Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Tervishoid

Teksti suurus:

Haabersti Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2013, 35

Haabersti Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.12.2012 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, noorsootöö seaduse § 3 p 2 ja § 4 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Haabersti Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on Haabersti Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Haabersti Vaba Aja Keskus;
  2) inglise keeles Haabersti Leisure Centre;
  3) vene keeles Центр Досуга Хааберсти.

  (3) Keskus asub Tallinnas. Keskuse aadress on Ehitajate tee 109a, 13514 Tallinn.

  (4) Keskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Keskusel on oma sümbol.

  (5) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Keskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Keskuse koosseisu kuulub struktuuriüksusena Haabersti noortekeskus (Õismäe tee 88a).

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevuse eesmärk on koordineerida ja korraldada Haabersti linnaosa elanike vaba aja veetmist, tervisedendust, kultuuri-, spordi- ja huvitegevust ning linnaosa noorsootööd.

  (2) Keskuse ülesanded on:
  1) enda ja oma struktuuriüksuste töö ning majandustegevuse korraldamine;
  2) noorsootöö korraldamine linnaosa noortega ning noorte narkomaania ja kuritegevuse ärahoidmine;
  3) linnaosa elanikele aktiivse puhkuse võimaluste loomine, tervisedenduse, kultuuri- ja sporditöö koordineerimine;
  4) elanike, sealhulgas noorte vaba aja tervisliku sisustamise korraldamine;
  5) huviringide töö, sporditegevuse, kultuuri- ja spordiürituste, festivalide, seminaride ja koolitusprogrammide korraldamine;
  6) noorte teavitamise ja nõustamise, noorsooühingute arendamise ja teenindamise, noorte töö- ja puhkelaagrite ning noorsooürituste korraldamine;
  7) noorte ja noorteorganisatsioonide arengut toetavate sihtprogrammide väljatöötamine ja elluviimine;
  8) keskuse tegevusega seotud trükiste kirjastamine ja levitamine.

  (3) Keskusele võib anda Tallinna õigusaktidega täiendavaid ülesandeid.

  (4) Keskusel on õigus osutada oma ülesannete täitmiseks tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Keskus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Keskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Keskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja keskuse ettepanekust. Keskuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Keskuse juhatajaga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Keskuse juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks keskusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust keskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ettenähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja nende tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  11) kehtestab keskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab keskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

  (4) Keskuse juhatajat asendab kas asetäitja või isik, kes on määratud linnaosa vanema korraldusega.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Keskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 7. veebruari 2001 määrus nr 26 Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. detsembril 2012.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json