Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tallinna Laste Turvakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2013, 34

Tallinna Laste Turvakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2012 nr 75

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Laste Turvakeskus (edaspidi turvakeskus) on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) hallatav asutus.

  (2) Turvakeskuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tallinna Laste Turvakeskus;
  2) inglise keeles Tallinn Centre for Children at Risk;
  3) vene keeles Таллинский детский центр помощи.

  (3) Turvakeskus asub Tallinnas. Turvakeskuse aadress on Nõmme tee 99, 11317 Tallinn.

  (4) Turvakeskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Turvakeskusel on oma sümbol.

  (5) Turvakeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Turvakeskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) sotsiaal- ja tervishoiuameti ettepanekul.

  (7) Turvakeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on turvakeskusel kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuametiga õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Turvakeskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) Nõmme tee keskus;
  2) Lilleküla keskus.

§ 3.   Tegevusvaldkond ja teenused

  (1) Turvakeskuse tegevusvaldkond on laste, noorte ja lastega perede hoolekanne.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab turvakeskuse järgmisi ülesandeid:
  1) varjupaigateenuse osutamine lastele;
  2) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine käitumisraskustega lastele ja noortele;
  3) lapsevanemate nõustamine.

  (3) Turvakeskus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (4) Turvakeskusel on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Turvakeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on sotsiaal- ja tervishoiuamet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Turvakeskus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Turvakeskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Turvakeskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Turvakeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama sotsiaal- ja tervishoiuametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja kinnitab turvakeskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja turvakeskuse ettepanekust. Turvakeskuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Turvakeskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Turvakeskuse juhatajaga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja.

  (3) Turvakeskuse juhataja:
  1) juhib turvakeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab turvakeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib turvakeskuse majandustegevust, tagab turvakeskuse tulemusliku töö, vastutab turvakeskuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest turvakeskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks turvakeskusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust turvakeskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab turvakeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise sotsiaal- ja tervishoiuametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral sotsiaal- ja tervishoiuametile eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab turvakeskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb turvakeskuse nimel ja esindab turvakeskust lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganistes ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
  9) kinnitab kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuametiga turvakeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töötasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  11) kehtestab turvakeskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires turvakeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab turvakeskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Turvakeskuse juhatajat asendab kas asetäitja või sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Turvakeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Turvakeskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Turvakeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib sotsiaal- ja tervishoiuamet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet turvakeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Turvakeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui turvakeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad turvakeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral aga sotsiaal- ja tervishoiuametile.

  (3) Turvakeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 15. mai 2002 määrus nr 50 „Tallinna Laste Turvakeskuse põhimääruse kinnitamine".

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. detsembril 2012.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json