Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Tervishoid

Teksti suurus:

Tallinna Kiirabi põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2013, 39

Tallinna Kiirabi põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2012 nr 76

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Tallinna Kiirabi (edaspidi kiirabi) on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) hallatav asutus.

 (2) Kiirabi ametlik nimetus on:
 1) eesti keeles Tallinna Kiirabi;
 2) inglise keeles Tallinn Emergency Medical Service;
 3) vene keeles Служба скорой помощи города Таллинна.

 (3) Kiirabi asub Tallinnas. Kiirabi aadress on Retke tee 1a, 13415 Tallinn.

 (4) Kiirabil on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Kiirabil on oma sümbol.

 (5) Kiirabi tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

 (6) Kiirabi põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) sotsiaal- ja tervishoiuameti ettepanekul.

 (7) Kiirabi juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Tegevusvaldkond ja teenused

 (1) Kiirabi tegutseb tervishoiu valdkonnas kiirabibrigaadi pidajana.

 (2) Kiirabi osutab järgmisi teenuseid:
 1) ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse;
 2) erakorralise meditsiini ja esmaabi koolitus;
 3) ürituste meditsiiniline julgestamine;
 4) meditsiiniline transport.

 (3) Kiirabi täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 (4) Kiirabil on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 3.  Vara, vahendid ja eelarve

 (1) Kiirabi on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on sotsiaal- ja tervishoiuamet andnud oma valitsemisel oleva vara.

 (2) Kiirabi kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kiirabi teeb enda valduses oleva linnavaraga tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Kiirabi valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

 (3) Kiirabi võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama sotsiaal- ja tervishoiuametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

 (4) Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja kinnitab kiirabi eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja kiirabi ettepanekust. Kiirabi kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Kiirabi juhib peaarst, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

 (2) Kiirabi peaarstiga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja.

 (3) Kiirabi peaarst:
 1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
 2) korraldab kiirabi valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kiirabi majandustegevust, tagab kiirabi tulemusliku töö, vastutab kiirabi üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest kiirabi kinnitatud eelarve piires;
 3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks kiirabile linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
 4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust kiirabi finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
 5) tagab kiirabi eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise sotsiaal- ja tervishoiuametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral sotsiaal- ja tervishoiuametile eelarve muutmise ettepanekuid;
 6) vastutab kiirabi teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
 7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
 8) tegutseb kiirabi nimel ja esindab kiirabi lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
 9) kinnitab kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuametiga kiirabi struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töötasustamise korra;
 10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
 11) kehtestab kiirabi sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
 12) annab oma pädevuse piires kiirabi töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 13) korraldab kiirabile saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
 14) täidab muid ülesandeid.

 (4) Kiirabi peaarsti asendab sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 5.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Kiirabi raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Kiirabi esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

 (2) Kiirabi juhtimist ja tegevust kontrollib sotsiaal- ja tervishoiuamet.

 (3) Teenistuslikku järelevalvet kiirabi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 6.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kiirabi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

 (2) Kui kiirabi ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kiirabi ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral aga sotsiaal- ja tervishoiuametile.

 (3) Kiirabi tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri 2001 määrus nr 136 „Tallinna Kiirabi põhimääruse kinnitamine".

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. detsembril 2012.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär