohta.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 01.02.2021.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json